1. بررسی رابطه باورهای فراشناختی و نشانگان شناختی-توجهی با اضطراب اجتماعی دانشجویان دختر: نقش تعدیل‌کننده عدم تحمل بلاتکلیفی و تحمل ابهام

مجید معینی زاده؛ الهه مولوی؛ محمدجواد اصغری ابراهیم آباد

دوره 10، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، ، صفحه 5-24

http://dx.doi.org/10.22067/tpccp.2021.36722.0

چکیده
  هدف: بررسی نقش باورهای فراشناختی و نشانگان شناختی-توجهی در پیش‌بینی اضطراب اجتماعی دانشجویان دختر با میانجیگری عدم تحمل بلاتکلیفی و تحمل ابهام بود. روش: روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود و شیوه‌ی نمونه‌گیری، در دسترس و هدفمند بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه‌ی دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد بود که در سال 98-97 در حال تحصیل ...  بیشتر

2. اثربخشی گروه درمانی‌ بین‌فردی کوتاه‌مدت بر کاهش نشانه‌های اضطراب اجتماعی و ابرازگری هیجانی دانشجویان دارای اضطراب اجتماعی

سجاد بداقی؛ محمد جواد اصغری ابراهیم آباد؛ علی مشهدی

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 5-17

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v9i2.66114

چکیده
  هدف: بررسی اثربخشی گروه درمانی‌ بین‌فردی گروهی کوتاه‌مدت بر کاهش نشانه‌های اضطراب اجتماعی و ابرازگری هیجانی دانشجویان دارای اضطراب اجتماعی. روش: شبه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری را دانشجویان مؤسسه آموزش عالی شاندیز مشهد تشکیل می‌دادند. 20 نفر با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب گردیدند. و به ...  بیشتر

3. اثربخشی روان‌درمانی گروهی هیجان مدار بر افزایش امید و بخشودگی بین فردی در نشانگان ضربه عشق

مژگان گرایلی؛ حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف؛ محمدجواد اصغری ابراهیم آباد

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 87-100

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v9i2.68223

چکیده
  هدف: نشانگان ضربه ی عشق، مجموعه علائم شدیدی است که پس از فروپاشی یک رابطه ی رمانتیک بروز پیدا می کند، عملکرد فرد را در زمینه های متعدد، مختل می کند و مشکلاتی از جمله کاهش امید و عدم بخشودگی را در فرد ایجاد می کند. هدف از این مطالعه اثربخشی روان‌درمانی گروهی هیجان مدار بر افزایش امید و بخشودگی بین فردی در نشانگان ضربه عشق می باشد. روش: ...  بیشتر

4. نقش انعطاف‌پذیری روانشناختی و سرسختی روانشناختی در تبیین بهزیستی روانشناختی سربازان

محمدجواد اصغری ابراهیم آباد؛ محمد ممی زاده

دوره 8، شماره 1 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 37-51

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v8i1.67658

چکیده
  هدف: بررسی رابطه انعطاف‌پذیری روانشناختی و سرسختی روانشناختی با بهزیستی روانشناختی در سربازان "مرکز آموزشی وظیفة شهداء وظیفة پدافند هوایی سمنان". روش: روش انجام پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی است. جامعه پژوهشی شامل سربازان "مرکز آموزشی وظیفة شهداء وظیفة پدافند هوایی سمنان" بود. 162 نفر به صورت نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب ...  بیشتر

5. اثربخشی مشاوره گروهی به روش ساختاری بر عملکرد خانواده و رضایت زناشویی

ایمان سید محرمی؛ بهرامعلی قنبری هاشم آبادی؛ محمد جواد اصغری ابراهیم آباد

دوره 6، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 63-78

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v6i2.48906

چکیده
  هدف: بررسی اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد ساختاری بر عملکرد خانواده و رضایت زناشویی زنان متاهل. روش: روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی و طرح پیش-آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری زنان متاهلی بودند که به خاطر مشکلات زناشویی و خانوادگی به کلینیک دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد مراجعه کرده بودند. از بین ...  بیشتر

6. پیش بینی دلزدگی زناشویی از طریق همدم طلبی- دوری گزینی در دانشجویان زن متاهل

راحله مهدویان فرد؛ محمد جواد اصغری ابراهیم آباد؛ سونه قناعت باجگیرانی

دوره 4، شماره 2 ، بهار و تابستان 1393، ، صفحه 122-137

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v4i2.40894

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین دلزدگی زناشویی و همدم طلبی- دوری گزینی دانشجویان زن متاهل انجام گرفت. تحقیق از نوع همبستگی بود و جامعه آماری دانشجویان زن متاهل دانشگاه فردوسی مشهد بودند. نمونه مورد مطالعه 126 نفر بودند که به صورت در دسترس انتخاب شدند. آنها به دو پرسشنامه دلزدگی زناشویی پاینز و همدم طلبی- دوری گزینی پاسخ دادند. داده های ...  بیشتر

7. بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر افزایش عزت نفس دانش‌آموزان با مشکل بینایی

علی ارزنده فر؛ محمد جواد اصغری ابراهیم آباد

دوره 3، شماره 1 ، بهار و تابستان 1392

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v3i1.10781

چکیده
  چکیده: یکی از مهمترین عوامل مؤثر درافزایش عزت نفس دانش آموزانی که از مشکل بینایی در رنج هستند،آموزش مهارت های زندگی می باشد.این مطالعه با هدف تعیین و تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر افزایش عزت نفس دانش آموزان با مشکل بینایی در شهر سبزوار انجام گرفته است. این پژوهش حاضر از نوع مطالعات شبه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون می باشد، جامعه ...  بیشتر