لیست داوران منتصب

 • جواد صالحی فدردی
 • سيد محمود طباطبايي
 • حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف
 • کیومرث فرحبخش
 • بهرامعلی قنبری هاشم آبادی
 • حميدطاهر نشاط دوست
 • محسن اصغری نکاح
 • زهره سپهری شاملو
 • محمد باقر کجباف
 • جواد ملازاده
 • علی کیمیایی
 • علی سیادت
 • زهرا طبیبی
 • محمد خير
 • داوود حسيني نسب
 • بهروز مهرام
 • حسین کارشکی
 • مرتضی مدرس غروی
 • علی مشهدی
 • معصومه اسماعیلی
 • امیر امین یزدی
 • علی مقیمی
دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

تاثیر آموزش مهارت‌های ارتباط همسران بر میزان تعارض‌های‌ زناشویی زوجهای متعارض متقاضی طلاق

فرشاد - بهاری, فاتحی زاده Al-sadat فاتحی زاده, احمدی - احمدی, حسین - مولوی, فاطمه بهرامی
بازدید: 40

بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس خودارزشیابی های مرکزی

هاشمی شیخ شبانی هاشمی شیخ شبانی, کیومرث بشلیده, تقی پور تقی پور, نیسی نیسی
بازدید: 48

بررسی رابطه بین ساختار انگیزشی و رضایت زناشویی

صالحی فدردی صالحی فدردی, باقری نژاد باقری نژاد, فرزانه فرزانه, طالبیان شریف طالبیان شریف
بازدید: 41

آموزش هوش هیجانی و اثربخشی آن بر کاهش پرخاشگری نوجوانان پرخاشجوی

كیمیایی كیمیایی, محمدرضا رفتار, عاطفه سلطانی فر
بازدید: 91