نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۶, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۵

عنوان مقاله: اثر بخشی گروه ‌درمانی تحلیل رفتار متقابل بر کاهش پرخاشگری زوجین دارای همسر معتاد


صفحات: 5-15

DOI: 10.22067/ijap.v6i2.48868

چکیده
هدف: بررسی اثربخشی گروه‌درمانی تحلیل رفتار متقابل بر کاهش پرخاشگری زوجین معتاد .
روش: شبه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. نمونه شامل ۴۰ نفر از زوجین معتاد کمپ امید به زندگی شهرستان سبزوار بود که ۲۰ نفر در گروه گواه و ۲۰ نفر در گروه آزمایش گمارش شدند. اعضای گروه آزمایش ۸ جلسه گروه‌درمانی تحلیل رفتار متقابل را دریافت کردند و به اعضای گروه کنترل هیچ مداخله‌ای ارائه نشد. قبل و بعد از اجرای مداخله پرسشنامه‌ پرخاشگری توسط گروه نمونه تکمیل شدند.
یافته ها: در پس آزمون، پرخاشگری گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل کاهش معناداری داشته‌است. یافته‌های پژوهش مؤید این مهم است که گروه‌درمانی تحلیل رفتار متقابل باعث کاهش پرخاشگری زوجین معتاد می‌گردد.

کلمات کلیدی:   گروه‌درمانی تحلیل رفتار متقابل; پرخاشگری; زوجین معتاد.

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 276

بازدید: 222

تاریخ دریافت: 1394/05/13 , تاریخ پذیرش: 1395/11/24 , تاریخ انتشار: 1396/02/30

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )