1. نقش واسطه‌ای دشواری تنظیم هیجان در رابطه بین ابعاد کمال‌گرایی و نشانه‌های افسردگی و اضطراب

محمدعلی بشارت؛ هادی فرهمند؛ فاطمه ابراهیمی

دوره 10، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، ، صفحه 25-44

http://dx.doi.org/10.22067/tpccp.2021.36664.0

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی نقش واسطه‌ای دشواری تنظیم هیجان در رابطه بین ابعاد کمال‌گرایی و نشانه‌های افسردگی و اضطراب بود.روش: پژوهش حاضر از نوع همبستگی با مدل تحلیل مسیر بود. در این پژوهش تعداد ۵۲۸ نفر (۲۷۴ زن، ۲۵۴ مرد) از دانشجویان دانشگاه تهران به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب گردیدند. شرکت‌کنندگان مقیاس کمال‌گرایی چندبعدی ...  بیشتر

2. مقایسه اثربخشی زوج درمانی گاتمن و زوج درمانی هیجان محور بر تنظیم هیجان در زوجین

حسین صائمی؛ محمد علی بشارت؛ علی اصغر اصغرنژادفرید

دوره 10، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 87-104

http://dx.doi.org/10.22067/tpccp.2020.39366

چکیده
  هر دو گروه آزمایش در تنظیم هیجان از گ هدف: تنظیم هیجان برای داشتن ارتباطات زناشویی و خانوادگی موثر ضروری است. این پژوهش به هدف بررسی اثربخشی زوج درمانی گاتمن  (GCT) وزوج درمانی هیجان محور (EFCT) بر تنظیم هیجان زوجین انجام شد. روش: روش پژوهش شبه آزمایشی  واز نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه شامل 36 زوج  بود که از بین زوجین ...  بیشتر

3. تاثیر مداخله روانی- آموزشی بر کیفیت زندگی، سلامت روانی و بهشیاری بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

محمدعلی بشارت؛ شیوا گرانمایه پور؛ مسعود نبوی؛ فهیمه تولاییان

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 38-54

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v7i2.61147

چکیده
  هدف: بررسی اثربخشی مداخله روانی- آموزشی بر کیفیت زندگی، سلامت روانی و بهشیاری بیماران مبتلا به بیماری MS بود. روش: 24 بیمار MS مراجعه کننده به کلینیک تخصصی بیماران MS که ملاک‌های ورود به پژوهش را داشتند، انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. دو گروه نیز به صورت تصادفی در گروه‌های آزمایش و کنترل تقسیم شدند. برای اندازه‌گیری ...  بیشتر

4. نقش واسطه ای نشخوار و نگرانی در رابطه بین منبع کنترل با افسردگی و اضطراب در افراد مبتلا به اختلال های افسردگی مهاد و اضطرابی

محمدعلی بشارت؛ سمیه باقری؛ رضا رستمی؛ فهیمه تولاییان

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 16-31

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v5i2.34248

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش، بررسی رابطه منبع کنترل، نشخوار و نگرانی با افسردگی و اضطراب در افراد مبتلا به اختلالهای افسردگی مهاد و اضطرابی بود. در این پژوهش، علاوه بر سنجش رابطه متغیرها، نقش واسطه ای نشخوار و نگرانی در رابطه بین منبع کنترل با افسردگی و اضطراب نیز بررسی شد. روش: یکصد و دوازده بیمار مبتلا به اختلال های افسردگی مهاد و اضطرابی ...  بیشتر

5. مقایسه مکانیسم های دفاعی در بیماران مبتلا به افسردگی، اختلال های اضطرابی و افراد عادی

محمدعلی بشارت

دوره 3، شماره 1 ، بهار و تابستان 1392

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v3i1.12426

چکیده
  چکیده هدف این پژوهش، مقایسه مکانیسم های دفاعی بیماران مبتلا به افسردگی و اختلال های اضطرابی و افراد عادی بود. تعداد 224 نفر (87 افسرده، 64 مضطرب، 73 عادی) از مبتلایان و جمعیت عمومی به صورت داوطلب در این پژوهش شرکت کردند. علاوه بر تشخیص روانپزشکی نوع اختلال، از شرکت کنندگان خواسته شد تا پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) را تکمیل کنند. نتایج پژوهش ...  بیشتر

6. بررسی ویژگی های روانسنجی فرم کوتاه مقیاس خود تنظیم گری در نمونه ای از جامعه ایرانی

محمدعلی بشارت

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1390

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v1i2.8173

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش بررسی ویژگی های روانسنجی فرم کوتاه مقیاس خود تنظیم گری، شامل همسانی درونی، پایایی بازآزمایی، روایی محتوایی و روایی همگرا و تشخیصی (افتراقی) بود. سیصد و پنجاه و هفت زن و مرد ایرانی (150 مرد، 207 زن) به صورت داوطلب در این پژوهش شرکت کردند. از آزمودنی ها خواسته شد مقیاس خود تنظیم گری (SRI-S؛ مارکوس، ایبانز، راپیرز، مویا و اورتت، ...  بیشتر