پنجمین شماره مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره


دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

اثر بخشی رویکرد ارتباطی ستیر بر تعارضات زناشویی و انطباق پذیری

منصور سودانی; علی امیری مقدم; مهناز مهرابی زاده هنرمند

بررسی اثربخشی تعامل آموزش تنیدگی زدایی و سبک هویت در رضامندی روانی و تنیدگی ادراک شده

مژگان نیکنام; عباسعلی اللهیاری; کاظم رسول زاده طباطبایی; الهه حجازی

بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر استنتاج، بر کاهش علائم وسواس فکری و عملی

ملاحت امانی; عباس ابوالقاسمی; بتول احدی; محمد نریمانی

بررسی و مقایسه ویژگی‌های زبانی کودکان اوتیستیک

داود سبحانی راد; علی مقیمی; علی غنایی چمن آباد; پرویز معروضی