اثر‌بخشی درمان فراتشخیصی بر حساسیت‌ اضطرابی، درآمیختگی افکار و کاهش علائم افراد مبتلا به وسواس فکری عملی

مطهره سادات میردامادی؛ فاطمه ایزدی

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 57-76

http://dx.doi.org/10.22067/tpccp.2022.67410.1002

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی درمان فراتشخیصی بر حساسیت اضطرابی، درآمیختگی افکار و کاهش علائم افراد مبتلا به وسواس فکری عملی بود.روش‌: طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و به صورت پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. در این پژوهش از روش نمونه‌گیری داوطلبانه استفاده شد. بدین منظور تعداد 30 زن، از بین جامعه آماری پژوهش که کلیه‌ی ...  بیشتر