نخستین شماره مجله پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره که در پایان شهریور ۱۳۹۰ منتشر شد


دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

تاثیر آموزش مهارت‌های ارتباط همسران بر میزان تعارض‌های‌ زناشویی زوجهای متعارض متقاضی طلاق

فرشاد - بهاری; فاتحی زاده Al-sadat فاتحی زاده; احمدی - احمدی; حسین - مولوی; فاطمه بهرامی

بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس خودارزشیابی های مرکزی

هاشمی شیخ شبانی هاشمی شیخ شبانی; کیومرث بشلیده; تقی پور تقی پور; نیسی نیسی

بررسی رابطه بین ساختار انگیزشی و رضایت زناشویی

صالحی فدردی صالحی فدردی; باقری نژاد باقری نژاد; فرزانه فرزانه; طالبیان شریف طالبیان شریف

آموزش هوش هیجانی و اثربخشی آن بر کاهش پرخاشگری نوجوانان پرخاشجوی

كیمیایی كیمیایی; محمدرضا رفتار; عاطفه سلطانی فر