نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله
سال. ۱, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۰- پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره عوامل مؤثر بر تاب‌آوری در افراد مواجه شده با ضربه روانی چکیده   PDF
سید جواد سید محمودی
سال. ۱, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۰- پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره تأثیر آموزش خودگویی واقع گرایانه بر افزایش رضایت زناشویی زنان چکیده   PDF
سحر کیانی نژاد
سال. ۱, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۰- پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره بررسی تأثیر موریتادرمانی بر کاهش اضطراب چکیده   PDF
معصومه اسماعیلی
سال. ۱, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۰- پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره بررسی رابطه بین ابعاد کمال‌گرایی و اضطراب چکیده   PDF
محمدسعید عبدخدائی
سال. ۱, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۰- پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره تاثیر آموزش مهارت‌های ارتباط همسران بر میزان تعارض‌های‌ زناشویی زوجهای متعارض متقاضی طلاق چکیده   PDF
فرشاد - بهاری , فاتحی زاده Al-sadat فاتحی زاده , احمدی - احمدی , حسین - مولوی , فاطمه بهرامی
سال. ۱, شماره. ۲: پاییز و زمستان۱۳۹۰ بررسی اثربخشی برنامه "ارتقاء کیفیت زندگی زوجین"بررضایتمندی زناشویی و سلامت روان چکیده   PDF
کاظمی کاظمی , حمیدرضا reza آقامحمدیان شعرباف , مدرس غروی مدرس غروی , مهرام مهرام
سال. ۱, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۰- پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی متمرکز بر طرحواره برتعدیل طرحواره های ناسازگار اولیه در دختران نوجوان بی سرپرست و بد سرپرست چکیده   PDF
زهرا کاملی , بهرام علی قنبری هاشم ابادی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف
سال. ۱, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۰- پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره مقایسه باور های فراشناختی و راهبرد های کنترل فکر در دانشجویان با سطوح بهنجار وبیمارگون از نگرانی چکیده   PDF
حمید خانی پور , فرامرز سهرابی , سعید طباطبایی
سال. ۱, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۰- پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس خودارزشیابی های مرکزی چکیده   PDF
هاشمی شیخ شبانی هاشمی شیخ شبانی , کیومرث بشلیده , تقی پور تقی پور , نیسی نیسی
سال. ۱, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۰- پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره نقش سرشت و منش در پیش بینی نشانه های اختلال وسواس در نوجوانان چکیده   PDF
ابوالقاسمی ابوالقاسمی
سال. ۱, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۰- پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره بررسی رابطه بین ساختار انگیزشی و رضایت زناشویی چکیده   PDF
صالحی فدردی صالحی فدردی , باقری نژاد باقری نژاد , فرزانه فرزانه , طالبیان شریف طالبیان شریف
سال. ۱, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۰- پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره آموزش هوش هیجانی و اثربخشی آن بر کاهش پرخاشگری نوجوانان پرخاشجوی چکیده   PDF
كیمیایی كیمیایی , محمدرضا رفتار , عاطفه سلطانی فر
سال. ۱, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۰- پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره تاثیر حرکات موزون ورزشی بر هوش عینی کودکان پیش دبستانی چکیده   PDF
غنایی غنایی , كارشكی كارشكی
سال ۴, شماره ۲ (۱۳۸۲) بررسی رابطه بین دوستیهای دوجانبه، پذیرش همسالان، خودپنداره و سازگاری اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهر اصفهان چکیده
یار محمدیان یار محمدیان , مولوی مولوی , ایرانپور مبارکه ایرانپور مبارکه
سال ۴, شماره ۲ (۱۳۸۲) رابطه هیجان خواهی، برون گرایی و خشم در نوجوانان پسر بزهکار و عادی شهر تهران چکیده
حسینی حسینی , طباطبایی2 طباطبایی2 , آقامحمدیان3 آقامحمدیان3
سال ۴, شماره ۲ (۱۳۸۲) بررسی عوامل مؤثر درون مدرسه‌ای جذب دانش‌آموزان مقطع متوسطه استان خوزستان به نماز با روش تحلیل عوامل چکیده
بشلیده بشلیده , مکتبی مکتبی , تقی پور تقی پور , شکرکن شکرکن
سال ۴, شماره ۲ (۱۳۸۲) کاهش کم توانی خواندن ازطریق تشخیص به‌موقع کودکانی که در خطر ناتوانی خواندن هستند چکیده
لطف آبادی لطف آبادی
سال ۴, شماره ۲ (۱۳۸۲) ارزشیابی الگوهای نیازسنجی آموزشی و طراحی برنامه‌های درسی آموزش‌های علمی _ کاربردی در جمهوری اسلامی ایران چکیده
سعیدی رضوانی سعیدی رضوانی , بینقی بینقی
سال ۴, شماره ۲ (۱۳۸۲) خصوصیات زیستی ــ اجتماعی نوجوانان دختر دانش آموز مشهد چکیده
آقامحمدیان آقامحمدیان
سال ۴, شماره ۲ (۱۳۸۲) بررسی رفتارهای اطلاع‌یابی معلمان پژوهنده در نواحی آموزش و پرورش شهر شیراز چکیده
جوکار جوکار , رستمی فروشانی رستمی فروشانی
سال ۵, شماره ۱ (۱۳۸۳) بررسی رابطة راهبردهای رویارویی و حمایت‌های اجتماعی با پیشرفت تحصیلی در دوره نوجوانی چکیده
تابع بردبار تابع بردبار , رضویه رضویه
سال ۵, شماره ۱ (۱۳۸۳) بررسی علل گرایش فراگیران بزرگسال غیرشاغل به‌آموزشهای کاردانش چکیده
طالب‌زاده طالب‌زاده , ابوالقاسمی ابوالقاسمی , خیری‌خواه خیری‌خواه
سال ۵, شماره ۱ (۱۳۸۳) شناخت اجتماعی: تحولات‌ استدلال ” تئوری ذهن“ در کودکان چکیده
‌امین‌یزدی ‌امین‌یزدی
سال ۵, شماره ۱ (۱۳۸۳) تاثیر آموزش ضمن خدمت بر میزان کارائی و بهره‌وری مدیران و کارکنان مدارس چکیده
رئوفی رئوفی , تاریخی قوچانی دروس تاریخی قوچانی دروس
سال ۵, شماره ۱ (۱۳۸۳) اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه ‌سبک هویت ( ۶G ـ ISI ) چکیده
غضنفری غضنفری
سال ۵, شماره ۱ (۱۳۸۳) ارتباط دانشگاه / صنعت:ضرورت گریز ناپذیر چکیده
مرتضوی مرتضوی
سال ۵, شماره ۱ (۱۳۸۳) مهارت های تفکر انتقادی در مالزی چکیده
سیراج سیراج , حسین حسین
سال ۱۱, شماره ۱ (۱۳۸۹) مقایسة وضعیت سلامت روان پدران و مادران کودکان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر شهر مشهد چکیده   PDF
كیمیایی كیمیایی , مهرابی مهرابی , میرزایی میرزایی
سال ۶, شماره ۱ (۱۳۸۴) نسبت میان فرآیند تدبیل دانش و فرهنگ سازمانی در دانشگاه فردوسی مشهد چکیده
حسین قلی زاده حسین قلی زاده , شعبانی ورکی شعبانی ورکی
سال ۶, شماره ۱ (۱۳۸۴) مقایسه دیدگاههای اعضای هیات علمی و دانشجویان درباره میزان کاربست شاخص های مدیریت کیفیت جامع (TQM) در فرآیند آموزش دانشگاه اصفهان چکیده
مرتضوی مرتضوی , سیادت سیادت , هویدا هویدا , اسحاقیان اسحاقیان
سال ۶, شماره ۱ (۱۳۸۴) عوامل موثر در افت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی شهر اهواز چکیده
الهام پور الهام پور
سال ۶, شماره ۱ (۱۳۸۴) بررسی تحولات نگرشی و هویتی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد چکیده
مهرام مهرام , ساکتی ساکتی , لطف آبادی لطف آبادی
سال ۶, شماره ۱ (۱۳۸۴) تحلیل اکتشافی رابطه کمال گرایی و شخصیت چکیده
بشارت بشارت
سال ۱۱, شماره ۱ (۱۳۸۹) بازشناسی مفهوم و تبیین جایگاه تخیل در برنامه‌های درسی و آموزش با تأکید بر دوره ابتدائی چکیده   DOC
مهرمحمدی مهرمحمدی
سال ۶, شماره ۲ (۱۳۸۴) اخلاق و تربیت اخلاقی از منظر رویکرد دل مشغولی: جایگزینی برای رویکرد کولبرگی چکیده
غفاری غفاری
سال ۶, شماره ۲ (۱۳۸۴) بررسی ارتباط عمودی محتوای کتابهای درسی جدید التالیف حرفه و فن دوره راهنمایی چکیده
سبحانی نژاد سبحانی نژاد , یوسلیانی یوسلیانی
سال ۶, شماره ۲ (۱۳۸۴) مقایسه اثر بخشی شیوه گروه درمانی شناختی رفتاری آموزش مهارتهای مطالعه و روش تلفیقی بر کاهش اضطراب امتحان چکیده
امیری امیری , قنبری قنبری , آقا محمدیان آقا محمدیان
سال ۶, شماره ۲ (۱۳۸۴) ارزشیابی برنامه درسی آزمایشگاه های درس فیزیک دوره متوسطه شهر کرمان چکیده
موسی پور موسی پور , بهزاد پور بهزاد پور
سال ۶, شماره ۲ (۱۳۸۴) نگرش روسای دانشگاهها به برنامه ریزی دانشگاهی چکیده
بذر افشان مقدم بذر افشان مقدم , نور شاهی مقدم نور شاهی مقدم , شافعی شافعی
سال ۷, شماره ۲ (۱۳۸۵) بررسی محتوای درسی حوزه علمیه . ارایه ویژگی های مطلوب آن بر اساس نظریه شرح و بسط با تاکید بر اصول فقه چکیده
قندیلی قندیلی , مهر محمدی مهر محمدی , فردانش فردانش
سال ۷, شماره ۲ (۱۳۸۵) وجوه فراموش شده دانایی در عصر اطلاعات چکیده
باقری باقری , آل حسینی آل حسینی
سال ۷, شماره ۲ (۱۳۸۵) تاثیر روان درمانگری گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر شیوه های رویارویی با استرس نوجوانان چکیده
فرهنگی فرهنگی , آقا محمدیان شعر باف آقا محمدیان شعر باف
سال ۷, شماره ۲ (۱۳۸۵) بررسی اثر بخشی دو رویکرد مشاوره ای و رواندرمانی در کاهش نشانگان افسردگی ، اضطراب و پرخاشگری در میان زنان متقاضی طلاق مراجعه کننده به مرکز مشاوره خانواده شهرستان سقز چکیده
عطاری عطاری , کیومرث بشلیده , یوسفی یوسفی , نبوی حصار نبوی حصار
سال ۷, شماره ۲ (۱۳۸۵) بررسی و مقایسه تاثیر شناخت درمانگری بک با شناخت درمانگری تیزدل و تلفیق آن با نرمش های یوگا در درمان افسردگی اساسی چکیده
کیمیایی کیمیایی , شفیع آبادی شفیع آبادی , دلاور دلاور , صاحبی صاحبی
سال ۸, شماره ۱ (۱۳۸۶) بررسی رابطه هیجان ها واسنادهای علّی با عزت نفس در دانشجویان دانشگاه تبریز چکیده
گروسی فرشی گروسی فرشی , محمد الفت محمد الفت
سال ۸, شماره ۱ (۱۳۸۶) جایگاه الگوی سایبرنتیک در اداره دانشگاه ها چکیده
بذرافشان مقدم بذرافشان مقدم , صباغیان صباغیان , آراسته آراسته , شعبانی وركی شعبانی وركی
سال ۸, شماره ۱ (۱۳۸۶) تعیین شاخص‌های مدیریت موثر کلاس در دانشگاهها و چکیده
شریفیان شریفیان , نصر نصر , عابدی عابدی
سال ۸, شماره ۱ (۱۳۸۶) مقایسه باورهای انگیزشی در یادگیری خود نظم یافته میان کودکان تیزهوش. ناتوان یادگیری و عادی درگروهی از دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان شیراز چکیده
البرزی البرزی , خیر خیر
سال ۸, شماره ۱ (۱۳۸۶) بررسی الگوی تحول ادراکی بازشناسی چهره در نمونه ی ایرانی چکیده
امین یزدی امین یزدی
سال ۸, شماره ۱ (۱۳۸۶) بررسی تغییر الگوی خطاهای خواندن دانش‌آموزان در پایه‌های دوم تا پنجم ابتدایی شهر اصفهان چکیده
عزیزیان عزیزیان , عابدی عابدی
سال ۸, شماره ۱ (۱۳۸۶) مطالعه تأثیربه کارگیری یک الگوی تدریس ترکیب شده از الگوهای نوین تدریس بر یادگیری یک مبحث مشترک در دروس زبان فارسی، عربی و انگلیسی، پایه دوم راهنمایی چکیده
جعفری ثانی جعفری ثانی
سال ۸, شماره ۱ (۱۳۸۶) بررسی تحول شناخت اجتماعی و رابطه آن با طراز تحول شناختی در کودکان چکیده
اسعدی اسعدی , امیری امیری , مولوی مولوی
سال ۸, شماره ۱ (۱۳۸۶) مقایسه شیوه های فرزند پروری با سبکهای هویت و بررسی رابطه آنها در دانش آموزان دختر و پسر پیش دانشگاهی نواحی چهار گانه آموزش و پرورش شهر شیراز چکیده
خواجه پور خواجه پور , عطار عطار
سال ۸, شماره ۲ (۱۳۸۶) تدوین الگویی جهت تصمیم گیری مشارکتی اعضای هیأت علمی دانشگاه های ایران چکیده
پورشافعی پورشافعی , پرداختچی پرداختچی , آراسته آراسته , قهرمانی قهرمانی
سال ۸, شماره ۲ (۱۳۸۶) مقایسه تا ثیر یادگیری مبتنی بر حل مساله گروهی و آموزش سنتی بر تفکر انتقادی دانشجومعلمان چکیده   RAHIMY & FATHI AZAR.DOC
بدری گرگری بدری گرگری , فتحی آذر فتحی آذر
سال ۸, شماره ۲ (۱۳۸۶) بررسی هویت فرهنگی در دانش آموزان دوره راهنمائی تحصیلی(گرایش ها و شناخت ها) چکیده
خادمی خادمی , ساكتی ساكتی , فلاحی فلاحی
سال ۸, شماره ۲ (۱۳۸۶) بررسی عوامل موثر بر گرایش به ماهواره و تاثیر آن بر باورها و رفتارهای دینی مردم مشهد چکیده
افهمی افهمی , آقا محمدیان آقا محمدیان
سال ۸, شماره ۲ (۱۳۸۶) بررسی رابطة ابعاد شخصیت و هوش هیجانی چکیده
بشارت بشارت
سال ۸, شماره ۲ (۱۳۸۶) بررسی رابطه بین هوش هیجانی و بازدهی های رهبری ( مدل برنارد باس) مدیران گروه های آموزشی دانشگاه اصفهان چکیده
مختاری پور مختاری پور , سیادت سیادت , امیری امیری
سال ۸, شماره ۲ (۱۳۸۶) بررسی خود-گسستگی در نوجوانان بر اساس مدل فرایند و محتوای خانواده چکیده
سامانی سامانی , صادق زاده صادق زاده
سال ۳, شماره ۲ (۱۳۸۰) ساخت واعتبار یابی مقیاسی برای سنجش اضطراب امتحان و بررسی رابطه آن با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز چکیده
مهرگان مهرگان , نجاریان نجاریان , احمدی ahmadi احمدی
سال ۳, شماره ۲ (۱۳۸۰) تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر عملکرد درک مطلب دانش آموزان چکیده
كارشكی Kareshki كارشكی
سال ۳, شماره ۲ (۱۳۸۰) مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) در کلاس درس ، تدریس و ارزشیابی چکیده
پارسا پارسا
سال ۳, شماره ۲ (۱۳۸۰) آرامش و اطمینان قلبی ، دست آورد ارزشمند شعائر دینی و تاثیر آن در بهداشت روان چکیده
شاكری نیا شاكری نیا
سال ۳, شماره ۲ (۱۳۸۰) شناخت درمانی و سوء تفاهمات جاری چکیده
گلوهوسكی گلوهوسكی , حمیدپور حمیدپور
سال ۳, شماره ۲ (۱۳۸۰) نظریه سازنده گرایی و یادگیری ریاضیات چکیده
علم الهدی علم الهدی
سال ۶, شماره ۱ (۱۳۸۴) بررسی تاثیر عوامل خانوادگی در پایین بودن آمار طلاق در شهرهای یزد و اردکان و میبد چکیده
فاتحی زاده فاتحی زاده , بهجتی بهجتی , نصر اصفهانی نصر اصفهانی
سال ۶, شماره ۱ (۱۳۸۴) مذهب در نگرش نظریه پردازان و در گستره پژوهش چکیده
معتمدی معتمدی
سال ۶, شماره ۱ (۱۳۸۴) بررسی رابطه باورهای خود اثر بخشی و مرکز کنترل با پیشرفت تحصیلی چکیده
عبدالهی عبدالهی
سال ۶, شماره ۲ (۱۳۸۴) عوامل مشارکت از نظر معلمان و دبیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهر تهران چکیده
ذكاوتی قراگوزلو ذكاوتی قراگوزلو
سال ۶, شماره ۲ (۱۳۸۴) مقایسه ویژگیهای رفتاری دانش آموزان آزار دیده و عادی شهر اصفهان چکیده
نقوی نقوی , فاتحی زاده فاتحی زاده , عابدی عابدی
سال ۶, شماره ۲ (۱۳۸۴) اثرات اضطراب مادران در اختلال رفتاری کودکان : ناخن جویدن چکیده
طالبیان شریف طالبیان شریف , قصبه ای قصبه ای
سال ۶, شماره ۲ (۱۳۸۴) چالشهای تربیت مدنی در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران چکیده
سجادی سجادی
سال ۷, شماره ۲ (۱۳۸۵) بررسی اثربخشی روش درمان کنترل هراس در درمان بیماران مبتلا به اختلال هراس با یا بدون گذر هراسی چکیده
نوفرستی نوفرستی , طباطبایی طباطبایی , مهرام مهرام
سال ۷, شماره ۲ (۱۳۸۵) رابطه ویژگی های شخصیتی با رفتار تیپ A با استفاده از آزمون شخصیت آیزنک چکیده
یارمحمدیان یارمحمدیان
سال ۷, شماره ۲ (۱۳۸۵) بررسی وضعیت سبک های هویت یابی و رابطه آن با سلامت عمومی و پایگاه اقتصادی _ اجتماعی چکیده
قربانی ghorbani قربانی , محمدی محمدی , كوچكی كوچكی
سال ۷, شماره ۲ (۱۳۸۵) بررسی میزان اثربخشی زوج درمانی گلاسر بر کاهش استرس و افزایش رابطه صمیمانه پس از ضربه ناشی از ادراک خیانت به همسر چکیده
فرح بخش فرح بخش , قنبری قنبری
سال ۷, شماره ۲ (۱۳۸۵) بررسی تاثیر دو روش بازسازی شناختی و حساسیت زدایی منظم بر کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهر اهواز چکیده
كریمی باغملك كریمی باغملك , عبادی عبادی
سال ۷, شماره ۲ (۱۳۸۵) بررسی تغییر انگیزش پیشرفت در دانشجویان دانشگاه تبریز چکیده
سلطان قرایی سلطان قرایی , كریمی كریمی
سال ۸, شماره ۱ (۱۳۸۶) مقایسه نظری و تجربی(عملی)‌ رویکردهای کل نگر و جزءنگر نیازسنجی آموزشی (مورد: شرکت برق منطقه ای خراسان) چکیده
سعیدی سعیدی
سال ۸, شماره ۲ (۱۳۸۶) چالشهای علم سنجی در علوم انسانی چکیده
داورپناه داورپناه
سال ۸, شماره ۲ (۱۳۸۶) تحلیل رفتار رانندگی از دیدگاه پردازش اطلاعات چکیده
طبیبی طبیبی
سال ۸, شماره ۲ (۱۳۸۶) بررسی رابطه دانش مدیریت و سبک تصمیم‌گیری مدیران ستادی آموزش و پرورش مشهد (۸۴ ـ ۱۳۸۳) چکیده
ظهورپرونده ظهورپرونده
سال ۹, شماره ۱ (۱۳۸۷) تدوین و هنجاریابی مقیاس انگیزش تحصیلی و بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های مطالعه بر افزایش انگیزش چکیده
عبدخدایی عبدخدایی , سیف سیف , كریمی كریمی
سال ۹, شماره ۱ (۱۳۸۷) بررسی رابطه‌ی شیوه‌های فرزندپروری با خود کارآمدی و سلامت روانی دانش‌آموزان چکیده
حسینی نسب حسینی نسب , احمدیان احمدیان , روان بخش روان بخش
سال ۹, شماره ۱ (۱۳۸۷) بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی و خصیصه‌ای کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی بر میزان مشارکت آنها در نظام پیشنهادها چکیده
مقیمی مقیمی , مهرام مهرام , سعیدی رضوانی سعیدی رضوانی
سال ۹, شماره ۱ (۱۳۸۷) تحلیل فرایند هدف‌گذاری در ارزیابی درونی کیفیت گروه‌های آموزشی دانشگاهی: مطالعه‌ موردی چکیده
بازرگان بازرگان , اسحاقی اسحاقی
سال ۹, شماره ۱ (۱۳۸۷) بررسی تأثیر سبک‌های مدیریت کلاس بر رشد مهارت‌های فراشناختی دانش‌آموزان چکیده
امین یزدی امین یزدی , عالی عالی
سال ۹, شماره ۱ (۱۳۸۷) مقولة علم در حکمت متعالیه چکیده
نبیان نبیان
سال ۹, شماره ۱ (۱۳۸۷) تاملی بر اندیشه‌های تربیتی کمنیوس چکیده
ذكاوتی ذكاوتی
سال ۹, شماره ۱ (۱۳۸۷) تأثیر آموزش روش ذهن آگاهی بر میزان علائم اختلال وسواس‌– اجبار در زنان شهر اصفهان چکیده
سجادیان سجادیان , نشاط دوست نشاط دوست
سال ۹, شماره ۱ (۱۳۸۷) رابطه سبک‌های شناختی و پیشرفت دانش‌آموزان در دروس ریاضی و شیمی در محیط یادگیری با کمک کامپیوتر در مقایسه با محیط سنتی چکیده
شهامت شهامت , كدیور كدیور
سال ۹, شماره ۱ (۱۳۸۷) بررسی میزان کارآیی آموزش مهارت‌های هوش هیجانی بر افزایش آن در نوجوانان چکیده
قنبری هاشم آبادی قنبری هاشم آبادی , باقری باقری
سال ۹, شماره ۱ (۱۳۸۷) توان پیش‌بینی هوش هیجانی و متغیرهای جمعیت‌شناختی در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان تیزهوش چکیده
لعلی فاز لعلی فاز , عسكری عسكری
سال ۹, شماره ۲ (۱۳۸۷) طبقه‌بندی الگوهای طراحی سازنده‌گرا بر اساس رویکردهای یادگیری و تدریس چکیده
فردانش فردانش
سال ۹, شماره ۲ (۱۳۸۷) بررسی میزان افسردگی، هیجان‌خواهی، پرخاشگری، سبک‌های دلبستگی و تحصیلات والدین به‌عنوان پیش‌بین‌های وابستگی به مواد مخدر در نوجوانان پسر شهر اهواز چکیده
فتحی فتحی , مهرابی زاده هنرمند مهرابی زاده هنرمند
سال ۹, شماره ۲ (۱۳۸۷) بررسی رابطه‌ی بین ابعاد شخصیت و سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه تبریز چکیده
گروسی گروسی , سوفیانی سوفیانی
سال ۹, شماره ۲ (۱۳۸۷) مقایسه‌ی اثربخشی روان‌درمانی گروهی مبتنی بر نظریه‌ی انتخاب و درمان انگیزشی نظام‌مند در افزایش رضایت زناشویی چکیده
حسینی غفاری حسینی غفاری , قنبری هاشم آبادی قنبری هاشم آبادی , آقامحمدیان آقامحمدیان
سال ۹, شماره ۲ (۱۳۸۷) بررسی رابطه‌ی ادراکات محیطی مدرسه‌ای و اهداف پیشرفت؛ آیا نوع مدرسه، رشته‌ی تحصیلی و منطقه‌ی محل سکونت تفاوت ایجاد می‌کند؟ چکیده
كارشكی كارشكی , خرازی خرازی
سال ۹, شماره ۲ (۱۳۸۷) رابطه‌ی بین هوش هیجانی و شوخ‌طبعی در دانشجویان دانشگاه چکیده
خشویی خشویی
سال ۹, شماره ۲ (۱۳۸۷) مقایسه‌ی یادگیری توالی حرکتی مشخص در سالمندان و جوانان چکیده
نجاتی نجاتی , عشایری عشایری , گروسی گروسی , اقدسی اقدسی
سال ۹, شماره ۲ (۱۳۸۷) بررسی ارتباط سلامت سازمانی مدرسه و تعهد سازمانی دبیران دبیرستان‌های پسرانه استان اردبیل چکیده
زاهد بابلان زاهد بابلان , عسگریان عسگریان , بهرنگی بهرنگی , نادری نادری
سال ۹, شماره ۲ (۱۳۸۷) بررسی تأثیر آموزش حرکات ریتمیک ورزشی بر کارکرد حافظه‌ی عددی دانش‌آموزان مبتلا به اختلالات ویژه‌ی یادگیری چکیده
گروسی گروسی , عشایری عشایری , بابا پور بابا پور , مقیمی مقیمی
سال ۱۰, شماره ۱ (۱۳۸۸) رابطة الگوهای ارتباطی خانواده و کیفیت زندگی دانش‌آموزان دورة متوسطة شهر شیراز چکیده
رحیمی رحیمی , خیر خیر
سال ۱۰, شماره ۱ (۱۳۸۸) مقایسة ایدئولوژی‌های برنامه درسی آیزنر با میلر: نگاهی دیگر چکیده
مهرمحمدی مهرمحمدی , امین خندقی امین خندقی
سال ۱۰, شماره ۱ (۱۳۸۸) مقایسة کنش‌وری عصب - روان‌شناختی (زمان واکنش) در معتادان و افراد عادی چکیده
اصغری اصغری , دژكام دژكام , آزادفلاح آزادفلاح
سال ۱۰, شماره ۱ (۱۳۸۸) مقایسة اثربخشی درمان‌های رفتاردرمانی شناختی و فلئوکزتین در بهبود مبتلایان به اختلال وسواسی-اجباری چکیده
فرنام فرنام , محمودعلیلو محمودعلیلو , بخشی پور بخشی پور
سال ۱۰, شماره ۱ (۱۳۸۸) بررسی عوامل مؤثر بر تجارب پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید بهشتی چکیده
یمنی دوزی سرخابی یمنی دوزی سرخابی , امین مظفری امین مظفری
سال ۱۰, شماره ۱ (۱۳۸۸) بررسی وضعیت سلامت عمومی و شادکامی در دانشجویان دانشگاه یزد چکیده
امیدیان امیدیان
سال ۱۰, شماره ۱ (۱۳۸۸) بررسی ارتباط هوش هیجانی، سبک اسناد و خودکارآمدی با رضایت از زندگی در زنان شاغل چکیده
احدی Ahadi احدی , نریمانی نریمانی , ابوالقاسمی ابوالقاسمی , آسیایی آسیایی
سال ۱۰, شماره ۱ (۱۳۸۸) ناگویی هیجانی و مشکلات بین شخصی چکیده
بشارت بشارت
سال ۱۰, شماره ۱ (۱۳۸۸) بررسی تأثیر دستکاری انگیزشی بر روی سرعت پردازش مغزی در افرادی با حساسیت بالا در سیستم‌های بازدارنده/فعال‌ساز رفتاری چکیده
صبوری مقدم صبوری مقدم , پخشی پور پخشی پور , عشایری عشایری , قادری پاكدل قادری پاكدل , گروسی گروسی
سال ۱۰, شماره ۱ (۱۳۸۸) نقدی بر انسان‌شناسی تیلوریسم و پیامدهای آن در مدیریت آموزشی چکیده
سرمدی سرمدی , پاكسرشت پاكسرشت , صفایی مقدم صفایی مقدم , مهرعلیزاده مهرعلیزاده
سال ۱۱, شماره ۱ (۱۳۸۹) رابطه بین نشخوار فکری و افسردگی در نمونه ای از دانشجویان ایرانی چکیده   PDF
باقری نژاد باقری نژاد , صالحی فدردی صالحی فدردی , طباطبایی طباطبایی
سال ۱۰, شماره ۳ (۱۳۸۸) بررسی رابطة باورهای فراشناختی مختل با موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان دارای اضطراب امتحان چکیده   PDF
عباس ابوالقاسمی , رضا گلپور , محمد نریمانی , حسین قمری
سال ۱۰, شماره ۳ (۱۳۸۸) بررسی رابطة میزان مشارکت فعال دانش‌آموزان در جریان تدریس با پیشرفت تحصیلی چکیده
فیروز محمودی , اسکندر فتحی آذر , رجب اسفندیاری
سال ۱۰, شماره ۳ (۱۳۸۸) بررسی میزان کاربست مؤلفه‌های دانشگاه یاددهنده از نظر اعضای هیئت علمی‌دانشگاه‌ها چکیده
زارع محمدآبادی زارع محمدآبادی , رجایی پور رجایی پور , جمشیدیان جمشیدیان , مولوی مولوی
سال ۱۰, شماره ۳ (۱۳۸۸) مقایسة سبک‌های دلبستگی در نوجوانان عادی و بزهکار چکیده
مشهدی مشهدی , محمدی محمدی
سال ۱۰, شماره ۳ (۱۳۸۸) تأثیر ساخت و ارائة نقشة مفهومی و سبک یادگیری بر یادداری، درک چکیده
مصرآبادی مصرآبادی , حسینی نسب حسینی نسب , فتحی آذر فتحی آذر , مقدم مقدم
سال ۱۰, شماره ۳ (۱۳۸۸) بررسی رابطۀ پیامدهای رهبری و ابعاد سبک رهبری تحول‏گرا در میان رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی شهر تهران چکیده
نورشاهی نورشاهی
سال ۱۰, شماره ۳ (۱۳۸۸) رابطه مفهوم خود، ساختار خانواده و نگرش به عملکردهای تربیتی والدین در نوجوانی چکیده
رضوان خواه رضوان خواه
سال ۱۰, شماره ۳ (۱۳۸۸) تأملی بر آموزش‌پذیری مدیریت آموزشی: انتقادها و دیدگاه‌ها چکیده
سعیدی رضوانی سعیدی رضوانی , بهره مند بهره مند
سال ۱۱, شماره ۱ (۱۳۸۹) استعاره : مفهوم، نظریه‌ها و کارکردهای آن در تعلیم و تربیت چکیده   PDF
زنگویی زنگویی , شعبانی وركی شعبانی وركی , فتوحی فتوحی , مسعودی مسعودی
سال ۱۱, شماره ۱ (۱۳۸۹) تأثیر قصه‌های قرآنی بر هوش هیجانی کودکان چکیده   PDF
هویدا هویدا , همایی همایی
سال ۱۱, شماره ۱ (۱۳۸۹) بررسی سبک ها و ابعاد دلبستگی بزرگسال در تجاوزگران جنسی و مقایسة آن با افراد عادی چکیده   PDF
حقیقت منش حقیقت منش , آقامحمدیان شعر باف آقامحمدیان شعر باف , قنبری هاشم آبادی قنبری هاشم آبادی , مهرام مهرام
سال ۱۱, شماره ۱ (۱۳۸۹) تأثیر بازاندیشی در عمل بر تفکر انتقادی دانشجو- معلمان مراکز تربیت معلم تبریز چکیده   PDF
بدری گرگری بدری گرگری , فتحی آذر فتحی آذر , حسینی نسب حسینی نسب , مقدم مقدم
سال. ۱۱, شماره. ۲: زمستان- شماره ۲۴-مطالعات تربیتی و روان شناسی-آخرین شماره مجله بررسی رابطه سبکهای فرزندپروری و طرحواره های ناسازگار اولیه چکیده   PDF
شهامت شهامت
سال. ۱۱, شماره. ۲: زمستان- شماره ۲۴-مطالعات تربیتی و روان شناسی-آخرین شماره مجله طراحی مکانیزم اولویت یابی پژوهشی برای نظام آموزش وپرورش ایران (مورد سازمان آموزش وپرورش شهر تهران*) چکیده   PDF
سعادت طلب سعادت طلب , فتحی واجارگاه فتحی واجارگاه , خسروی خسروی
سال. ۱۱, شماره. ۲: زمستان- شماره ۲۴-مطالعات تربیتی و روان شناسی-آخرین شماره مجله بررسی اثر‌بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش میزان عزت نفس دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد چکیده   PDF
مرادی شهربابک مرادی شهربابک , قنبری هاشم آبادی قنبری هاشم آبادی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف
سال. ۱۱, شماره. ۲: زمستان- شماره ۲۴-مطالعات تربیتی و روان شناسی-آخرین شماره مجله "بررسی میزان استفاده دانشجویان از مهارتهای مطالعه و یادگیری ورابطه آن با وضعیت وسوابق تحصیلی آنها" چکیده   PDF
عبدخدائی عبدخدائی
سال. ۱۱, شماره. ۲: زمستان- شماره ۲۴-مطالعات تربیتی و روان شناسی-آخرین شماره مجله بررسی بار آموزشی اعضای هیات علمی در دانشگاه چکیده   PDF
صالحی عمران صالحی عمران
سال. ۱۱, شماره. ۲: زمستان- شماره ۲۴-مطالعات تربیتی و روان شناسی-آخرین شماره مجله رویکرد تربیت دینی با توجه به دو مولفه عقل محوری و ایمان محوری چکیده   PDF
خالق خواه خالق خواه , مسعودی مسعودی
سال. ۱۱, شماره. ۲: زمستان- شماره ۲۴-مطالعات تربیتی و روان شناسی-آخرین شماره مجله تبیین سرنوشت شغلی فارغ التحصیلان دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد چکیده   PDF
سعیدی رضوانی سعیدی رضوانی , محمدحسین زاده محمدحسین زاده , باغ گلی باغ گلی
سال. ۱۱, شماره. ۲: زمستان- شماره ۲۴-مطالعات تربیتی و روان شناسی-آخرین شماره مجله تاملی بر تمرکزگرایی، تمرکززدایی و رجعت مجدد به تمرکزگرایی و تبیین دلالت های آنها برای نظام برنامه درسی ایران: منظری جدید چکیده   PDF
امین خندقی امین خندقی , دهقانی دهقانی
سال. ۱۱, شماره. ۲: زمستان- شماره ۲۴-مطالعات تربیتی و روان شناسی-آخرین شماره مجله روند تحول تفکر انتقادی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد چکیده   PDF
جاویدی جاویدی , عبدلی عبدلی
سال. ۱۱, شماره. ۲: زمستان- شماره ۲۴-مطالعات تربیتی و روان شناسی-آخرین شماره مجله اثر بخشی آموزش کنترل توجه بر کاهش تورش توجه به مواد و بهبود شاخص های درمانی معتادان تحت درمان سم زدایی چکیده   PDF
صالحی فدردی salhe صالحی فدردی , برعرفان برعرفان
سال. ۱۱, شماره. ۲: زمستان- شماره ۲۴-مطالعات تربیتی و روان شناسی-آخرین شماره مجله میزان استفاده اساتید از روش های تدریس خلاق و بررسی ویژگی های خلاقانه مدرسان دانشگاه از نظر دانشجویان استعداد درخشان چکیده   PDF
نیک نشان نیک نشان
سال. ۱۱, شماره. ۲: زمستان- شماره ۲۴-مطالعات تربیتی و روان شناسی-آخرین شماره مجله بررسی اثر بخشی درمان شناختی مبتنی بر فن خودگویی در کاهش میزان هراس اجتماعی و تصحیح تعابیر مربوط به خود و دیگران چکیده   PDF
مسیبی شیرافکن مسیبی شیرافکن , اسماعیلی اسماعیلی , فلسفی نژاد فلسفی نژاد
سال. ۱, شماره. ۲: پاییز و زمستان۱۳۹۰ بررسی رابطه انگیزش پیشرفت، خودپنداره تحصیلی و اضطراب امتحان در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد چکیده   PDF
ارفع بلوچی ارفع بلوچی , غفاری غفاری
سال. ۵, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۴ اثر بخشی آموزش به شیوه رویکرد هیجان مدار بر تعهد زوجین چکیده   PDF
محمد باغبان , زهرا قادری , ژاله رفاهی
سال. ۱, شماره. ۲: پاییز و زمستان۱۳۹۰ اثر بخشی آموزش نظریه ذهن بر ارتقاء سطوح نظریه ذهن دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر چکیده   PDF
سمیه انصاری نژاد , گیتا موللی , نرگس ادیب
سال. ۴, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۳ اثر بخشی تکنیک کاهش استرسِ مبتنی بر ذهن آگاهی بر علایم اختلال وسواس – اجبار چکیده   PDF
فیروزه غضنفری , رامین سپهوند
سال. ۳, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۲ اثر بخشی رویکرد ارتباطی ستیر بر تعارضات زناشویی و انطباق پذیری چکیده   PDF
منصور سودانی , علی امیری مقدم , مهناز مهرابی زاده هنرمند
سال. ۱, شماره. ۲: پاییز و زمستان۱۳۹۰ اثر بخشی طرح واره درمانی در درمان زنان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی چکیده   PDF
محسن خورشیدزاده , احمد برجعلی , فرامرز سهرابی , علی دلاور
سال. ۶, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۵ اثر بخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر ارتقای کیفیت زندگی زنان دارای سرطان پستان چکیده   PDF
ژاله حبیبی , مجتبی حبیبی , مونا ملک زاده , نیکزاد قنبری
سال. ۶, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۵ اثر بخشی گروه ‌درمانی تحلیل رفتار متقابل بر کاهش پرخاشگری زوجین دارای همسر معتاد چکیده   PDF
جواد اسدللهی , سیدعلی کیمیایی , سیدمحمدمهدی مشیریان فراحی
سال. ۴, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۳ اثربخشی آموزش برنامه‎ی فراشناخت پانورا و فیلیپو بر عملکرد ریاضی در کودکان با اختلال یادگیری ریاضی پایه‎ی چهارم دبستان در شهر اصفهان چکیده   PDF
راضیه عباسیان , احمد عابدی , زهرا سیفی , سحر نصر آزادانی
سال. ۲, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۱ اثربخشی آموزش خودمتمایزسازی بر افزایش میزان سازگاری نوجوانان خانواده های طلاق چکیده   PDF
سمیه کاظمیان , معصومه اسمعیلی
سال. ۶, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۵ اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر شادکامی دانش‌آموزان چکیده   PDF
سیداسماعیل هاشمی , حسین ماهور
سال. ۶, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۵ اثربخشی آموزش معنویت درمانی مبتنی بر مثبت نگری بر میزان امید به زندگی و رضایت از زندگی نوجوانان چکیده   Effectiveness of spirituality therapy
سامان کمری , محبوبه فولادچنگ
سال. ۵, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۴ اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی مبتنی بر منبع کنترل درونی در افزایش رضایت زناشویی چکیده   PDF
عسکری اصغری گنجی , شکوه نوابی نژاد
سال. ۵, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۴ اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر علائم بالینی شخصیت قربانیان سوءاستفاده جنسی چکیده   PDF
مهری میرشاهی , علی رضا قادری , مجید معینی زاده
سال. ۴, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۳ اثربخشی آموزش مهارت های مقابله با استرس بر سلامت روان و عزت نفس دانش‌آموزان دختر پایه اول دبیرستان های شهرستان یزد چکیده   PDF
سیدعلیرضا افشانی , نسرین عباسی
سال. ۵, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۴ اثربخشی آموزش مهارت های پیش از ازدواج و مهارت های زندگی بر ملاک های همسرگزینی و هوش هیجانی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد چکیده   PDF
علی كیمیایی , جواد صالحی فدردی , جواد غفوری نسب
سال. ۵, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۴ اثربخشی الگوی راهنمائی و مشاوره قبل از ازدواج مبتنی بر رویکرد چند بعدی بومی نگر بر کیفیت زندگی زناشوئی چکیده   PDF
پرویز کریمی ثانی , معصومه اسمعیلی
سال. ۴, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۳ اثربخشی بازی‌درمانی خانواده محور بر تعامل مادر- فرزند و میزان پرخاشگری کودکان پیش‌دبستانی چکیده   PDF
مریم سادات کیافر , سید امیر امین یزدی , حسین کارشکی
سال. ۵, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۴ اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی در درمان افراد مبتلا به اضطراب فراگیر چکیده   PDF
فرزاد نصیری , مجید محمودعلیلو , عباس بخشی پور رودسری
سال. ۵, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۴ اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود مشکلات درونی سازی شده نوجوانان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی چکیده   PDF
زینب عبداله زاده , علی مشهدی , زهرا طبیبی
سال. ۴, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۳ اثربخشی درمان مبتنی بر پردازش هیجانی بر بهبود بیماران مبتلا به وسواس شستشو(مطالعه موردی) چکیده   PDF
تورج هاشمی , ام البنین بیک پور , مجید محمود علیلو , نعیمه ماشینچی عباسی
سال. ۶, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۵ اثربخشی درمان وجودی به شیوه ی گروهی بر تمایزیافتگی و الگوهای ارتباطی دانشجویان دختر مرحله عقد چکیده   PDF
احمد امانی , ناصر یوسفی , الهام فنایی
سال. ۳, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۲ اثربخشی درمان گروهی بر پایه الگو فراشناختی ذهن آگاهی انفصالی بر افسردگی و فشارخون بیماران زن مبتلا به فشارخون چکیده   PDF
آزاده بختیاری , احمد عابدی
سال. ۴, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۳ اثربخشی زوج‌درمانی هیجان مدار گروهی بر رضایت زناشویی زوجین مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره آموزش‌وپرورش ناحیه ۲ مشهد چکیده   PDF
احمد اعتمادی , حسین احمد برابادی
سال. ۵, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۴ اثربخشی شن بازی درمانی بر کاهش اختلالات رفتاری کودکان پیش دبستانی چکیده   PDF
سمیه کهریزی , آسیه مرادی , خدامراد مومنی
سال. ۶, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۵ اثربخشی قصه درمانی بر کمرویی، افسردگی و عزت نفس کودکان پیش دبستانی شهرستان اهواز چکیده   PDF
فاطمه لویمی , سحر صفرزاده
سال. ۴, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۳ اثربخشی مداخلات عصب روان‌شناختی بر مؤلفه‌های خواندن (سرعت، دقت و درک خواندن) دانش‌آموزان نارسا خوان چکیده   PDF
مهناز جدیدی فیقان , احمد عابدی , سمیه جمالی پاقلعه , مریم جدیدی فیقان
سال. ۴, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۳ اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد چندوجهی بر خودپنداره و اهمال‌کاری چکیده   PDF
احمد اعتمادی , محسن گل محمدیان
سال. ۶, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۵ اثربخشی مشاوره گروهی به روش ساختاری بر عملکرد خانواده و رضایت زناشویی چکیده   PDF
ایمان سید محرمی , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , محمد جواد اصغری ابراهیم آباد
سال. ۴, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۳ اثربخشی نقاشی درمانی در کاهش نشانه های اختلال افسردگی کودکان دبستانی چکیده   PDF
مجتبی غلامزاده خادر , جلیل باباپور , حسن صبوری مقدم
سال. ۴, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۳ اثربخشی نوروفیدبک آلفا/تتا بر پنج عامل بزرگ شخصیتی افراد وابسته به مورفین چکیده   PDF
سوران رجبی , محمد نریمانی
سال. ۳, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۲ اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر افزایش انگیزش تحصیلی و کاهش اهمالکاری تحصیلی دانش آموزان چکیده   PDF
الهام نیکبخت , محمد سعید عبدخدائی , حسین حسن آبادی
سال. ۵, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۴ اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر بهزیستی روانشناختی زنان سرپرست خانوار چکیده   PDF
مهدی اسکندری , بهمن بهمنی , اعظم سقائیان , علی عسگری
سال. ۴, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۳ اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر سبک‌های هویت دانش‌آموزان دوره‎ی متوسطه شهرستان مشهد چکیده   PDF
منیژه مسگری , حسین حسن آبادی , حمید نجات
سال. ۲, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۱ اثربخشی گروه‌درمانی‌شناختی- رفتاری بر عزت نفس، افسردگی و سبک اسناد دانشجویان دانشکده الزهرا(س) مشهد چکیده   PDF
نگار اصغری پور , رخساره یکه یزدان دوست , فاطمه زرگر
سال. ۲, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۱ اختلالات روانی شایع در سوء مصرف کنندگان مواد چکیده   PDF
ایمان الله بیگدلی , علی محمد رضایی , اسحق رحیمیان بوگر
سال. ۶, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۵ ارتباط تعارض خانواده-کار با سلامت روان و تعارض زناشویی در زنان شاغل شهر تهران چکیده   Relationship between Family
آمنه حاجی کرم
سال. ۶, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۵ ارزیابی ویژگی های روان سنجی مقیاس سه گانه تاریک شخصیت چکیده   Evaluation of the psychometric properties
سهراب امیری , ابو القاسم یعقوبی
سال. ۲, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۱ بر رسی را بطه بین دلبستگی ایمن ـ ناایمن با شناخت‌های ناکارآمد دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد چکیده   PDF
سید علی كیمیایی , حسن گرجیان مهلبانی
سال. ۲, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۱ بررسی اثربخشی زوج درمانی هیجان – محور بر افزایش صمیمیت زناشویی زوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تهران چکیده   PDF
اسماعیل اسدپور , علی محمد نظری , باقر ثنائی ذاکر , شهرزاد شقاقی
سال. ۵, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۴ بررسی اثر بخشی روان نمایشگری(سایکودراما) بر کاهش میزان افسردگی زنان نابارور چکیده   PDF
روح اله رحیمی , کریم افشاری نیا , محسن گل محمدیان , جمشید جراره , بهمن نریمانی
سال. ۵, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۴ بررسی اثر بخشی مشاوره و درمان سوگ با رویکرد دینی به شیوه گروهی بر ارتقاء سطح کیفیت زندگی مادران داغدیده فرزند چکیده   PDF
زهرا نعمتی پور , محمود گلزاری
سال. ۳, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۲ بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر افزایش عزت نفس دانش‌آموزان با مشکل بینایی چکیده   PDF
علی ارزنده فر , محمد جواد اصغری ابراهیم آباد
سال. ۳, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۲ بررسی اثربخشی تعامل آموزش تنیدگی زدایی و سبک هویت در رضامندی روانی و تنیدگی ادراک شده چکیده   PDF
مژگان نیکنام , عباسعلی اللهیاری , کاظم رسول زاده طباطبایی , الهه حجازی
سال. ۴, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۳ بررسی اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و قصه درمانی بر کاهش اختلالات رفتاری نوجوانان چکیده   PDF
اصغر یاوند حسنی , کیومرث فرح بخش , عبداله شفیع آبادی
سال. ۳, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۲ بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر استنتاج، بر کاهش علائم وسواس فکری و عملی چکیده   PDF
ملاحت امانی , عباس ابوالقاسمی , بتول احدی , محمد نریمانی
سال. ۱, شماره. ۲: پاییز و زمستان۱۳۹۰ بررسی اثربخشی درمان هیجان مدار (EFT) بر سازگاری زناشویی و عواطف مثبت زوجهای دارای روابط خارج از ازدواج چکیده   PDF
حسین حسن آبادی , سعید مجرد , عاطفه سلطانیفر
سال. ۲, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۱ بررسی اثربخشی رویکرد تلفیقی (فرزندپروری مثبت و رفتار درمانی) به شیوه گروهی بر بهبود ارتباط مادر-کودک چکیده   PDF
مریم معصومی زارع , عذری اعتمادی , سید احمد احمدی
سال. ۵, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۴ بررسی اثربخشی مداخله مبتنی بر بازی های زبان شناختی بر رشد آگاهی واج شناختی کودکان بی سرپرست و بدسرپرست مقیم شیرخوارگاه چکیده   PDF
محسن اصغری نکاح , فاطمه بروک
سال. ۲, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۱ بررسی اثربخشی نوروفیدبک در اصلاح دامنه امواج مغزی و میزان توجه دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی چکیده   PDF
محمد نریمانی , سوران رجبی , عباس ابوالقاسمی , محمد علی نظری , عادل زاهد
سال. ۲, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۱ بررسی ارتباط ادراک از خدا با خودپنداره و خودکارآمدی با توجه به متغیرهای فردی در میان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد چکیده   PDF
بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , محمدحسن اشرف , محمدرضا قنبری هاشم آبادی
سال. ۲, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۱ بررسی ارتباط بین حافظه کلامی و غیرکلامی، پردازش اطلاعات، بازداری پاسخ با بازشناسی بیان چهره‌ای هیجان در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی چکیده   PDF
محمد نریمانی , عبدالله قاسم پور , عباس ابوالقاسمی
سال. ۴, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۳ بررسی ارتباط ساختار انگیزشی و اهمال‌کاری تحصیلی در دانشجویان کارشناسی شاهد دانشگاه فردوسی مشهد چکیده   PDF
بی بی عفت لامعی , زهره سپهری شاملو , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف
سال. ۱, شماره. ۲: پاییز و زمستان۱۳۹۰ بررسی بازداری پاسخ در کودکان مبتلا به اختلال‌های طیف درخودماندگی: کاربرد آزمون استروپ رایانه‌ای چکیده   PDF
علی مشهدی , ندا حمیدی , عاطفه سلطانی فر , سعید تیموری
سال. ۳, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۲ بررسی تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی به مادران بر کاهش رفتارهای پرخطر فرزندان معتاد چکیده   PDF
حسین صاحبدل , مسعود اسدی , زینب شکوری
سال. ۲, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۱ بررسی تأثیر روان درمانگری کوتاه مدت همدلانه در کاهش اضطراب و افسردگی دانشجویان با توجه به سبک دلبستگی آنها چکیده   PDF
شیما حیدری , عباسعلی اللهیاری , پرویز آزاد فلاح
سال. ۱, شماره. ۲: پاییز و زمستان۱۳۹۰ بررسی رابطه بین الکسی تایمیا با صفات شخصیتی در دانشجویان چکیده   PDF
ایران داودی , افروز افشاری
سال. ۶, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۵ بررسی رابطه بین ویزگی های شخصیتی و سبک های دلبستگی با شکست عاطفی چکیده   Relationship between personality characteristics
نرگس لطفی , ابوطالب سعادتی شامیر
سال. ۱, شماره. ۲: پاییز و زمستان۱۳۹۰ بررسی رابطه خود انتقادی، اضطراب اجتماعی و ترس از شکست با کمرویی در دانشجویان چکیده   PDF
غلامرضا رجبی , قدرت اله عباسی
سال. ۱, شماره. ۲: پاییز و زمستان۱۳۹۰ بررسی رابطه ی تعارض کار-خانواده با حمایت سازمانی ادراک شده، استرس شغلی و خودتسلط یابی در کارکنان اقماری چکیده   PDF
حمیدرضا عریضی , سید میثم دیباجی , میثم صادقی
سال. ۵, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۴ بررسی طرح واره های غالب و اثر بخشی طرح واره درمانی گروهی بر درمان اختلال فوبی اجتماعی در دانش آموزان چکیده   PDF
محمد نریمانی , معصومه خاوری
سال. ۴, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۳ بررسی میزان اثر بخشی زوج درمانی یکپارچه نگر بر کاهش افسردگی، علایم استرس پس از سانحه و افزایش گذشت و روابط صمیمانه پس از خیانت همسر چکیده   PDF
جواد کریمی , منصور سودانی , مهناز مهرابی زاده , عبدالکاظم نیسی
سال. ۲, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۱ بررسی میزان رفتارهای خودتخریبی و علل آن ها در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد چکیده   PDF
حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , زهرا مرادیان , نگین باانصاف
سال. ۵, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۴ بررسی نظام ارزش شناسی دینی در گفتگوهای درون شخصیِ زوجین مذهبی برخوردار از سازگاری زناشویی بالا چکیده   بدون عنوان
یاسر رضاپور میرصالح , معصومه اسمعیلی , کیومرث فرحبخش , محمد سعید ذکایی
سال. ۴, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۳ بررسی و مقایسه رابطه بین ابعادکمال گرایی و حمایت اجتماعی با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی چکیده   PDF
محمود خباز , یوسف کریمی , نادر کریمیان , افشین شه بخش
سال. ۳, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۲ بررسی و مقایسه ویژگی‌های زبانی کودکان اوتیستیک چکیده   PDF
داود سبحانی راد , علی مقیمی , علی غنایی چمن آباد , پرویز معروضی
سال. ۱, شماره. ۲: پاییز و زمستان۱۳۹۰ بررسی ویژگی های روانسنجی فرم کوتاه مقیاس خود تنظیم گری در نمونه ای از جامعه ایرانی چکیده   PDF
محمدعلی بشارت
سال. ۴, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۳ تأثیر معنا درمانی گروهی بر ارتقای سلامت روان پسران سال اول متوسطه مدارس شبانه‎روزی چکیده   PDF
ادریس رنجبر , محسن رسولی , باقر ثنایی ذاکر
سال. ۵, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۴ تاثیر آموزش شیوه های مقابله شناختی رفتاری و تنظیم هیجان بر کاهش ناامیدی، شادکامی و عزت نفس کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست چکیده   PDF
سجاد بشرپور , ازاده عباسی , عباس ابولقاسمی
سال. ۳, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۲ تاثیر آموزش مدیریت خشم و روش حل مسئله بر شیوه‌های تربیتی، کنترل خشم و اضطراب مربیان پیش-دبستانی چکیده
محسن شکوهی یکتا , سعید اکبری زردخانه , ندا فراهینی
سال. ۲, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۱ تاثیر آموزش و تمرینات تن آرامی بر میزان اضطراب و پیشرفت تحصیلی چکیده   PDF
منیر کلانتر قریشی , فلور رضایی کارگر , فریبرز درتاج , مهدی شاه نظری
سال. ۳, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۲ تاثیرآموزش مدیریت استرس بر کیفیت زندگی مراقبان سالمند ناتوان چکیده   PDF
هدی حفاری , پرویز دباغی , خدابخش احمدی
سال. ۲, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۱ تاثیرنمایش روانی برمیزان افسردگی اساسی وسلامت عمومی‌بیماران افسرده تحت درمان با دارو چکیده   PDF
فرشاد بهاری , محمد حسن بنی اسد , حسین خدمتگزار , فائزه اسحاقی
سال. ۳, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۲ تدوین و اعتبار یابی پرسشنامه سنجش کارکرد تحولی خانواده چکیده   PDF
شهربانو عالی , سید امیر امین یزدی , محمد سعید عبدخدایی , علی غنایی چمن آباد , فاطمه محرری
سال. ۳, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۲ ترکیب آموزش والدینی و آموزش حافظه کاری بر کنش اجرایی بازداری کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی چکیده   PDF
زهرا حسین زاده , علی مشهدی , علی غنایی چمن اباد , عاطفه سلطانی فر , فاطمه محرری , زهره حسینی , هدی حسین زاده ملكی
سال. ۴, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۳ رابطه بهزیستی روان‌شناختی با عملکرد شغلی پرستاران و مقایسه آن‌ها در بخش‌های ویژه و عادی چکیده   PDF
زهره کاووسی , علی رضا قادری , مجید معینی زاده
سال. ۱, شماره. ۲: پاییز و زمستان۱۳۹۰ رابطه خودپنداره مادر با سبک دلبستگی و خودپنداره فرزند چکیده   PDF
صدیقه صفایی , ایمان اله بیگدلی , سیاوش طالع پسند
سال. ۲, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۱ رابطه شیوه‌های فرزندپروری ادراک شده و سبک‌های هویت با حرمت خود در دانش‌آموزان دختر دبیرستانی چکیده   PDF
فاطمه سندی , ایرج صالحی , موسی کافی , سجاد رضایی
سال. ۵, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۴ رابطه مذهب با سلامت روان: نقش میانجی احساس شرم و گناه چکیده   PDF
زینب ربانی , ایمان الله بیگدلی , محمود نجفی
سال. ۲, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۱ رابطه کمال گرایی، سبک های دفاعی و نشانه های افسردگی در دانشجویان چکیده   PDF
محدّثه نامجو , سیّد موسی کافی , منصور حکیم جوادی , مسعود غلامعلی لواسانی , سیّده رقیه آتشکار
سال. ۱, شماره. ۲: پاییز و زمستان۱۳۹۰ روان سنجی مقیاس کیفیت زناشویی، فرم تجدید نظر شده(RDAS) چکیده   PDF
ناصر یوسفی
سال. ۲, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۱ ساخت و اعتباریابی پرسشنامه رفتار کارآفرینانه برای مشاوره شغلی چکیده   PDF
کاترین فکری , عبدالله شفیع آبادی , رحمت الله نورانی پور , قدسی احقر
سال. ۴, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۳ ساخت و اعتباریابی پرسشنامه مقدماتی رجحان‌های شوهر گزینی در دانشجویان دختر چکیده   PDF
غلامرضا رجبی , مریم ابراهیمی , رضا خجسته مهر
سال. ۳, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۲ سازمان شخصیت افراد با نشانه‎های وسواس، افسردگی، افسردگی همراه با وسواس و به هنجار چکیده   PDF
مریم فرجاد , نواله محمدی , چنگیز رحیمی , حبیب هادیان فرد
سال. ۶, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شاخص های روان سنجی مقیاس یادگیری خودتنظیمی تحصیلی (ASRL-S) چکیده   PDF
محمد محمدی پور , علی دلاور , حسن احدی , فریبرز درتاج , حسن اسدزاده
سال. ۳, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۲ عملکرد خانواده در بیماران مبتلا به اختلالات خلقی، روانپریشی و شبه جسمی چکیده   PDF
ابوالقاسم یعقوبی , حسین محققی , سروه محمدزاده , مهدی ربیعی , سمکو محمدزاده
سال. ۳, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۲ مدت اسارت، حمایت اجتماعی و اختلال استرس پس از سانحه در آزادگان شهر مشهد چکیده   PDF
مجید معینی زاده , سید محمود طباطبایی , بهروز مهرام
سال. ۴, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۳ معنویت‌گرایی، مدیریت زمان و پیشرفت تحصیلی: زمان ورزی معنوی چکیده   PDF
حسن بلند
سال. ۳, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۲ مقایسة تاثیر شناخت درمانی مذهب محور و درمان وجودی درکاهش میل به خودکشی در میان دانشجویان چکیده   PDF
ناصر یوسفی
سال. ۳, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۲ مقایسه اثربخشی برنامه غنی سازی و ارتقاء زندگی و واقعیت درمانی بر بهبود شاخص های درمانی اعتیاد سوء مصرف‌کنندگان مواد چکیده   PDF
زهرا وفائی جهان , زهره سپهری شاملو , جواد صالحی فدردی
سال. ۵, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۴ مقایسه اثربخشی گروه درمانی وجودی با هنر درمانی گروهی بر کاهش اضطراب هستی شناسانه چکیده   PDF
ریحانه مقدسی , غلامرضا منشئی
سال. ۲, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۱ مقایسه سوگیری توجه نسبت به محرک‌های وسواسی در افراد وسواسی و عادی چکیده   PDF
سعیده آذرآیین , جواد صالحی فدردی
سال. ۳, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۲ مقایسه مکانیسم های دفاعی در بیماران مبتلا به افسردگی، اختلال های اضطرابی و افراد عادی چکیده   PDF
محمدعلی بشارت
سال. ۲, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۱ مقایسه نیمرخ شخصیتی افراد مبتلا به حساسیت با افراد عادی چکیده   PDF
سید ابوالقاسم مهری نژاد , معصومه جلیلی , زهره خسروی , جواد غفاری
سال. ۳, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۲ مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و سازگاری زناشویی افراد تحت درمان با متادون و عادی چکیده   PDF
زهره تیموری , سعید پورنقاش تهرانی
سال. ۶, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۵ مقایسه ی روابط ابژه و ادراک از رابطه با پدر در افراد متقاضی و غیرمتقاضی طلاق چکیده   The Comparison of Object relations and
هاجر فلاح زاده , رامین هاشمی گشنیگانی
سال. ۳, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۲ مقایسه‌ تمایزیافتگی بین زوج‏های رضایت‏مند و زوج‏های دارای‎تعارض‌زناشویی در شهر بندرعباس چکیده   PDF
صابر آریامنش , سید رضا فلاح چای , اقبال زارعی
سال. ۵, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۴ ناسایی شاخص های ازدواج موفق (یک مطالعه کیفی) چکیده   PDF
حسین صاحبدل , کیانوش زهراکار , علی دلاور
سال. ۶, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۵ نقش تئوری ذهن و همدلی در پیش بینی مشکلات رفتاری – هیجانی دانش آموزان خانواده‌های طلاق و عادی چکیده   The role of theory of mind and
فرح هاشمی , امیر امین یزدی , حسین کارشکی
سال. ۲, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۱ نقش شکاف بین اهمیت اهداف و آرزوها و شانس دست‌یابی به آن‌ها در شادکامی دانشجویان چکیده   PDF
حسین کارشکی , هوشنگ گراوند , محسن دهقانی نیشابوری
سال. ۵, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۴ نقش واسطه ای نشخوار و نگرانی در رابطه بین منبع کنترل با افسردگی و اضطراب در افراد مبتلا به اختلال های افسردگی مهاد و اضطرابی چکیده   PDF
محمدعلی بشارت , سمیه باقری , رضا رستمی , فهیمه تولاییان
سال. ۲, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۱ نقش پیش‌بینی‌کننده‌های هوش معنوی و الگوهای ارتباطی با میزان رضایتمندی زناشویی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره در شهر بندرعباس چکیده   PDF
اقبال زارعی , طاهره احمدی سرخونی
سال. ۲, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۱ هنجاریابی پرسشنامه خزانه دلبستگی والدین و همسالان تجدید نظر شده در کودکان ۹ تا ۱۱ ساله شهر اصفهان چکیده   PDF
علی ناصری محمدآبادی , آزاده عسکری , فاطمه بهرامی , رباب صادق , جواد عابدی
سال. ۶, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۵ پیش بینی امید به زندگی زوجین بر اساس باورهای فراشناختی و همجوشی شناختی چکیده   PDF
حمیدرضا صمدی فرد
سال. ۶, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۵ پیش بینی بی ثباتی ازدواج براساس مهارتهای تنظیم هیجانی و سبک های هویتی چکیده   Predicting Marital Instability
علی اکبر سلیمانیان , رضا ریحانی , مرتضی نظیفی
سال. ۴, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۳ پیش بینی دلزدگی زناشویی از طریق همدم طلبی- دوری گزینی در دانشجویان زن متاهل چکیده   PDF
راحله مهدویان فرد , محمد جواد اصغری ابراهیم آباد , سونه قناعت باجگیرانی
1 - 244 (244)