شماره 16 مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره

سال 1397

 • مجید معینی زاده
 • ذبیح پیرانی
 • سید محسن حجت خواه
 • حمید دررودی
 • ایمان سیدمحرمی
 • فیروزه زنگنه مطلق
 • حسین سلیمی بجستانی
 • کسری شریفی
 • جعفر طالبیان شریف
 • جواد وکیلی
 • تکتم کاظمینی
 • فاطمه شهامت ده سرخ
 • شاهد مسعودی
 • رقیه نورانی

فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره