1. اثر بخشی آموزش مهارت های حرفه ای بر مهارت های اجتماعی و رفتار سازشی نوجوانان وجوانان پسر دارای ناتوانی هوشی تحولی

طاهره امین؛ بهرامعلی قنبری هاشم آبادی؛ علی مشهدی

دوره 10، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 56-69

http://dx.doi.org/10.22067/tpccp.2020.39364

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر بهپا هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت های حرفه ای بر مهارت های اجتماعی و رفتار سازشی نوجوانان و جوانان دارای ناتوانی هوشی تحولی انجام شد.  روش : طرح پژوهش حاضر شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه شامل 30  نفر از مددجویان دارای ناتوانی هوشی تحولی در مرکز روان پویش شهر مشهد بود. 15 نفر  از شرکت ...  بیشتر

2. اثربخشی گروه درمانی‌ بین‌فردی کوتاه‌مدت بر کاهش نشانه‌های اضطراب اجتماعی و ابرازگری هیجانی دانشجویان دارای اضطراب اجتماعی

سجاد بداقی؛ محمد جواد اصغری ابراهیم آباد؛ علی مشهدی

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 5-17

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v9i2.66114

چکیده
  هدف: بررسی اثربخشی گروه درمانی‌ بین‌فردی گروهی کوتاه‌مدت بر کاهش نشانه‌های اضطراب اجتماعی و ابرازگری هیجانی دانشجویان دارای اضطراب اجتماعی. روش: شبه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری را دانشجویان مؤسسه آموزش عالی شاندیز مشهد تشکیل می‌دادند. 20 نفر با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب گردیدند. و به ...  بیشتر

3. اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی گروهی بر اضطراب و طرحواره های هیجانی زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

زهرا امام زمانی؛ علی مشهدی؛ زهره سپهری شاملو

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 5-24

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v9i1.69238

چکیده
  هدف:  بررسی اثربخشی طرحواره‌درمانی هیجانی گروهی بر اضطراب و طرحواره­های هیجانی زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر روش: این پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-‌پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری، همه‌ی زنان 20 تا 35 ساله مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر بودند که به کلینیک روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد مراجعه کردند. با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

4. اثر عوامل فردی و اجتماعی متمایزکننده نوجوانان آزاردیده هیجانی تاب‌آور از غیر تاب‌آور

علی مشهدی؛ مریم حسن‌زاده‌اول؛ مهدی عبداله‌زاده رافی

دوره 8، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، ، صفحه 23-42

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v8i2.64500

چکیده
  هدف: تعیین عوامل فردی و اجتماعی متمایزکننده نوجوانان آزاردیده هیجانی تاب‌آور از غیر تاب‌آور. روش: جامعه این پژوهش را کلیه دانش‌آموزان متوسطه اول شهر جاجرم تشکیل می‌داد که تعداد آن‌ها ۵۱۶ نفر بود. با استفاده از پرسشنامه‌های آزاردیدگی هیجانی، مقیاس تاب‌آوری در برابر ضربه، خودگزارش­دهی نوجوان آخن‌باخ و آزمون هوش وکسلر، داده‌ها ...  بیشتر

5. اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود مشکلات درونی سازی شده نوجوانان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی

زینب عبداله زاده؛ علی مشهدی؛ زهرا طبیبی

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 136-151

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v5i2.43035

چکیده
  هدف:تعداد زیادی از افراد مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی در دوران نوجوانی علاوه بر مشکلات اصلی مربوط به این اختلال از مشکلات درونی سازی شده اضطراب و افسردگی همبود نیز رنج می برند. از این رو این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود مشکلات درونی‌سازی شده نوجوانان مبتلا به اختلال ADHDبه انجام رسید. روش: پژوهش ...  بیشتر

6. ترکیب آموزش والدینی و آموزش حافظه کاری بر کنش اجرایی بازداری کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی

زهرا حسین زاده؛ علی مشهدی؛ علی غنایی چمن اباد؛ عاطفه سلطانی فر؛ فاطمه محرری؛ زهره حسینی؛ هدی حسین زاده ملکی

دوره 3، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1392، ، صفحه 95-114

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v3i2.21151

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش حافظه کاری، آموزش والدینی و ترکیب این دو مداخله بر بازداری کودکان مبتلا به ADHD انجام شده است. با استفاده از نمونه گیری در دسترس و مقیاس SNAP-IV، CBCL و مصاحبه بالینی، 36 کودک 6 تا 12 سال مبتلا به ADHD انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه مداخله گمارش شدند. داده‌ها با استفاده از تحلیل کو واریانس چند متغیری (MANCOVA) ...  بیشتر

7. بررسی بازداری پاسخ در کودکان مبتلا به اختلال‌های طیف درخودماندگی: کاربرد آزمون استروپ رایانه‌ای

علی مشهدی؛ ندا حمیدی؛ عاطفه سلطانی فر؛ سعید تیموری

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1390

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v1i2.8116

چکیده
  نظریه نارساکنش وری اجرایی در اختلال های طیف درخودماندگی زیربنای بسیاری از ویژگی های اصلی این اختلال ها در زمینه های اجتماعی و غیر اجتماعی است. هدف این پژوهش بررسی بازداری پاسخ با استفاده از آزمون استروپ رایانه ای در کودکان مبتلا به اختلال های طیف درخودماندگی بود. این پژوهش در طبقه پژوهش های غیر آزمایشی و از نوع علی- مقایسه ای بود. بدین ...  بیشتر

8. مقایسة سبک‌های دلبستگی در نوجوانان عادی و بزهکار

علی مشهدی؛ محمدی محمدی

دوره 010، شماره 3 ، پاییز و زمستان 1388

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v10i3.6958

چکیده
  پژوهش حاضر به‌منظور بررسی و مقایسة سبک‌های دلبستگی در نوجوانان عادی و بزهکار به انجام رسیده است. نمونة پژوهش شامل 60 نوجوان عادی (32 پسر و 28 دختر) و60 نوجوان بزهکار (32 پسر و 28 دختر) می‌باشد. در این پژوهش، به‌منظور سنجش سبک‌های دلبستگی از پرسشنامة دلبستگی کولینز و رید، و برای سنجش عملکرد خانواده از پرسشنامة سنجش عملکرد خانواده استفاده ...  بیشتر