پیمایش لیست عناوین

شماره عنوان نویسندگان
دوره 3 شماره 2 (1380) ساخت واعتبار یابی مقیاسی برای سنجش اضطراب امتحان و بررسی رابطه آن با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز مهرگان مهرگان , نجاریان نجاریان , احمدی ahmadi احمدی چکیده
دوره 6 شماره 2 (1384) بررسی ارتباط عمودی محتوای کتابهای درسی جدید التالیف حرفه و فن دوره راهنمایی سبحانی نژاد سبحانی نژاد , یوسلیانی یوسلیانی چکیده
دوره 6 شماره 2 (1384) اخلاق و تربیت اخلاقی از منظر رویکرد دل مشغولی: جایگزینی برای رویکرد کولبرگی غفاری غفاری چکیده
دوره 10 شماره 3 (1388) بررسی میزان کاربست مؤلفه‌های دانشگاه یاددهنده از نظر اعضای هیئت علمی‌دانشگاه‌ها زارع محمدآبادی زارع محمدآبادی , رجایی پور رجایی پور , جمشیدیان جمشیدیان , مولوی مولوی چکیده
دوره 3 شماره 2 (1380) نظریه سازنده گرایی و یادگیری ریاضیات علم الهدی علم الهدی چکیده
دوره 3 شماره 2 (1380) شناخت درمانی و سوء تفاهمات جاری گلوهوسكی گلوهوسكی , حمیدپور حمیدپور چکیده
دوره 3 شماره 2 (1380) آرامش و اطمینان قلبی ، دست آورد ارزشمند شعائر دینی و تاثیر آن در بهداشت روان شاكری نیا شاكری نیا چکیده
دوره 3 شماره 2 (1380) مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) در کلاس درس ، تدریس و ارزشیابی پارسا پارسا چکیده
دوره 3 شماره 2 (1380) تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر عملکرد درک مطلب دانش آموزان كارشكی Kareshki كارشكی چکیده
دوره 8 شماره 2 (1386) بررسی رابطه دانش مدیریت و سبک تصمیم‌گیری مدیران ستادی آموزش و پرورش مشهد (84 ـ 1383) ظهورپرونده ظهورپرونده چکیده
دوره 8 شماره 2 (1386) تحلیل رفتار رانندگی از دیدگاه پردازش اطلاعات طبیبی طبیبی چکیده
دوره 8 شماره 2 (1386) چالشهای علم سنجی در علوم انسانی داورپناه داورپناه چکیده
دوره 6 شماره 1 (1384) بررسی تاثیر عوامل خانوادگی در پایین بودن آمار طلاق در شهرهای یزد و اردکان و میبد فاتحی زاده فاتحی زاده , بهجتی بهجتی , نصر اصفهانی نصر اصفهانی چکیده
دوره 6 شماره 1 (1384) مذهب در نگرش نظریه پردازان و در گستره پژوهش معتمدی معتمدی چکیده
دوره 6 شماره 1 (1384) بررسی رابطه باورهای خود اثر بخشی و مرکز کنترل با پیشرفت تحصیلی عبدالهی عبدالهی چکیده
دوره 6 شماره 2 (1384) عوامل مشارکت از نظر معلمان و دبیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهر تهران ذكاوتی قراگوزلو ذكاوتی قراگوزلو چکیده
دوره 6 شماره 2 (1384) مقایسه ویژگیهای رفتاری دانش آموزان آزار دیده و عادی شهر اصفهان نقوی نقوی , فاتحی زاده فاتحی زاده , عابدی عابدی چکیده
دوره 6 شماره 2 (1384) اثرات اضطراب مادران در اختلال رفتاری کودکان : ناخن جویدن طالبیان شریف طالبیان شریف , قصبه ای قصبه ای چکیده
دوره 6 شماره 2 (1384) چالشهای تربیت مدنی در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران سجادی سجادی چکیده
دوره 7 شماره 2 (1385) بررسی اثربخشی روش درمان کنترل هراس در درمان بیماران مبتلا به اختلال هراس با یا بدون گذر هراسی نوفرستی نوفرستی , طباطبایی طباطبایی , مهرام مهرام چکیده
دوره 7 شماره 2 (1385) رابطه ویژگی های شخصیتی با رفتار تیپ A با استفاده از آزمون شخصیت آیزنک یارمحمدیان یارمحمدیان چکیده
دوره 7 شماره 2 (1385) بررسی وضعیت سبک های هویت یابی و رابطه آن با سلامت عمومی و پایگاه اقتصادی _ اجتماعی قربانی ghorbani قربانی , محمدی محمدی , كوچكی كوچكی چکیده
دوره 7 شماره 2 (1385) بررسی میزان اثربخشی زوج درمانی گلاسر بر کاهش استرس و افزایش رابطه صمیمانه پس از ضربه ناشی از ادراک خیانت به همسر فرح بخش فرح بخش , قنبری قنبری چکیده
دوره 7 شماره 2 (1385) بررسی تاثیر دو روش بازسازی شناختی و حساسیت زدایی منظم بر کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهر اهواز كریمی باغملك كریمی باغملك , عبادی عبادی چکیده
دوره 7 شماره 2 (1385) بررسی تغییر انگیزش پیشرفت در دانشجویان دانشگاه تبریز سلطان قرایی سلطان قرایی , كریمی كریمی چکیده
دوره 9 شماره 1 (1387) تدوین و هنجاریابی مقیاس انگیزش تحصیلی و بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های مطالعه بر افزایش انگیزش عبدخدایی عبدخدایی , سیف سیف , كریمی كریمی چکیده
دوره 10 شماره 1 (1388) بررسی ارتباط هوش هیجانی، سبک اسناد و خودکارآمدی با رضایت از زندگی در زنان شاغل احدی Ahadi احدی , نریمانی نریمانی , ابوالقاسمی ابوالقاسمی , آسیایی آسیایی چکیده
دوره 10 شماره 1 (1388) ناگویی هیجانی و مشکلات بین شخصی بشارت بشارت چکیده
دوره 10 شماره 1 (1388) بررسی تأثیر دستکاری انگیزشی بر روی سرعت پردازش مغزی در افرادی با حساسیت بالا در سیستم‌های بازدارنده/فعال‌ساز رفتاری صبوری مقدم صبوری مقدم , پخشی پور پخشی پور , عشایری عشایری , قادری پاكدل قادری پاكدل , گروسی گروسی چکیده
دوره 10 شماره 1 (1388) نقدی بر انسان‌شناسی تیلوریسم و پیامدهای آن در مدیریت آموزشی سرمدی سرمدی , پاكسرشت پاكسرشت , صفایی مقدم صفایی مقدم , مهرعلیزاده مهرعلیزاده چکیده
دوره 11 شماره 1 (1389) بازشناسی مفهوم و تبیین جایگاه تخیل در برنامه‌های درسی و آموزش با تأکید بر دوره ابتدائی مهرمحمدی مهرمحمدی چکیده
دوره 11 شماره 1 (1389) رابطه بین نشخوار فکری و افسردگی در نمونه ای از دانشجویان ایرانی باقری نژاد باقری نژاد , صالحی فدردی صالحی فدردی , طباطبایی طباطبایی چکیده
دوره 11 شماره 1 (1389) استعاره : مفهوم، نظریه‌ها و کارکردهای آن در تعلیم و تربیت زنگویی زنگویی , شعبانی وركی شعبانی وركی , فتوحی فتوحی , مسعودی مسعودی چکیده
دوره 11 شماره 1 (1389) تأثیر قصه‌های قرآنی بر هوش هیجانی کودکان هویدا هویدا , همایی همایی چکیده
دوره 9 شماره 1 (1387) بررسی رابطه‌ی شیوه‌های فرزندپروری با خود کارآمدی و سلامت روانی دانش‌آموزان حسینی نسب حسینی نسب , احمدیان احمدیان , روان بخش روان بخش چکیده
دوره 9 شماره 1 (1387) بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی و خصیصه‌ای کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی بر میزان مشارکت آنها در نظام پیشنهادها مقیمی مقیمی , مهرام مهرام , سعیدی رضوانی سعیدی رضوانی چکیده
دوره 9 شماره 1 (1387) تحلیل فرایند هدف‌گذاری در ارزیابی درونی کیفیت گروه‌های آموزشی دانشگاهی: مطالعه‌ موردی بازرگان بازرگان , اسحاقی اسحاقی چکیده
دوره 9 شماره 1 (1387) بررسی تأثیر سبک‌های مدیریت کلاس بر رشد مهارت‌های فراشناختی دانش‌آموزان امین یزدی امین یزدی , عالی عالی چکیده
دوره 9 شماره 1 (1387) مقولة علم در حکمت متعالیه نبیان نبیان چکیده
دوره 9 شماره 1 (1387) تاملی بر اندیشه‌های تربیتی کمنیوس ذكاوتی ذكاوتی چکیده
دوره 9 شماره 1 (1387) تأثیر آموزش روش ذهن آگاهی بر میزان علائم اختلال وسواس‌– اجبار در زنان شهر اصفهان سجادیان سجادیان , نشاط دوست نشاط دوست چکیده
دوره 9 شماره 1 (1387) رابطه سبک‌های شناختی و پیشرفت دانش‌آموزان در دروس ریاضی و شیمی در محیط یادگیری با کمک کامپیوتر در مقایسه با محیط سنتی شهامت شهامت , كدیور كدیور چکیده
دوره 9 شماره 1 (1387) بررسی میزان کارآیی آموزش مهارت‌های هوش هیجانی بر افزایش آن در نوجوانان قنبری هاشم آبادی قنبری هاشم آبادی , باقری باقری چکیده
دوره 9 شماره 1 (1387) توان پیش‌بینی هوش هیجانی و متغیرهای جمعیت‌شناختی در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان تیزهوش لعلی فاز لعلی فاز , عسكری عسكری چکیده
دوره 9 شماره 2 (1387) طبقه‌بندی الگوهای طراحی سازنده‌گرا بر اساس رویکردهای یادگیری و تدریس فردانش فردانش چکیده
دوره 9 شماره 2 (1387) بررسی میزان افسردگی، هیجان‌خواهی، پرخاشگری، سبک‌های دلبستگی و تحصیلات والدین به‌عنوان پیش‌بین‌های وابستگی به مواد مخدر در نوجوانان پسر شهر اهواز فتحی فتحی , مهرابی زاده هنرمند مهرابی زاده هنرمند چکیده
دوره 9 شماره 2 (1387) بررسی رابطه‌ی بین ابعاد شخصیت و سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه تبریز گروسی گروسی , سوفیانی سوفیانی چکیده
دوره 9 شماره 2 (1387) مقایسه‌ی اثربخشی روان‌درمانی گروهی مبتنی بر نظریه‌ی انتخاب و درمان انگیزشی نظام‌مند در افزایش رضایت زناشویی حسینی غفاری حسینی غفاری , قنبری هاشم آبادی قنبری هاشم آبادی , آقامحمدیان آقامحمدیان چکیده
دوره 9 شماره 2 (1387) بررسی رابطه‌ی ادراکات محیطی مدرسه‌ای و اهداف پیشرفت؛ آیا نوع مدرسه، رشته‌ی تحصیلی و منطقه‌ی محل سکونت تفاوت ایجاد می‌کند؟ كارشكی كارشكی , خرازی خرازی چکیده
دوره 9 شماره 2 (1387) رابطه‌ی بین هوش هیجانی و شوخ‌طبعی در دانشجویان دانشگاه خشویی خشویی چکیده
دوره 9 شماره 2 (1387) مقایسه‌ی یادگیری توالی حرکتی مشخص در سالمندان و جوانان نجاتی نجاتی , عشایری عشایری , گروسی گروسی , اقدسی اقدسی چکیده
دوره 9 شماره 2 (1387) بررسی ارتباط سلامت سازمانی مدرسه و تعهد سازمانی دبیران دبیرستان‌های پسرانه استان اردبیل زاهد بابلان زاهد بابلان , عسگریان عسگریان , بهرنگی بهرنگی , نادری نادری چکیده
دوره 9 شماره 2 (1387) بررسی تأثیر آموزش حرکات ریتمیک ورزشی بر کارکرد حافظه‌ی عددی دانش‌آموزان مبتلا به اختلالات ویژه‌ی یادگیری گروسی گروسی , عشایری عشایری , بابا پور بابا پور , مقیمی مقیمی چکیده
دوره 10 شماره 1 (1388) رابطة الگوهای ارتباطی خانواده و کیفیت زندگی دانش‌آموزان دورة متوسطة شهر شیراز رحیمی رحیمی , خیر خیر چکیده
دوره 10 شماره 1 (1388) مقایسة ایدئولوژی‌های برنامه درسی آیزنر با میلر: نگاهی دیگر مهرمحمدی مهرمحمدی , امین خندقی امین خندقی چکیده
دوره 10 شماره 1 (1388) مقایسة کنش‌وری عصب - روان‌شناختی (زمان واکنش) در معتادان و افراد عادی اصغری اصغری , دژكام دژكام , آزادفلاح آزادفلاح چکیده
دوره 10 شماره 1 (1388) مقایسة اثربخشی درمان‌های رفتاردرمانی شناختی و فلئوکزتین در بهبود مبتلایان به اختلال وسواسی-اجباری فرنام فرنام , محمودعلیلو محمودعلیلو , بخشی پور بخشی پور چکیده
دوره 10 شماره 1 (1388) بررسی عوامل مؤثر بر تجارب پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید بهشتی یمنی دوزی سرخابی یمنی دوزی سرخابی , امین مظفری امین مظفری چکیده
دوره 10 شماره 1 (1388) بررسی وضعیت سلامت عمومی و شادکامی در دانشجویان دانشگاه یزد امیدیان امیدیان چکیده
دوره 10 شماره 3 (1388) بررسی رابطة باورهای فراشناختی مختل با موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان دارای اضطراب امتحان عباس ابوالقاسمی , رضا گلپور , محمد نریمانی , حسین قمری چکیده
دوره 10 شماره 3 (1388) بررسی رابطة میزان مشارکت فعال دانش‌آموزان در جریان تدریس با پیشرفت تحصیلی فیروز محمودی , اسکندر فتحی آذر , رجب اسفندیاری چکیده
دوره 10 شماره 3 (1388) مقایسة سبک‌های دلبستگی در نوجوانان عادی و بزهکار مشهدی مشهدی , محمدی محمدی چکیده
دوره 10 شماره 3 (1388) تأثیر ساخت و ارائة نقشة مفهومی و سبک یادگیری بر یادداری، درک مصرآبادی مصرآبادی , حسینی نسب حسینی نسب , فتحی آذر فتحی آذر , مقدم مقدم چکیده
دوره 10 شماره 3 (1388) بررسی رابطۀ پیامدهای رهبری و ابعاد سبک رهبری تحول‏گرا در میان رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی شهر تهران نورشاهی نورشاهی چکیده
دوره 10 شماره 3 (1388) رابطه مفهوم خود، ساختار خانواده و نگرش به عملکردهای تربیتی والدین در نوجوانی رضوان خواه رضوان خواه چکیده
دوره 10 شماره 3 (1388) تأملی بر آموزش‌پذیری مدیریت آموزشی: انتقادها و دیدگاه‌ها سعیدی رضوانی سعیدی رضوانی , بهره مند بهره مند چکیده
دوره 11 شماره 1 (1389) تأثیر بازاندیشی در عمل بر تفکر انتقادی دانشجو- معلمان مراکز تربیت معلم تبریز بدری گرگری بدری گرگری , فتحی آذر فتحی آذر , حسینی نسب حسینی نسب , مقدم مقدم چکیده
دوره 6 شماره 2 (1384) مقایسه اثر بخشی شیوه گروه درمانی شناختی رفتاری آموزش مهارتهای مطالعه و روش تلفیقی بر کاهش اضطراب امتحان امیری امیری , قنبری قنبری , آقا محمدیان آقا محمدیان چکیده
دوره 6 شماره 2 (1384) ارزشیابی برنامه درسی آزمایشگاه های درس فیزیک دوره متوسطه شهر کرمان موسی پور موسی پور , بهزاد پور بهزاد پور چکیده
دوره 8 شماره 1 (1386) بررسی تغییر الگوی خطاهای خواندن دانش‌آموزان در پایه‌های دوم تا پنجم ابتدایی شهر اصفهان عزیزیان عزیزیان , عابدی عابدی چکیده
دوره 8 شماره 1 (1386) مطالعه تأثیربه کارگیری یک الگوی تدریس ترکیب شده از الگوهای نوین تدریس بر یادگیری یک مبحث مشترک در دروس زبان فارسی، عربی و انگلیسی، پایه دوم راهنمایی جعفری ثانی جعفری ثانی چکیده
دوره 8 شماره 1 (1386) بررسی تحول شناخت اجتماعی و رابطه آن با طراز تحول شناختی در کودکان اسعدی اسعدی , امیری امیری , مولوی مولوی چکیده
دوره 8 شماره 1 (1386) مقایسه شیوه های فرزند پروری با سبکهای هویت و بررسی رابطه آنها در دانش آموزان دختر و پسر پیش دانشگاهی نواحی چهار گانه آموزش و پرورش شهر شیراز خواجه پور خواجه پور , عطار عطار چکیده
دوره 8 شماره 2 (1386) تدوین الگویی جهت تصمیم گیری مشارکتی اعضای هیأت علمی دانشگاه های ایران پورشافعی پورشافعی , پرداختچی پرداختچی , آراسته آراسته , قهرمانی قهرمانی چکیده
دوره 8 شماره 2 (1386) بررسی هویت فرهنگی در دانش آموزان دوره راهنمائی تحصیلی(گرایش ها و شناخت ها) خادمی خادمی , ساكتی ساكتی , فلاحی فلاحی چکیده
دوره 8 شماره 2 (1386) بررسی عوامل موثر بر گرایش به ماهواره و تاثیر آن بر باورها و رفتارهای دینی مردم مشهد افهمی افهمی , آقا محمدیان آقا محمدیان چکیده
دوره 8 شماره 2 (1386) بررسی رابطه بین هوش هیجانی و بازدهی های رهبری ( مدل برنارد باس) مدیران گروه های آموزشی دانشگاه اصفهان مختاری پور مختاری پور , سیادت سیادت , امیری امیری چکیده
دوره 8 شماره 2 (1386) بررسی خود-گسستگی در نوجوانان بر اساس مدل فرایند و محتوای خانواده سامانی سامانی , صادق زاده صادق زاده چکیده
دوره 8 شماره 2 (1386) بررسی رابطة ابعاد شخصیت و هوش هیجانی بشارت بشارت چکیده
دوره 8 شماره 1 (1386) مقایسه نظری و تجربی(عملی)‌ رویکردهای کل نگر و جزءنگر نیازسنجی آموزشی (مورد: شرکت برق منطقه ای خراسان) سعیدی سعیدی چکیده
دوره 6 شماره 2 (1384) نگرش روسای دانشگاهها به برنامه ریزی دانشگاهی بذر افشان مقدم بذر افشان مقدم , نور شاهی مقدم نور شاهی مقدم , شافعی شافعی چکیده
دوره 7 شماره 2 (1385) بررسی محتوای درسی حوزه علمیه . ارایه ویژگی های مطلوب آن بر اساس نظریه شرح و بسط با تاکید بر اصول فقه قندیلی قندیلی , مهر محمدی مهر محمدی , فردانش فردانش چکیده
دوره 7 شماره 2 (1385) وجوه فراموش شده دانایی در عصر اطلاعات باقری باقری , آل حسینی آل حسینی چکیده
دوره 8 شماره 1 (1386) جایگاه الگوی سایبرنتیک در اداره دانشگاه ها بذرافشان مقدم بذرافشان مقدم , صباغیان صباغیان , آراسته آراسته , شعبانی وركی شعبانی وركی چکیده
دوره 8 شماره 1 (1386) بررسی الگوی تحول ادراکی بازشناسی چهره در نمونه ی ایرانی امین یزدی امین یزدی چکیده
دوره 8 شماره 1 (1386) مقایسه باورهای انگیزشی در یادگیری خود نظم یافته میان کودکان تیزهوش. ناتوان یادگیری و عادی درگروهی از دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان شیراز البرزی البرزی , خیر خیر چکیده
دوره 8 شماره 1 (1386) تعیین شاخص‌های مدیریت موثر کلاس در دانشگاهها و شریفیان شریفیان , نصر نصر , عابدی عابدی چکیده
دوره 8 شماره 2 (1386) مقایسه تا ثیر یادگیری مبتنی بر حل مساله گروهی و آموزش سنتی بر تفکر انتقادی دانشجومعلمان بدری گرگری بدری گرگری , فتحی آذر فتحی آذر چکیده
دوره 7 شماره 2 (1385) تاثیر روان درمانگری گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر شیوه های رویارویی با استرس نوجوانان فرهنگی فرهنگی , آقا محمدیان شعر باف آقا محمدیان شعر باف چکیده
دوره 7 شماره 2 (1385) بررسی اثر بخشی دو رویکرد مشاوره ای و رواندرمانی در کاهش نشانگان افسردگی ، اضطراب و پرخاشگری در میان زنان متقاضی طلاق مراجعه کننده به مرکز مشاوره خانواده شهرستان سقز عطاری عطاری , کیومرث بشلیده , یوسفی یوسفی , نبوی حصار نبوی حصار چکیده
دوره 7 شماره 2 (1385) بررسی و مقایسه تاثیر شناخت درمانگری بک با شناخت درمانگری تیزدل و تلفیق آن با نرمش های یوگا در درمان افسردگی اساسی کیمیایی کیمیایی , شفیع آبادی شفیع آبادی , دلاور دلاور , صاحبی صاحبی چکیده
دوره 8 شماره 1 (1386) بررسی رابطه هیجان ها واسنادهای علّی با عزت نفس در دانشجویان دانشگاه تبریز گروسی فرشی گروسی فرشی , محمد الفت محمد الفت چکیده
دوره 6 شماره 1 (1384) نسبت میان فرآیند تدبیل دانش و فرهنگ سازمانی در دانشگاه فردوسی مشهد حسین قلی زاده حسین قلی زاده , شعبانی ورکی شعبانی ورکی چکیده
دوره 6 شماره 1 (1384) مقایسه دیدگاههای اعضای هیات علمی و دانشجویان درباره میزان کاربست شاخص های مدیریت کیفیت جامع (TQM) در فرآیند آموزش دانشگاه اصفهان مرتضوی مرتضوی , سیادت سیادت , هویدا هویدا , اسحاقیان اسحاقیان چکیده
دوره 6 شماره 1 (1384) عوامل موثر در افت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی شهر اهواز الهام پور الهام پور چکیده
دوره 6 شماره 1 (1384) بررسی تحولات نگرشی و هویتی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد مهرام مهرام , ساکتی ساکتی , لطف آبادی لطف آبادی چکیده
دوره 6 شماره 1 (1384) تحلیل اکتشافی رابطه کمال گرایی و شخصیت بشارت بشارت چکیده
دوره 5 شماره 1 (1383) مهارت های تفکر انتقادی در مالزی سیراج سیراج , حسین حسین چکیده
دوره 5 شماره 1 (1383) ارتباط دانشگاه / صنعت:ضرورت گریز ناپذیر مرتضوی مرتضوی چکیده
دوره 5 شماره 1 (1383) اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه ‌سبک هویت ( 6G ـ ISI ) غضنفری غضنفری چکیده
دوره 5 شماره 1 (1383) تاثیر آموزش ضمن خدمت بر میزان کارائی و بهره‌وری مدیران و کارکنان مدارس رئوفی رئوفی , تاریخی قوچانی دروس تاریخی قوچانی دروس چکیده
دوره 5 شماره 1 (1383) شناخت اجتماعی: تحولات‌ استدلال ” تئوری ذهن“ در کودکان ‌امین‌یزدی ‌امین‌یزدی چکیده
دوره 5 شماره 1 (1383) بررسی علل گرایش فراگیران بزرگسال غیرشاغل به‌آموزشهای کاردانش طالب‌زاده طالب‌زاده , ابوالقاسمی ابوالقاسمی , خیری‌خواه خیری‌خواه چکیده
دوره 5 شماره 1 (1383) بررسی رابطة راهبردهای رویارویی و حمایت‌های اجتماعی با پیشرفت تحصیلی در دوره نوجوانی تابع بردبار تابع بردبار , رضویه رضویه چکیده
دوره 4 شماره 2 (1382) بررسی رفتارهای اطلاع‌یابی معلمان پژوهنده در نواحی آموزش و پرورش شهر شیراز جوکار جوکار , رستمی فروشانی رستمی فروشانی چکیده
دوره 4 شماره 2 (1382) خصوصیات زیستی ــ اجتماعی نوجوانان دختر دانش آموز مشهد آقامحمدیان آقامحمدیان چکیده
دوره 4 شماره 2 (1382) ارزشیابی الگوهای نیازسنجی آموزشی و طراحی برنامه‌های درسی آموزش‌های علمی _ کاربردی در جمهوری اسلامی ایران سعیدی رضوانی سعیدی رضوانی , بینقی بینقی چکیده
دوره 4 شماره 2 (1382) کاهش کم توانی خواندن ازطریق تشخیص به‌موقع کودکانی که در خطر ناتوانی خواندن هستند لطف آبادی لطف آبادی چکیده
دوره 4 شماره 2 (1382) بررسی عوامل مؤثر درون مدرسه‌ای جذب دانش‌آموزان مقطع متوسطه استان خوزستان به نماز با روش تحلیل عوامل بشلیده بشلیده , مکتبی مکتبی , تقی پور تقی پور , شکرکن شکرکن چکیده
دوره 4 شماره 2 (1382) رابطه هیجان خواهی، برون گرایی و خشم در نوجوانان پسر بزهکار و عادی شهر تهران حسینی حسینی , طباطبایی2 طباطبایی2 , آقامحمدیان3 آقامحمدیان3 چکیده
دوره 4 شماره 2 (1382) بررسی رابطه بین دوستیهای دوجانبه، پذیرش همسالان، خودپنداره و سازگاری اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهر اصفهان یار محمدیان یار محمدیان , مولوی مولوی , ایرانپور مبارکه ایرانپور مبارکه چکیده
دوره 11 شماره 1 (1389) مقایسة وضعیت سلامت روان پدران و مادران کودکان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر شهر مشهد كیمیایی كیمیایی , مهرابی مهرابی , میرزایی میرزایی چکیده
دوره 11 شماره 1 (1389) بررسی سبک ها و ابعاد دلبستگی بزرگسال در تجاوزگران جنسی و مقایسة آن با افراد عادی حقیقت منش حقیقت منش , آقامحمدیان شعر باف آقامحمدیان شعر باف , قنبری هاشم آبادی قنبری هاشم آبادی , مهرام مهرام چکیده
دوره 11 شماره 2: زمستان- شماره 24-مطالعات تربیتی و روان شناسی-آخرین شماره مجله بررسی رابطه سبکهای فرزندپروری و طرحواره های ناسازگار اولیه شهامت شهامت چکیده
دوره 11 شماره 2: زمستان- شماره 24-مطالعات تربیتی و روان شناسی-آخرین شماره مجله طراحی مکانیزم اولویت یابی پژوهشی برای نظام آموزش وپرورش ایران (مورد سازمان آموزش وپرورش شهر تهران*) سعادت طلب سعادت طلب , فتحی واجارگاه فتحی واجارگاه , خسروی خسروی چکیده
دوره 11 شماره 2: زمستان- شماره 24-مطالعات تربیتی و روان شناسی-آخرین شماره مجله بررسی اثر‌بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش میزان عزت نفس دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد مرادی شهربابک مرادی شهربابک , قنبری هاشم آبادی قنبری هاشم آبادی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف چکیده
دوره 11 شماره 2: زمستان- شماره 24-مطالعات تربیتی و روان شناسی-آخرین شماره مجله "بررسی میزان استفاده دانشجویان از مهارتهای مطالعه و یادگیری ورابطه آن با وضعیت وسوابق تحصیلی آنها" عبدخدائی عبدخدائی چکیده
دوره 11 شماره 2: زمستان- شماره 24-مطالعات تربیتی و روان شناسی-آخرین شماره مجله بررسی بار آموزشی اعضای هیات علمی در دانشگاه صالحی عمران صالحی عمران چکیده
دوره 11 شماره 2: زمستان- شماره 24-مطالعات تربیتی و روان شناسی-آخرین شماره مجله رویکرد تربیت دینی با توجه به دو مولفه عقل محوری و ایمان محوری خالق خواه خالق خواه , مسعودی مسعودی چکیده
دوره 11 شماره 2: زمستان- شماره 24-مطالعات تربیتی و روان شناسی-آخرین شماره مجله تبیین سرنوشت شغلی فارغ التحصیلان دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد سعیدی رضوانی سعیدی رضوانی , محمدحسین زاده محمدحسین زاده , باغ گلی باغ گلی چکیده
دوره 11 شماره 2: زمستان- شماره 24-مطالعات تربیتی و روان شناسی-آخرین شماره مجله تاملی بر تمرکزگرایی، تمرکززدایی و رجعت مجدد به تمرکزگرایی و تبیین دلالت های آنها برای نظام برنامه درسی ایران: منظری جدید امین خندقی امین خندقی , دهقانی دهقانی چکیده
دوره 11 شماره 2: زمستان- شماره 24-مطالعات تربیتی و روان شناسی-آخرین شماره مجله روند تحول تفکر انتقادی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد جاویدی جاویدی , عبدلی عبدلی چکیده
دوره 11 شماره 2: زمستان- شماره 24-مطالعات تربیتی و روان شناسی-آخرین شماره مجله اثر بخشی آموزش کنترل توجه بر کاهش تورش توجه به مواد و بهبود شاخص های درمانی معتادان تحت درمان سم زدایی صالحی فدردی salhe صالحی فدردی , برعرفان برعرفان چکیده
دوره 11 شماره 2: زمستان- شماره 24-مطالعات تربیتی و روان شناسی-آخرین شماره مجله میزان استفاده اساتید از روش های تدریس خلاق و بررسی ویژگی های خلاقانه مدرسان دانشگاه از نظر دانشجویان استعداد درخشان نیک نشان نیک نشان چکیده
دوره 11 شماره 2: زمستان- شماره 24-مطالعات تربیتی و روان شناسی-آخرین شماره مجله بررسی اثر بخشی درمان شناختی مبتنی بر فن خودگویی در کاهش میزان هراس اجتماعی و تصحیح تعابیر مربوط به خود و دیگران مسیبی شیرافکن مسیبی شیرافکن , اسماعیلی اسماعیلی , فلسفی نژاد فلسفی نژاد چکیده
دوره 1 شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۰- پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس خودارزشیابی های مرکزی هاشمی شیخ شبانی هاشمی شیخ شبانی , کیومرث بشلیده , تقی پور تقی پور , نیسی نیسی چکیده
دوره 1 شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۰- پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی متمرکز بر طرحواره برتعدیل طرحواره های ناسازگار اولیه در دختران نوجوان بی سرپرست و بد سرپرست زهرا کاملی , بهرام علی قنبری هاشم ابادی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف چکیده
دوره 1 شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۰- پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره مقایسه باور های فراشناختی و راهبرد های کنترل فکر در دانشجویان با سطوح بهنجار وبیمارگون از نگرانی حمید خانی پور , فرامرز سهرابی , سعید طباطبایی چکیده
دوره 1 شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۰- پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره تأثیر آموزش خودگویی واقع گرایانه بر افزایش رضایت زناشویی زنان سحر کیانی نژاد چکیده
دوره 1 شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۰- پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره عوامل مؤثر بر تاب‌آوری در افراد مواجه شده با ضربه روانی سید جواد سید محمودی چکیده
دوره 1 شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۰- پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره تاثیر آموزش مهارت‌های ارتباط همسران بر میزان تعارض‌های‌ زناشویی زوجهای متعارض متقاضی طلاق فرشاد - بهاری , فاتحی زاده Al-sadat فاتحی زاده , احمدی - احمدی , حسین - مولوی , فاطمه بهرامی چکیده
دوره 1 شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۰- پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره بررسی رابطه بین ابعاد کمال‌گرایی و اضطراب محمدسعید عبدخدائی چکیده
دوره 1 شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۰- پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره بررسی تأثیر موریتادرمانی بر کاهش اضطراب معصومه اسماعیلی چکیده
دوره 1 شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۰- پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره نقش سرشت و منش در پیش بینی نشانه های اختلال وسواس در نوجوانان ابوالقاسمی ابوالقاسمی چکیده
دوره 1 شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۰- پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره بررسی رابطه بین ساختار انگیزشی و رضایت زناشویی صالحی فدردی صالحی فدردی , باقری نژاد باقری نژاد , فرزانه فرزانه , طالبیان شریف طالبیان شریف چکیده
دوره 1 شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۰- پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره آموزش هوش هیجانی و اثربخشی آن بر کاهش پرخاشگری نوجوانان پرخاشجوی كیمیایی كیمیایی , محمدرضا رفتار , عاطفه سلطانی فر چکیده
دوره 1 شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۰- پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره تاثیر حرکات موزون ورزشی بر هوش عینی کودکان پیش دبستانی غنایی غنایی , كارشكی كارشكی چکیده
دوره 1 شماره 2: پاییز و زمستان۱۳۹۰ بررسی اثربخشی برنامه "ارتقاء کیفیت زندگی زوجین"بررضایتمندی زناشویی و سلامت روان کاظمی کاظمی , حمیدرضا reza آقامحمدیان شعرباف , مدرس غروی مدرس غروی , مهرام مهرام چکیده
دوره 1 شماره 2: پاییز و زمستان۱۳۹۰ بررسی رابطه انگیزش پیشرفت، خودپنداره تحصیلی و اضطراب امتحان در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد ارفع بلوچی ارفع بلوچی , غفاری غفاری چکیده
دوره 5 شماره 2: پاییز و زمستان 1394 اثر بخشی آموزش به شیوه رویکرد هیجان مدار بر تعهد زوجین محمد باغبان , زهرا قادری , ژاله رفاهی چکیده
دوره 1 شماره 2: پاییز و زمستان۱۳۹۰ اثر بخشی آموزش نظریه ذهن بر ارتقاء سطوح نظریه ذهن دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر سمیه انصاری نژاد , گیتا موللی , نرگس ادیب چکیده
دوره 4 شماره 2: پاییز و زمستان 1393 اثر بخشی تکنیک کاهش استرسِ مبتنی بر ذهن آگاهی بر علایم اختلال وسواس – اجبار فیروزه غضنفری , رامین سپهوند چکیده
دوره 3 شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۲ اثر بخشی رویکرد ارتباطی ستیر بر تعارضات زناشویی و انطباق پذیری منصور سودانی , علی امیری مقدم , مهناز مهرابی زاده هنرمند چکیده
دوره 1 شماره 2: پاییز و زمستان۱۳۹۰ اثر بخشی طرح واره درمانی در درمان زنان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی محسن خورشیدزاده , احمد برجعلی , فرامرز سهرابی , علی دلاور چکیده
دوره 6 شماره 2: پاییز و زمستان 1395 اثر بخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر ارتقای کیفیت زندگی زنان دارای سرطان پستان ژاله حبیبی , مجتبی حبیبی , مونا ملک زاده , نیکزاد قنبری چکیده
دوره 7 شماره 2: پاییز و زمستان 1396 اثر بخشی مدیریت دفاع های تاکتیکی بر اساس روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت(ISTDP) بر تعارضات بین فردی حسین شکاری , فریده حسین ثابت , احمد برجعلی چکیده
دوره 6 شماره 2: پاییز و زمستان 1395 اثر بخشی گروه ‌درمانی تحلیل رفتار متقابل بر کاهش پرخاشگری زوجین دارای همسر معتاد جواد اسدللهی , سیدعلی کیمیایی , سیدمحمدمهدی مشیریان فراحی چکیده
دوره 8 شماره 2: پاییز و زمستان 1397 اثر بخشی گروه ‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش علایم غم غربت، اضطراب و تنظیم هیجانی دانشجویان مهدی ولی زاده , غلامرضا منشيي , حسین کارشکی چکیده
دوره 8 شماره 2: پاییز و زمستان 1397 اثر عوامل فردی و اجتماعی متمایزکننده نوجوانان آزاردیده هیجانی تاب‌آور از غیر تاب‌آور علی مشهدی , مریم حسن‌زاده‌اول , مهدی عبداله‌زاده رافی چکیده
دوره 4 شماره 2: پاییز و زمستان 1393 اثربخشی آموزش برنامه‎ی فراشناخت پانورا و فیلیپو بر عملکرد ریاضی در کودکان با اختلال یادگیری ریاضی پایه‎ی چهارم دبستان در شهر اصفهان راضیه عباسیان , احمد عابدی , زهرا سیفی , سحر نصر آزادانی چکیده
دوره 7 شماره 1: بهار و تابستان 1396 اثربخشی آموزش تکنیکهای ذهن آگاهی بر سلامت عمومی دختران مقطع راهنمایی شهر اراک داود تقوایی چکیده
دوره 2 شماره 1: بهار و تابستان 1391 اثربخشی آموزش خودمتمایزسازی بر افزایش میزان سازگاری نوجوانان خانواده های طلاق سمیه کاظمیان , معصومه اسمعیلی چکیده
دوره 6 شماره 2: پاییز و زمستان 1395 اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر شادکامی دانش‌آموزان سیداسماعیل هاشمی , حسین ماهور چکیده
دوره 7 شماره 2: پاییز و زمستان 1396 اثربخشی آموزش رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد( ACT) بردلزدگی و تعهد زناشویی زنان متأهل رقیه عمیدی سیمکانی , سمانه نجارپوریان , سید عبدالوهاب سماوی چکیده
دوره 8 شماره 1: بهار و تابستان 1397 اثربخشی آموزش شناختی مبتنی بر مفروضه ها و قواعد به شیوه ی گروهی بر نگرش به بی معنایی زندگی و سرسختی روان شناختی زنان سرپرست خانوار با کیفیت زندگی پایین صبا حقی , طاهره حق طلب , محمد عسگری چکیده
دوره 6 شماره 1: بهار و تابستان 1395 اثربخشی آموزش معنویت درمانی مبتنی بر مثبت نگری بر میزان امید به زندگی و رضایت از زندگی نوجوانان سامان کمری , محبوبه فولادچنگ چکیده
دوره 5 شماره 1: بهار و تابستان 1394 اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی مبتنی بر منبع کنترل درونی در افزایش رضایت زناشویی عسکری اصغری گنجی , شکوه نوابی نژاد چکیده
دوره 5 شماره 2: پاییز و زمستان 1394 اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر علائم بالینی شخصیت قربانیان سوءاستفاده جنسی مهری میرشاهی , علی رضا قادری , مجید معینی زاده چکیده
دوره 4 شماره 2: پاییز و زمستان 1393 اثربخشی آموزش مهارت های مقابله با استرس بر سلامت روان و عزت نفس دانش‌آموزان دختر پایه اول دبیرستان های شهرستان یزد سیدعلیرضا افشانی , نسرین عباسی چکیده
دوره 5 شماره 1: بهار و تابستان 1394 اثربخشی آموزش مهارت های پیش از ازدواج و مهارت های زندگی بر ملاک های همسرگزینی و هوش هیجانی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد علی كیمیایی , جواد صالحی فدردی , جواد غفوری نسب چکیده
دوره 5 شماره 1: بهار و تابستان 1394 اثربخشی الگوی راهنمائی و مشاوره قبل از ازدواج مبتنی بر رویکرد چند بعدی بومی نگر بر کیفیت زندگی زناشوئی پرویز کریمی ثانی , معصومه اسمعیلی چکیده
دوره 4 شماره 2: پاییز و زمستان 1393 اثربخشی بازی‌درمانی خانواده محور بر تعامل مادر- فرزند و میزان پرخاشگری کودکان پیش‌دبستانی مریم سادات کیافر , سید امیر امین یزدی , حسین کارشکی چکیده
دوره 8 شماره 1: بهار و تابستان 1397 اثربخشی خانواده درمانی کوتاه مدت ستیر بر حس انسجام و تنظیم شناختی هیجان زوجین ناسازگار احمدرضا کیانی , سعید خاکدال , حسین قمری کیوی , یاسمن جمشیدیان نائینی چکیده
دوره 7 شماره 2: پاییز و زمستان 1396 اثربخشی درمان راه حل- محور به شیوه گروهی بر کاهش پرخاشگری مادران آسیب رسان اسد اسدی حسن وند , منصور سودانی , ذبیح الله عباسپور چکیده
دوره 8 شماره 2: پاییز و زمستان 1397 اثربخشی درمان شناختی رفتاری اختلال های جنسی و مشکلات زناشویی بر پویایی های رابطه جنسی و جاذبه جنسی زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده قاسم آهی , احمد منصوری , عاطفه توانایی چکیده
دوره 5 شماره 1: بهار و تابستان 1394 اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی در درمان افراد مبتلا به اضطراب فراگیر فرزاد نصیری , مجید محمودعلیلو , عباس بخشی پور رودسری چکیده
دوره 5 شماره 2: پاییز و زمستان 1394 اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود مشکلات درونی سازی شده نوجوانان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی زینب عبداله زاده , علی مشهدی , زهرا طبیبی چکیده
دوره 8 شماره 2: پاییز و زمستان 1397 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود رابطه والد- فرزندی در مادران دارای کودک کم‌توان ذهنی سید محسن حجت خواه , ایمان مصباح , محسن گل محمدیان چکیده
دوره 8 شماره 2: پاییز و زمستان 1397 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش شدت درد بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس محمد مهدی جهانگیری چکیده
دوره 4 شماره 2: پاییز و زمستان 1393 اثربخشی درمان مبتنی بر پردازش هیجانی بر بهبود بیماران مبتلا به وسواس شستشو(مطالعه موردی) تورج هاشمی , ام البنین بیک پور , مجید محمود علیلو , نعیمه ماشینچی عباسی چکیده
دوره 6 شماره 2: پاییز و زمستان 1395 اثربخشی درمان وجودی به شیوه ی گروهی بر تمایزیافتگی و الگوهای ارتباطی دانشجویان دختر مرحله عقد احمد امانی , ناصر یوسفی , الهام فنایی چکیده
دوره 3 شماره 2: پاییز و زمستان ۱۳۹۲ اثربخشی درمان گروهی بر پایه الگو فراشناختی ذهن آگاهی انفصالی بر افسردگی و فشارخون بیماران زن مبتلا به فشارخون آزاده بختیاری , احمد عابدی چکیده
دوره 8 شماره 2: پاییز و زمستان 1397 اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر رضایت زناشویی در تعارض زوجینی سعید تیموری , گلناز غفاریان , فرشته یزدان پناه چکیده
دوره 4 شماره 1: بهار و تابستان 1393 اثربخشی زوج‌درمانی هیجان مدار گروهی بر رضایت زناشویی زوجین مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره آموزش‌وپرورش ناحیه 2 مشهد احمد اعتمادی , حسین احمد برابادی چکیده
دوره 5 شماره 1: بهار و تابستان 1394 اثربخشی شن بازی درمانی بر کاهش اختلالات رفتاری کودکان پیش دبستانی سمیه کهریزی , آسیه مرادی , خدامراد مومنی چکیده
دوره 7 شماره 2: پاییز و زمستان 1396 اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر حساسیت اضطرابی و تنظیم هیجان الهام طاهری چکیده
دوره 7 شماره 1: بهار و تابستان 1396 اثربخشی طرحواره درمانی بر احساس حقارت دختران نوجوان خانواده های طلاق گونا صیادی , محسن گل محمديان , رشیدی علیرضا چکیده
دوره 7 شماره 1: بهار و تابستان 1396 اثربخشی طرحواره درمانی و معنا درمانی بر اضطراب مرگ در افراد مبتلا به خودبیمارپنداری مسعود قربانعلی زاده , علی مقدم زاده , عیسی جعفری چکیده
دوره 7 شماره 1: بهار و تابستان 1396 اثربخشی طرح‌واره¬درمانی بر احساس ترک شدن و بی‌ثباتی¬هیجانی افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی در شهر اراک ذبیح پیرانی چکیده
دوره 6 شماره 2: پاییز و زمستان 1395 اثربخشی قصه درمانی بر کمرویی، افسردگی و عزت نفس کودکان پیش دبستانی شهرستان اهواز فاطمه لویمی , سحر صفرزاده چکیده
دوره 4 شماره 1: بهار و تابستان 1393 اثربخشی مداخلات عصب روان‌شناختی بر مؤلفه‌های خواندن (سرعت، دقت و درک خواندن) دانش‌آموزان نارسا خوان مهناز جدیدی فیقان , احمد عابدی , سمیه جمالی پاقلعه , مریم جدیدی فیقان چکیده
دوره 4 شماره 2: پاییز و زمستان 1393 اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد چندوجهی بر خودپنداره و اهمال‌کاری احمد اعتمادی , محسن گل محمدیان چکیده
دوره 6 شماره 2: پاییز و زمستان 1395 اثربخشی مشاوره گروهی به روش ساختاری بر عملکرد خانواده و رضایت زناشویی ایمان سید محرمی , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , محمد جواد اصغری ابراهیم آباد چکیده
دوره 4 شماره 2: پاییز و زمستان 1393 اثربخشی نقاشی درمانی در کاهش نشانه های اختلال افسردگی کودکان دبستانی مجتبی غلامزاده خادر , جلیل باباپور , حسن صبوری مقدم چکیده
دوره 4 شماره 1: بهار و تابستان 1393 اثربخشی نوروفیدبک آلفا/تتا بر پنج عامل بزرگ شخصیتی افراد وابسته به مورفین سوران رجبی , محمد نریمانی چکیده
دوره 3 شماره 2: پاییز و زمستان ۱۳۹۲ اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر افزایش انگیزش تحصیلی و کاهش اهمالکاری تحصیلی دانش آموزان الهام نیکبخت , محمد سعید عبدخدائی , حسین حسن آبادی چکیده
دوره 5 شماره 2: پاییز و زمستان 1394 اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر بهزیستی روانشناختی زنان سرپرست خانوار مهدی اسکندری , بهمن بهمنی , اعظم سقائیان , علی عسگری چکیده
دوره 4 شماره 1: بهار و تابستان 1393 اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر سبک‌های هویت دانش‌آموزان دوره‎ی متوسطه شهرستان مشهد منیژه مسگری , حسین حسن آبادی , حمید نجات چکیده
دوره 7 شماره 1: بهار و تابستان 1396 اثربخشی گروه درمانی شناختی- انسانگرایانه بر بهبود مهارتهای ارتباطی و حل مساله زنان متاهل معصومه دامنجانی , سیدعلی کیمیایی , حسین حسن ابادی چکیده
دوره 2 شماره 1: بهار و تابستان 1391 اثربخشی گروه‌درمانی‌شناختی- رفتاری بر عزت نفس، افسردگی و سبک اسناد دانشجویان دانشکده الزهرا(س) مشهد نگار اصغری پور , رخساره یکه یزدان دوست , فاطمه زرگر چکیده
دوره 2 شماره 1: بهار و تابستان 1391 اختلالات روانی شایع در سوء مصرف کنندگان مواد ایمان الله بیگدلی , علی محمد رضایی , اسحق رحیمیان بوگر چکیده
دوره 6 شماره 1: بهار و تابستان 1395 ارتباط تعارض خانواده-کار با سلامت روان و تعارض زناشویی در زنان شاغل شهر تهران آمنه حاجی کرم چکیده
دوره 8 شماره 2: پاییز و زمستان 1397 ارزیابی ابعاد دلبستگی ناایمن و رضایت جنسی با میانجی‌گری خودکارآمدی کنش-وری جنسی در زنان غلامرضا رجبی , سمیه خیری , منوچهر تقی پور چکیده
دوره 6 شماره 1: بهار و تابستان 1395 ارزیابی ویژگی های روان سنجی مقیاس سه گانه تاریک شخصیت سهراب امیری , ابو القاسم یعقوبی چکیده
دوره 8 شماره 2: پاییز و زمستان 1397 بازنمایی مولفه‌های احتمال آسیب طلاق: مطالعه‌ای به روش پدیدار شناسی طاهره سادات علوی , علی مقدم زاده , محمد علی مظاهری , غلامعلی افروز , الهه حجازی موغاری , کیوان صالحی چکیده
دوره 2 شماره 1: بهار و تابستان 1391 بر رسی را بطه بین دلبستگی ایمن ـ ناایمن با شناخت‌های ناکارآمد دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد سید علی كیمیایی , حسن گرجیان مهلبانی چکیده
دوره 2 شماره 1: بهار و تابستان 1391 بررسی اثربخشی زوج درمانی هیجان – محور بر افزایش صمیمیت زناشویی زوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تهران اسماعیل اسدپور , علی محمد نظری , باقر ثنائی ذاکر , شهرزاد شقاقی چکیده
دوره 5 شماره 2: پاییز و زمستان 1394 بررسی اثر بخشی روان نمایشگری(سایکودراما) بر کاهش میزان افسردگی زنان نابارور روح اله رحیمی , کریم افشاری نیا , محسن گل محمدیان , جمشید جراره , بهمن نریمانی چکیده
دوره 5 شماره 1: بهار و تابستان 1394 بررسی اثر بخشی مشاوره و درمان سوگ با رویکرد دینی به شیوه گروهی بر ارتقاء سطح کیفیت زندگی مادران داغدیده فرزند زهرا نعمتی پور , محمود گلزاری چکیده
دوره 3 شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۲ بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر افزایش عزت نفس دانش‌آموزان با مشکل بینایی علی ارزنده فر , محمد جواد اصغری ابراهیم آباد چکیده
دوره 3 شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۲ بررسی اثربخشی تعامل آموزش تنیدگی زدایی و سبک هویت در رضامندی روانی و تنیدگی ادراک شده مژگان نیکنام , عباسعلی اللهیاری , کاظم رسول زاده طباطبایی , الهه حجازی چکیده
دوره 4 شماره 1: بهار و تابستان 1393 بررسی اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و قصه درمانی بر کاهش اختلالات رفتاری نوجوانان اصغر یاوند حسنی , کیومرث فرح بخش , عبداله شفیع آبادی چکیده
دوره 3 شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۲ بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر استنتاج، بر کاهش علائم وسواس فکری و عملی ملاحت امانی , عباس ابوالقاسمی , بتول احدی , محمد نریمانی چکیده
دوره 1 شماره 2: پاییز و زمستان۱۳۹۰ بررسی اثربخشی درمان هیجان مدار (EFT) بر سازگاری زناشویی و عواطف مثبت زوجهای دارای روابط خارج از ازدواج حسین حسن آبادی , سعید مجرد , عاطفه سلطانیفر چکیده
دوره 7 شماره 1: بهار و تابستان 1396 بررسی اثربخشی روان‌درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی، بر کاهش افسردگی مبتلایان به سوگ پیچیده احمد اکبری , نرگس یوسف پور , الهام آهنگری , علی اکبر ثمری چکیده
دوره 2 شماره 2: پاییز و زمستان ۱۳۹۱ بررسی اثربخشی رویکرد تلفیقی (فرزندپروری مثبت و رفتار درمانی) به شیوه گروهی بر بهبود ارتباط مادر-کودک مریم معصومی زارع , عذری اعتمادی , سید احمد احمدی چکیده
دوره 5 شماره 1: بهار و تابستان 1394 بررسی اثربخشی مداخله مبتنی بر بازی های زبان شناختی بر رشد آگاهی واج شناختی کودکان بی سرپرست و بدسرپرست مقیم شیرخوارگاه محسن اصغری نکاح , فاطمه بروک چکیده
دوره 2 شماره 1: بهار و تابستان 1391 بررسی اثربخشی نوروفیدبک در اصلاح دامنه امواج مغزی و میزان توجه دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی محمد نریمانی , سوران رجبی , عباس ابوالقاسمی , محمد علی نظری , عادل زاهد چکیده
دوره 2 شماره 1: بهار و تابستان 1391 بررسی ارتباط ادراک از خدا با خودپنداره و خودکارآمدی با توجه به متغیرهای فردی در میان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , محمدحسن اشرف , محمدرضا قنبری هاشم آبادی چکیده
دوره 2 شماره 2: پاییز و زمستان ۱۳۹۱ بررسی ارتباط بین حافظه کلامی و غیرکلامی، پردازش اطلاعات، بازداری پاسخ با بازشناسی بیان چهره‌ای هیجان در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی محمد نریمانی , عبدالله قاسم پور , عباس ابوالقاسمی چکیده
دوره 4 شماره 1: بهار و تابستان 1393 بررسی ارتباط ساختار انگیزشی و اهمال‌کاری تحصیلی در دانشجویان کارشناسی شاهد دانشگاه فردوسی مشهد بی بی عفت لامعی , زهره سپهری شاملو , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف چکیده
دوره 1 شماره 2: پاییز و زمستان۱۳۹۰ بررسی بازداری پاسخ در کودکان مبتلا به اختلال‌های طیف درخودماندگی: کاربرد آزمون استروپ رایانه‌ای علی مشهدی , ندا حمیدی , عاطفه سلطانی فر , سعید تیموری چکیده
دوره 3 شماره 2: پاییز و زمستان ۱۳۹۲ بررسی تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی به مادران بر کاهش رفتارهای پرخطر فرزندان معتاد حسین صاحبدل , مسعود اسدی , زینب شکوری چکیده
دوره 2 شماره 1: بهار و تابستان 1391 بررسی تأثیر روان درمانگری کوتاه مدت همدلانه در کاهش اضطراب و افسردگی دانشجویان با توجه به سبک دلبستگی آنها شیما حیدری , عباسعلی اللهیاری , پرویز آزاد فلاح چکیده
دوره 1 شماره 2: پاییز و زمستان۱۳۹۰ بررسی رابطه بین الکسی تایمیا با صفات شخصیتی در دانشجویان ایران داودی , افروز افشاری چکیده
دوره 6 شماره 1: بهار و تابستان 1395 بررسی رابطه بین ویزگی های شخصیتی و سبک های دلبستگی با شکست عاطفی نرگس لطفی , ابوطالب سعادتی شامیر چکیده
دوره 1 شماره 2: پاییز و زمستان۱۳۹۰ بررسی رابطه خود انتقادی، اضطراب اجتماعی و ترس از شکست با کمرویی در دانشجویان غلامرضا رجبی , قدرت اله عباسی چکیده
دوره 7 شماره 1: بهار و تابستان 1396 بررسی رابطه سبک زندگی رانندگان جوان تهرانی با تصادفات رانندگی مجتبی عباسی اصل , سیامک طهماسبی , سید محمد حسین ‍ جوادی , علیرضا کریم پور وظیفه خورانی , فروغ اردیسی , اسماعیل سلطانی , سعدالله هاشمی رزینی , نادر رحمانی , فریبا کریملو چکیده
دوره 1 شماره 2: پاییز و زمستان۱۳۹۰ بررسی رابطه ی تعارض کار-خانواده با حمایت سازمانی ادراک شده، استرس شغلی و خودتسلط یابی در کارکنان اقماری حمیدرضا عریضی , سید میثم دیباجی , میثم صادقی چکیده
دوره 5 شماره 1: بهار و تابستان 1394 بررسی طرح واره های غالب و اثر بخشی طرح واره درمانی گروهی بر درمان اختلال فوبی اجتماعی در دانش آموزان محمد نریمانی , معصومه خاوری چکیده
دوره 4 شماره 2: پاییز و زمستان 1393 بررسی میزان اثر بخشی زوج درمانی یکپارچه نگر بر کاهش افسردگی، علایم استرس پس از سانحه و افزایش گذشت و روابط صمیمانه پس از خیانت همسر جواد کریمی , منصور سودانی , مهناز مهرابی زاده , عبدالکاظم نیسی چکیده
دوره 2 شماره 2: پاییز و زمستان ۱۳۹۱ بررسی میزان رفتارهای خودتخریبی و علل آن ها در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , زهرا مرادیان , نگین باانصاف چکیده
دوره 5 شماره 2: پاییز و زمستان 1394 بررسی نظام ارزش شناسی دینی در گفتگوهای درون شخصیِ زوجین مذهبی برخوردار از سازگاری زناشویی بالا یاسر رضاپور میرصالح , معصومه اسمعیلی , کیومرث فرحبخش , محمد سعید ذکایی چکیده
دوره 4 شماره 2: پاییز و زمستان 1393 بررسی و مقایسه رابطه بین ابعادکمال گرایی و حمایت اجتماعی با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی محمود خباز , یوسف کریمی , نادر کریمیان , افشین شه بخش چکیده
دوره 3 شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۲ بررسی و مقایسه ویژگی‌های زبانی کودکان اوتیستیک داود سبحانی راد , علی مقیمی , علی غنایی چمن آباد , پرویز معروضی چکیده
دوره 1 شماره 2: پاییز و زمستان۱۳۹۰ بررسی ویژگی های روانسنجی فرم کوتاه مقیاس خود تنظیم گری در نمونه ای از جامعه ایرانی محمدعلی بشارت چکیده
دوره 4 شماره 1: بهار و تابستان 1393 تأثیر معنا درمانی گروهی بر ارتقای سلامت روان پسران سال اول متوسطه مدارس شبانه‎روزی ادریس رنجبر , محسن رسولی , باقر ثنایی ذاکر چکیده
دوره 5 شماره 1: بهار و تابستان 1394 تاثیر آموزش شیوه های مقابله شناختی رفتاری و تنظیم هیجان بر کاهش ناامیدی، شادکامی و عزت نفس کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست سجاد بشرپور , ازاده عباسی , عباس ابولقاسمی چکیده
دوره 3 شماره 2: پاییز و زمستان ۱۳۹۲ تاثیر آموزش مدیریت خشم و روش حل مسئله بر شیوه‌های تربیتی، کنترل خشم و اضطراب مربیان پیش-دبستانی محسن شکوهی یکتا , سعید اکبری زردخانه , ندا فراهینی چکیده
دوره 2 شماره 1: بهار و تابستان 1391 تاثیر آموزش و تمرینات تن آرامی بر میزان اضطراب و پیشرفت تحصیلی منیر کلانتر قریشی , فلور رضایی کارگر , فریبرز درتاج , مهدی شاه نظری چکیده
دوره 7 شماره 2: پاییز و زمستان 1396 تاثیر مداخله روانی- آموزشی بر کیفیت زندگی، سلامت روانی و بهشیاری بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس محمدعلي بشارت , شیوا گرانمایه پور , مسعود نبوی , فهیمه تولاییان چکیده
دوره 8 شماره 1: بهار و تابستان 1397 تاثیر یادگیری اشعار ریتمیک بر کارکرد حافظه شنیداری–کلامی کودکان زهرا طغان احمدآبادی , علی محمدزاده , صادق جعفرزاده , سید مهدی طباطبایی چکیده
دوره 3 شماره 2: پاییز و زمستان ۱۳۹۲ تاثیرآموزش مدیریت استرس بر کیفیت زندگی مراقبان سالمند ناتوان هدی حفاری , پرویز دباغی , خدابخش احمدی چکیده
دوره 2 شماره 2: پاییز و زمستان ۱۳۹۱ تاثیرنمایش روانی برمیزان افسردگی اساسی وسلامت عمومی‌بیماران افسرده تحت درمان با دارو فرشاد بهاری , محمد حسن بنی اسد , حسین خدمتگزار , فائزه اسحاقی چکیده
دوره 3 شماره 2: پاییز و زمستان ۱۳۹۲ تدوین و اعتبار یابی پرسشنامه سنجش کارکرد تحولی خانواده شهربانو عالی , سید امیر امین یزدی , محمد سعید عبدخدایی , علی غنایی چمن آباد , فاطمه محرری چکیده
دوره 3 شماره 2: پاییز و زمستان ۱۳۹۲ ترکیب آموزش والدینی و آموزش حافظه کاری بر کنش اجرایی بازداری کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی زهرا حسین زاده , علی مشهدی , علی غنایی چمن اباد , عاطفه سلطانی فر , فاطمه محرری , زهره حسینی , هدی حسین زاده ملكی چکیده
دوره 4 شماره 1: بهار و تابستان 1393 رابطه بهزیستی روان‌شناختی با عملکرد شغلی پرستاران و مقایسه آن‌ها در بخش‌های ویژه و عادی زهره کاووسی , علی رضا قادری , مجید معینی زاده چکیده
دوره 1 شماره 2: پاییز و زمستان۱۳۹۰ رابطه خودپنداره مادر با سبک دلبستگی و خودپنداره فرزند صدیقه صفایی , ایمان اله بیگدلی , سیاوش طالع پسند چکیده
دوره 2 شماره 2: پاییز و زمستان ۱۳۹۱ رابطه شیوه‌های فرزندپروری ادراک شده و سبک‌های هویت با حرمت خود در دانش‌آموزان دختر دبیرستانی فاطمه سندی , ایرج صالحی , موسی کافی , سجاد رضایی چکیده
دوره 5 شماره 1: بهار و تابستان 1394 رابطه مذهب با سلامت روان: نقش میانجی احساس شرم و گناه زینب ربانی , ایمان الله بیگدلی , محمود نجفی چکیده
دوره 2 شماره 1: بهار و تابستان 1391 رابطه کمال گرایی، سبک های دفاعی و نشانه های افسردگی در دانشجویان محدّثه نامجو , سیّد موسی کافی , منصور حکیم جوادی , مسعود غلامعلی لواسانی , سیّده رقیه آتشکار چکیده
دوره 8 شماره 1: بهار و تابستان 1397 رابطه ی هوش معنوی، قدردانی، تعهد سازمانی و اشتیاق شغلی با رفتار شهروندی سازمانی صدیقه نگین تاجی , مهدی پیام , کیومرث بشلیده , مجید نگین تاجی , سید اسماعیل هاشمی چکیده
دوره 1 شماره 2: پاییز و زمستان۱۳۹۰ روان سنجی مقیاس کیفیت زناشویی، فرم تجدید نظر شده(RDAS) ناصر یوسفی چکیده
دوره 8 شماره 1: بهار و تابستان 1397 ساخت و اعتبار یابی مقیاس شرم در دانشجویان دانشگاه‌های فردوسی و پیام نور مشهد سیده فاطمه نجفی , زهره سپ‍‍‍‍‍هری شاملو , حسین كارشكی چکیده
دوره 2 شماره 1: بهار و تابستان 1391 ساخت و اعتباریابی پرسشنامه رفتار کارآفرینانه برای مشاوره شغلی کاترین فکری , عبدالله شفیع آبادی , رحمت الله نورانی پور , قدسی احقر چکیده
دوره 4 شماره 1: بهار و تابستان 1393 ساخت و اعتباریابی پرسشنامه مقدماتی رجحان‌های شوهر گزینی در دانشجویان دختر غلامرضا رجبی , مریم ابراهیمی , رضا خجسته مهر چکیده
دوره 3 شماره 2: پاییز و زمستان ۱۳۹۲ سازمان شخصیت افراد با نشانه‎های وسواس، افسردگی، افسردگی همراه با وسواس و به هنجار مریم فرجاد , نواله محمدی , چنگیز رحیمی , حبیب هادیان فرد چکیده
دوره 6 شماره 2: پاییز و زمستان 1395 شاخص های روان سنجی مقیاس یادگیری خودتنظیمی تحصیلی (ASRL-S) محمد محمدی پور , علی دلاور , حسن احدی , فریبرز درتاج , حسن اسدزاده چکیده
دوره 3 شماره 2: پاییز و زمستان ۱۳۹۲ عملکرد خانواده در بیماران مبتلا به اختلالات خلقی، روانپریشی و شبه جسمی ابوالقاسم یعقوبی , حسین محققی , سروه محمدزاده , مهدی ربیعی , سمکو محمدزاده چکیده
دوره 3 شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۲ مدت اسارت، حمایت اجتماعی و اختلال استرس پس از سانحه در آزادگان شهر مشهد مجید معینی زاده , سید محمود طباطبایی , بهروز مهرام چکیده
دوره 4 شماره 1: بهار و تابستان 1393 معنویت‌گرایی، مدیریت زمان و پیشرفت تحصیلی: زمان ورزی معنوی حسن بلند چکیده
دوره 3 شماره 2: پاییز و زمستان ۱۳۹۲ مقایسة تاثیر شناخت درمانی مذهب محور و درمان وجودی درکاهش میل به خودکشی در میان دانشجویان ناصر یوسفی چکیده
دوره 3 شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۲ مقایسه اثربخشی برنامه غنی سازی و ارتقاء زندگی و واقعیت درمانی بر بهبود شاخص های درمانی اعتیاد سوء مصرف‌کنندگان مواد زهرا وفائی جهان , زهره سپهری شاملو , جواد صالحی فدردی چکیده
دوره 8 شماره 1: بهار و تابستان 1397 مقایسه اثربخشی درمان فراشناختی و زوج درمانی مبتنی بر خود نظم بخشی بر راهبردهای مقابله¬ای و خودکنترلی زوجین ناصر یوسفی , بنت الهدی کریمی پور چکیده
دوره 8 شماره 1: بهار و تابستان 1397 مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و درمان شناختی رفتاری بر بهبود طرحواره های ناسازگار اولیه در بیماران بی اشتهای عصبی با پیوند ضعیف مادری طاهره محمودیان دستنایی , شعله امیری , حمید طاهر نشاط دوست , غلام رضا منشئی چکیده
دوره 5 شماره 2: پاییز و زمستان 1394 مقایسه اثربخشی گروه درمانی وجودی با هنر درمانی گروهی بر کاهش اضطراب هستی شناسانه ریحانه مقدسی , غلامرضا منشئی چکیده
دوره 2 شماره 1: بهار و تابستان 1391 مقایسه سوگیری توجه نسبت به محرک‌های وسواسی در افراد وسواسی و عادی سعیده آذرآیین , جواد صالحی فدردی چکیده
دوره 3 شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۲ مقایسه مکانیسم های دفاعی در بیماران مبتلا به افسردگی، اختلال های اضطرابی و افراد عادی محمدعلی بشارت چکیده
دوره 2 شماره 2: پاییز و زمستان ۱۳۹۱ مقایسه نیمرخ شخصیتی افراد مبتلا به حساسیت با افراد عادی سید ابوالقاسم مهری نژاد , معصومه جلیلی , زهره خسروی , جواد غفاری چکیده
دوره 3 شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۲ مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و سازگاری زناشویی افراد تحت درمان با متادون و عادی زهره تیموری , سعید پورنقاش تهرانی چکیده
دوره 6 شماره 1: بهار و تابستان 1395 مقایسه ی روابط ابژه و ادراک از رابطه با پدر در افراد متقاضی و غیرمتقاضی طلاق هاجر فلاح زاده , رامین هاشمی گشنیگانی چکیده
دوره 3 شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۲ مقایسه‌ تمایزیافتگی بین زوج‏های رضایت‏مند و زوج‏های دارای‎تعارض‌زناشویی در شهر بندرعباس صابر آریامنش , سید رضا فلاح چای , اقبال زارعی چکیده
دوره 7 شماره 2: پاییز و زمستان 1396 مقایسه‌ی اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و گروه‌درمانی شناختی-رفتاری بر نارضایتی از تصویر بدنی و حساسیت بین فردی زنان دارای نارضایتی از تصویر بدنی مریم فرح زادی , محمدابراهیم مداحی , جواد خلعتبری چکیده
دوره 5 شماره 2: پاییز و زمستان 1394 ناسایی شاخص های ازدواج موفق (یک مطالعه کیفی) حسین صاحبدل , کیانوش زهراکار , علی دلاور چکیده
دوره 8 شماره 1: بهار و تابستان 1397 نقش انعطاف‌پذیری روانشناختی و سرسختی روانشناختی در تبیین بهزیستی روانشناختی سربازان محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , محمد ممی زاده چکیده
دوره 6 شماره 1: بهار و تابستان 1395 نقش تئوری ذهن و همدلی در پیش بینی مشکلات رفتاری – هیجانی دانش آموزان خانواده‌های طلاق و عادی فرح هاشمی , امیر امین یزدی , حسین کارشکی چکیده
دوره 2 شماره 2: پاییز و زمستان ۱۳۹۱ نقش شکاف بین اهمیت اهداف و آرزوها و شانس دست‌یابی به آن‌ها در شادکامی دانشجویان حسین کارشکی , هوشنگ گراوند , محسن دهقانی نیشابوری چکیده
دوره 7 شماره 2: پاییز و زمستان 1396 نقش میانجی گرانه اهمالکاری تحصیلی و اضطراب امتحان در رابطه ی درماندگی آموخته شده با پیشرفت تحصیلی سیده خدیجه امیریان , محمد سعید عبدخدائی , حسین کارشکی چکیده
دوره 5 شماره 2: پاییز و زمستان 1394 نقش واسطه ای نشخوار و نگرانی در رابطه بین منبع کنترل با افسردگی و اضطراب در افراد مبتلا به اختلال های افسردگی مهاد و اضطرابی محمدعلی بشارت , سمیه باقری , رضا رستمی , فهیمه تولاییان چکیده
دوره 2 شماره 2: پاییز و زمستان ۱۳۹۱ نقش پیش‌بینی‌کننده‌های هوش معنوی و الگوهای ارتباطی با میزان رضایتمندی زناشویی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره در شهر بندرعباس اقبال زارعی , طاهره احمدی سرخونی چکیده
دوره 2 شماره 2: پاییز و زمستان ۱۳۹۱ هنجاریابی پرسشنامه خزانه دلبستگی والدین و همسالان تجدید نظر شده در کودکان 9 تا 11 ساله شهر اصفهان علی ناصری محمدآبادی , آزاده عسکری , فاطمه بهرامی , رباب صادق , جواد عابدی چکیده
دوره 6 شماره 2: پاییز و زمستان 1395 پیش بینی امید به زندگی زوجین بر اساس باورهای فراشناختی و همجوشی شناختی حمیدرضا صمدی فرد چکیده
دوره 6 شماره 1: بهار و تابستان 1395 پیش بینی بی ثباتی ازدواج براساس مهارتهای تنظیم هیجانی و سبک های هویتی علی اکبر سلیمانیان , رضا ریحانی , مرتضی نظیفی چکیده
دوره 4 شماره 2: پاییز و زمستان 1393 پیش بینی دلزدگی زناشویی از طریق همدم طلبی- دوری گزینی در دانشجویان زن متاهل راحله مهدویان فرد , محمد جواد اصغری ابراهیم آباد , سونه قناعت باجگیرانی چکیده
1 الی 25(از مجموع 274 مورد)