اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر بهرام علی قنبری هاشم آبادی
سردبیر: دکتر بهرام علی قنبری هاشم آبادی
شاپا چاپی: ۲۲۵۱-۶۳۵۲
شاپا آنلاین: ۲۴۲۳-۴۲۶۵
تلفن: ۰۵۱-۳۸۸۰۳۶۹۶
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: علمی- پژوهشی

دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

اثربخشی خانواده درمانی کوتاه مدت ستیر بر حس انسجام و تنظیم شناختی هیجان زوجین ناسازگار

احمدرضا کیانی; سعید خاکدال; حسین قمری کیوی; یاسمن جمشیدیان نائینی
تعداد مشاهده : 439 صفحه 5-20 PDF

رابطه ی هوش معنوی، قدردانی، تعهد سازمانی و اشتیاق شغلی با رفتار شهروندی سازمانی

صدیقه نگین تاجی; مهدی پیام; کیومرث بشلیده; مجید نگین تاجی; سید اسماعیل هاشمی
تعداد مشاهده : 255 صفحه 21-36 PDF
تعداد مشاهده : 216 صفحه 37-51 PDF

ساخت و اعتبار یابی مقیاس شرم در دانشجویان دانشگاه‌های فردوسی و پیام نور مشهد

سیده فاطمه نجفی; زهره سپ‍‍‍‍‍هری شاملو; حسین كارشكی
تعداد مشاهده : 110 صفحه 73-90 PDF

تاثیر یادگیری اشعار ریتمیک بر کارکرد حافظه شنیداری–کلامی کودکان

زهرا طغان احمدآبادی; علی محمدزاده; صادق جعفرزاده; سید مهدی طباطبایی
تعداد مشاهده : 163 صفحه 91-104 PDF
تعداد مشاهده : 253 صفحه 124-141 PDF