شماره 14
  • سید ابوالقاسم مهری نژاد
  • احسان گلی گرمیانکی
  • سمیه سادات ابراهیمی
  • جعفر طالبیان شریف
  • حسین سلیمی بجستانی
  • علی مشهدی
  • ذبیح پیرانی
  • ناصر یوسفی
  • اعظم نوفرستی
  • ایمان اله بیگدلی
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

اثربخشی آموزش رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد( ACT) بردلزدگی و تعهد زناشویی زنان متأهل

رقیه عمیدی سیمکانی, سمانه نجارپوریان, سید عبدالوهاب سماوی