چهارمین شماره مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره


دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

بررسی میزان رفتارهای خودتخریبی و علل آن ها در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف; زهرا مرادیان; نگین باانصاف

هنجاریابی پرسشنامه خزانه دلبستگی والدین و همسالان تجدید نظر شده در کودکان 9 تا 11 ساله شهر اصفهان

علی ناصری محمدآبادی; آزاده عسکری; فاطمه بهرامی; رباب صادق; جواد عابدی

مقایسه نیمرخ شخصیتی افراد مبتلا به حساسیت با افراد عادی

سید ابوالقاسم مهری نژاد; معصومه جلیلی; زهره خسروی; جواد غفاری