فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

رابطه ی هوش معنوی، قدردانی، تعهد سازمانی و اشتیاق شغلی با رفتار شهروندی سازمانی

صدیقه نگین تاجی; مهدی پیام; کیومرث بشلیده; مجید نگین تاجی; سید اسماعیل هاشمی

تاثیر یادگیری اشعار ریتمیک بر کارکرد حافظه شنیداری–کلامی کودکان

زهرا طغان احمدآبادی; علی محمدزاده; صادق جعفرزاده; سید مهدی طباطبایی