لیست داوران منتصب

دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی
بازدید: 75
بازدید: 33

بررسی میزان کاربست مؤلفه‌های دانشگاه یاددهنده از نظر اعضای هیئت علمی‌دانشگاه‌ها

زارع محمدآبادی زارع محمدآبادی, رجایی پور رجایی پور, جمشیدیان جمشیدیان, مولوی مولوی
بازدید: 9

تأثیر ساخت و ارائة نقشة مفهومی و سبک یادگیری بر یادداری، درک

مصرآبادی مصرآبادی, حسینی نسب حسینی نسب, فتحی آذر فتحی آذر, مقدم مقدم
بازدید: 14

تأملی بر آموزش‌پذیری مدیریت آموزشی: انتقادها و دیدگاه‌ها

سعیدی رضوانی سعیدی رضوانی, بهره مند بهره مند
بازدید: 11