1. تأثیر آموزش تنظیم هیجان بر مشکلات برون‏سازی‏ شده / درون‏سازی ‏شده دانش ‏آموزان دارای اختلال انفجاری متناوب

صدف شیخی گراکویی؛ عباس ابوالقاسمی؛ مهناز خسروجاوید

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1400

http://dx.doi.org/10.22067/tpccp.2021.67942.1010

چکیده
  چکیدههدف: با توجه به دشواری در تنظیم هیجان و مشکلات رفتاری نوجوانان دارای اختلال انفجاری متناوب، پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر مشکلات برونسازی‏شده / درونسازی‏شده در دانش‏آموزان دختر دارای اختلال انفجاری متناوب در شهر رشت انجام شد. روش: طرح پژوهش حاضر آزمایشی همراه با گروه آموزش و کنترل با اجرای پیش‏آزمون ...  بیشتر