لیست داوران منتصب

دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

رابطه بین نشخوار فکری و افسردگی در نمونه ای از دانشجویان ایرانی

باقری نژاد باقری نژاد, صالحی فدردی صالحی فدردی, طباطبایی طباطبایی
بازدید: 675
بازدید: 24

استعاره : مفهوم، نظریه‌ها و کارکردهای آن در تعلیم و تربیت

زنگویی زنگویی, شعبانی وركی شعبانی وركی, فتوحی فتوحی, مسعودی مسعودی
بازدید: 31

بررسی رابطة تسلط ربع‌های مغزی مدیران آموزشی با سطح اثربخشی عملکردآن‌ها

مقدسی مقدسی, سید عباس زاده سید عباس زاده, غنایی چمن آباد غنایی چمن آباد
بازدید: 0

توانایی برنامه ریزی و سازمان‌دهی در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی

مشهدی مشهدی, رسول زاده طباطبایی رسول زاده طباطبایی, آزادفلاح آزادفلاح, عاطفه سلطانی فر
بازدید: 0

تأثیر بازاندیشی در عمل بر تفکر انتقادی دانشجو- معلمان مراکز تربیت معلم تبریز

بدری گرگری بدری گرگری, فتحی آذر فتحی آذر, حسینی نسب حسینی نسب, مقدم مقدم
بازدید: 46

بررسی تطبیقی عنصر محتوا در برنامة درسی آموزش عمومی علوم ایران و چند کشور جهان

جعفری هرندی جعفری هرندی, میرشاه جعفری میرشاه جعفری, لیاقتدار لیاقتدار
بازدید: 0
بازدید: 17

بررسی سبک ها و ابعاد دلبستگی بزرگسال در تجاوزگران جنسی و مقایسة آن با افراد عادی

حقیقت منش حقیقت منش, آقامحمدیان شعر باف آقامحمدیان شعر باف, قنبری هاشم آبادی قنبری هاشم آبادی, مهرام مهرام
بازدید: 24