1. نقش میانجی گرانه اهمالکاری تحصیلی و اضطراب امتحان در رابطه ی درماندگی آموخته شده با پیشرفت تحصیلی

سیده خدیجه امیریان؛ محمد سعید عبدخدائی؛ حسین کارشکی

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 5-22

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v7i2.46452

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی درماندگی آموخته شده با پیشرفت تحصیلی با میانجی گری اهمالکاری تحصیلی و اضطراب امتحان انجام شد. جامعه ی آماری کلیه ی دانش آموزان دختر دوم متوسطه شهر مشهد در سال تحصیلی 92-1391 بود. روش: نمونه ای با حجم 394 نفر با روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شد. دانش آموزان پرسشنامه های درماندگی آموخته شده (LHS)، اهمالکاری ...  بیشتر

2. اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر افزایش انگیزش تحصیلی و کاهش اهمالکاری تحصیلی دانش آموزان

الهام نیکبخت؛ محمد سعید عبدخدائی؛ حسین حسن آبادی

دوره 3، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1392، ، صفحه 81-94

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v3i2.15434

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر روش واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش انگیزش تحصیلی و کاهش اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان بود. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بوده است. جامعه آماری پژوهش؛ شامل دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه 5 شهر مشهد بودکه در سال تحصیلی 89-90 حداقل در یکی از دروس خود نمره قبولی ...  بیشتر

3. تدوین و اعتبار یابی پرسشنامه سنجش کارکرد تحولی خانواده

شهربانو عالی؛ سید امیر امین یزدی؛ محمد سعید عبدخدایی؛ علی غنایی چمن آباد؛ فاطمه محرری

دوره 3، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1392، ، صفحه 157-176

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v3i2.36678

چکیده
  پژوهش حاضربا هدف ساخت و اعتباریابی پرسشنامه‌ی سنجش کارکرد تحولی خانواده بر مبنای رویکرد تحولی، تفاوت‌های فردی مبتنی بر ارتباط انجام شده است.نمونه این پژوهش را 148 نفر از مادران کودکان 4تا 6 سال مهدکودکهای شهر مشهد تشکیل دادند. در این تحقیق، ابتدا پرسشنامه‌ی سنجش کارکرد تحولی خانواده(DFFAQ) بر اساس مبانی نظری این رویکرد تهیه شد، سپس ...  بیشتر

4. بررسی رابطه بین ابعاد کمال‌گرایی و اضطراب

محمدسعید عبدخدائی

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1390

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v1i1.1715

چکیده
  چکیده: هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین ابعاد کمال گرایی و اضطراب می باشد.هدف کلی، بررسی ایفای نقش ابعاد متنوع کمال گرایی در آسیب شناسی روانی است که به طور اختصاصی در این پژوهش، همبستگی موجود میان ابعاد کمال گرایی با اضطراب مورد بررسی قرار گرفت.آزمودنی های این پژوهش 175 دانشجوی دختر و پسر دوره کاردانی و کارشناسی مشغول به تحصیل ...  بیشتر

5. "بررسی میزان استفاده دانشجویان از مهارتهای مطالعه و یادگیری ورابطه آن با وضعیت وسوابق تحصیلی آنها"

محمد سعید عبدخدائی

دوره 011، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1389

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v11i2.8070

چکیده
  شناخت راهبردهای مطالعه و یادگیری گامی اساسی برای مداخلات آموزشی است. این پژوهش با هدف تعیین میزان استفاده دانشجویان از راهبردهای مطالعه و یادگیری و ارتباط آن با وضعیت تحصیلی آنها انجام شد. در این مطالعه 425 نفر از دانشجویان سالهای 84 و 86 دانشکده های ادبیات و مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. پرسشنامه ...  بیشتر