اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر بهرام علی قنبری هاشم آبادی
سردبیر: دکتر بهرام علی قنبری هاشم آبادی
شاپا چاپی: ۲۲۵۱-۶۳۵۲
شاپا آنلاین: ۲۴۲۳-۴۲۶۵
تلفن: ۰۵۱-۳۸۸۰۳۶۹۶
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: علمی- پژوهشی

شماره 16 مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره

سال 1397


دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

بازنمایی مولفه‌های احتمال آسیب طلاق: مطالعه‌ای به روش پدیدار شناسی

طاهره سادات علوی; علی مقدم زاده; محمد علی مظاهری; غلامعلی افروز; الهه حجازی موغاری; کیوان صالحی