ششمین شماره مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره


دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

ترکیب آموزش والدینی و آموزش حافظه کاری بر کنش اجرایی بازداری کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی

زهرا حسین زاده; علی مشهدی; علی غنایی چمن اباد; عاطفه سلطانی فر; فاطمه محرری; زهره حسینی; هدی حسین زاده ملكی

عملکرد خانواده در بیماران مبتلا به اختلالات خلقی، روانپریشی و شبه جسمی

ابوالقاسم یعقوبی; حسین محققی; سروه محمدزاده; مهدی ربیعی; سمکو محمدزاده

تدوین و اعتبار یابی پرسشنامه سنجش کارکرد تحولی خانواده

شهربانو عالی; سید امیر امین یزدی; محمد سعید عبدخدایی; علی غنایی چمن آباد; فاطمه محرری