1. اثربخشی آموزش مهارت های پیش از ازدواج و مهارت های زندگی بر ملاک های همسرگزینی و هوش هیجانی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

علی کیمیایی؛ جواد صالحی فدردی؛ جواد غفوری نسب

دوره 5، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، ، صفحه 41-51

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v5i1.24867

چکیده
  هدف از اجرای این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش مهارت های پیش از ازدواج و مهارت های زندگی بر بهبود ملاک های همسرگزینی و هوش هیجانی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بود. نمونه پژوهش شامل80 نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بود که28 نفر آنها پسر و 52 نفر دختر بودند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه جایگزین شدند. شرکت کنندگان به مدت 16 ...  بیشتر

2. مقایسه اثربخشی برنامه غنی سازی و ارتقاء زندگی و واقعیت درمانی بر بهبود شاخص های درمانی اعتیاد سوء مصرف‌کنندگان مواد

زهرا وفائی جهان؛ زهره سپهری شاملو؛ جواد صالحی فدردی

دوره 3، شماره 1 ، بهار و تابستان 1392

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v3i1.9320

چکیده
  چکیده درمان افراد وابسته یا سوء مصرف کننده مواد چه به صورت سرپایی یا بستری مستلزم مشاوره و درمان گروهی و شرکت در فعالیت های گروهی دیگر، مثل شرکت در گروه های سوء مصرف کنندگان مواد بی-نام می باشد. هدف پژوهش حاضر عبارت بود از مقایسه اثربخشی برنامه های آموزش گروهی غنی سازی و ارتقاء زندگی و واقعیت درمانی بر بهبود شاخص های درمانی اعتیاد سوء ...  بیشتر

3. مقایسه سوگیری توجه نسبت به محرک‌های وسواسی در افراد وسواسی و عادی

سعیده آذرآیین؛ جواد صالحی فدردی

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1391

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v2i1.8624

چکیده
  چکیده مطالعات پیشین درباره اینکه آیا بیماران OCD بالینی یا شبه‌بالینی، مانند افراد مبتلا به دیگر اختلالات اضطرابی، نسبت به محرک‌های مرتبط با نگرانی‌هایشان، سوگیری توجه نشان می‌دهند یا نه، یافته‌های مختلفی را بیان کرده‌اند. لذا این پژوهش به بررسی سوگیری توجه نسبت به محرک های وسواسی در یک نمونه ایرانی مبتلا به و فاقد وسواس پرداخته ...  بیشتر

4. بررسی رابطه بین ساختار انگیزشی و رضایت زناشویی

صالحی فدردی صالحی فدردی؛ باقری نژاد باقری نژاد؛ Zahra فرزانه؛ جعفر طالبیان شریف

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1390

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v1i1.2353

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ساختار انگیزشی و رضایت زناشویی انجام گرفت. ساختار اگیزشی مجموعه مولفه هایی است که موفقیت افراد را در دستیابی به اهداف متعدد زندگی، از جمله در حیطه خانوادگی، تعیین می کند. شرکت کنندگان (تعداد = 122، 79% زن) با استفاده از روش نمونه گیری غیر تصادفی از میان دانشجویان متأهل دانشگاه فردوسی انتخاب شدند و پرسشنامه ...  بیشتر

5. اثر بخشی آموزش کنترل توجه بر کاهش تورش توجه به مواد و بهبود شاخص های درمانی معتادان تحت درمان سم زدایی

صالحی فدردی salhe صالحی فدردی؛ برعرفان برعرفان

دوره 011، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1389

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v11i2.8076

چکیده
  چکیده مقدمه: مشخص شده است که شناخت های ضمنی، به ویژه تورش توجه نسبت به محرک مربوط به مواد، نقش مهمی در حفظ، پیشرفت و عود رفتار سوء مصرف مواد بازی می کند. این تحقیق، امکان پذیری پرورش توجه با برنامه آموزش کنترل توجه نسبت به مواد را بررسی می کند. روش: شرکت کنندگان نمونه ای (87=N) از سوء مصرف کنندگان تحت درمان با روش سم زدایی بودند که به شیوه ...  بیشتر

6. رابطه بین نشخوار فکری و افسردگی در نمونه ای از دانشجویان ایرانی

باقری نژاد باقری نژاد؛ صالحی فدردی صالحی فدردی؛ Seyed Mahmood طباطبایی

دوره 011، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1389

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v11i1.6910

چکیده
  نشخوارفکری به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه افسردگی شناخته شده است. از این رو، هدف این پژوهش معرفی نشخوار فکری در چارچوب نظریه سبک های پاسخ و پیامد های آن برای خلق غمگین و اختلال افسردگی بود. در این راستا، رابطه بین نشخوارفکری، افسردگی و اضطراب در نمونه ای از دانشجویان ایرانی نیز بررسی شد. شرکت کنندگان (تعداد = 119؛ 63% زن) به روش نمونه گیری ...  بیشتر