دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

بررسی میزان کاربست مؤلفه‌های دانشگاه یاددهنده از نظر اعضای هیئت علمی‌دانشگاه‌ها

زارع محمدآبادی زارع محمدآبادی; رجایی پور رجایی پور; جمشیدیان جمشیدیان; مولوی مولوی

تأثیر ساخت و ارائة نقشة مفهومی و سبک یادگیری بر یادداری، درک

مصرآبادی مصرآبادی; حسینی نسب حسینی نسب; فتحی آذر فتحی آذر; مقدم مقدم

تأملی بر آموزش‌پذیری مدیریت آموزشی: انتقادها و دیدگاه‌ها

سعیدی رضوانی سعیدی رضوانی; بهره مند بهره مند