نشریه های علمی انتشارات

آدرس پستی

مشهد، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، صندوق پستی ۱۵۱۸- کد پستی ۹۱۷۷۹۴۸۹۹۱- دفتر مجلهتماس اصلی

مدیر اجرایی: محمدرسول فیاض صابری
دانشگاه فردوسی مشهد
نشانی دفتر مجله: مشهد، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، صندوق پستی ۱۵۱۸- کد پستی ۹۱۷۷۹۴۸۹۹۱
تلفن: ۰۵۱-۳۸۸۰۳۶۹۶
فاکس: ۰۵۱۳۸۸۰۷۳۳۸
ایمیل: jsep@um.ac.ir


تماس با پشتیبانی

محمدرسول فیاض صابری
تلفن: Array
ایمیل: jsep@um.ac.ir