نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۶, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۵

عنوان مقاله: اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر شادکامی دانش‌آموزان


صفحات: 111-120

DOI: 10.22067/ijap.v6i2.57004

چکیده
هدف: بررسی اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر شادکامی دانش‌آموزان دوره متوسطه‌ی اول بود.
روش: این پژوهش از نوع پژوهش‌های نیمه‌تجربی(طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل نابرابر) می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه اول منطقه ششتمد، در سال تحصیلی ۱۳۹۵- ۱۳۹۴ بوده است. نمونه پژوهش شامل۳۰ نفر دانش‌آموز پسر دوره‌ی متوسطه اول بود که به شیوة نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شده و به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه شادکامی آکسفورد بود که در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون مورد استفاده قرار گرفت. دانش‌آموزان گروه آزمایش در ۸ جلسه‌ی آموزش ذهن‌آگاهی شرکت کردند. فرض شده بود که آموزش ذهن‌آگاهی می‌تواند میزان شادکامی را در دانش‌آموزان افزایش دهد.
یافته‌ها: نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس یک‌راهه (ANCOVA)، نشان داد که آموزش ذهن‌آگاهی می‌تواند باعث افزایش شادکامی دانش‌آموزان ‌شود(۰۵/۰>P). میزان تفاوت نمرات گروه آزمایش و کنترل یا اندازه تأثیر دوره آموزشی نیز(۲۳/۰=۲ η) است؛ یعنی ۲۳ درصد واریانس نمرات کل باقی‌مانده متأثر از ذهن‌آگاهی می‌باشد.

کلمات کلیدی:   آموزش ذهن‌آگاهی; شادکامی

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 134

بازدید: 70

تاریخ دریافت: 1395/04/03 , تاریخ پذیرش: 1395/11/18 , تاریخ انتشار: 1396/02/30

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )