فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

رابطه مذهب با سلامت روان: نقش میانجی احساس شرم و گناه

زینب ربانی; ایمان الله بیگدلی; محمود نجفی