اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر بهرام علی قنبری هاشم آبادی
سردبیر: دکتر بهرام علی قنبری هاشم آبادی
شاپا چاپی: ۲۲۵۱-۶۳۵۲
شاپا آنلاین: ۲۴۲۳-۴۲۶۵
تلفن: ۰۵۱-۳۸۸۰۳۶۹۶
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: علمی- پژوهشی

پژوهشی

پژوهشی
بازدید: 21

اثربخشی رویکرد بوئن بر ارتقاء تمایزیافتگی خود و رضایت زناشویی در زنان ترک و ترکمن

ریحانه نیلاب, بهرامعلی قنبری هاشم آبادی, سیّد علی کیمیایی
بازدید: 27

اثربخشی درمان کوتاه مدت راه حل محور بر کاهش اضطراب اجتماعی کودکان و نوجوانان دارای لکنت زبان

اسماعیل برزگر, علیرضا بوستانی پور, خدیجه فتوح آبادی, اسماعیل زهره ای, شیما ابراهیمی
بازدید: 19

مقایسه تأثیر درمان شناختی-رفتاری با درمان روانی-اجتماعی بر پاسخ های نشخواری و نگرشهای ناكارآمد مبتلايان به افسردگی مزمن

سیدمحمدرضا صمصام شریعت, حميد طاهر نشاط دوست, مهرداد کلانتری, سیدحمیدرضا عریضی سامانی
بازدید: 31