فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

اثربخشی مشاوره گروهی به روش ساختاری بر عملکرد خانواده و رضایت زناشویی

ایمان سید محرمی; بهرامعلی قنبری هاشم آبادی; محمد جواد اصغری ابراهیم آباد

شاخص های روان سنجی مقیاس یادگیری خودتنظیمی تحصیلی (ASRL-S)

محمد محمدی پور; علی دلاور; حسن احدی; فریبرز درتاج; حسن اسدزاده