1. اثربخشی آموزش مهارت های پیش از ازدواج و مهارت های زندگی بر ملاک های همسرگزینی و هوش هیجانی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

علی کیمیایی؛ جواد صالحی فدردی؛ جواد غفوری نسب

دوره 5، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، ، صفحه 41-51

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v5i1.24867

چکیده
  هدف از اجرای این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش مهارت های پیش از ازدواج و مهارت های زندگی بر بهبود ملاک های همسرگزینی و هوش هیجانی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بود. نمونه پژوهش شامل80 نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بود که28 نفر آنها پسر و 52 نفر دختر بودند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه جایگزین شدند. شرکت کنندگان به مدت 16 ...  بیشتر

2. بر رسی را بطه بین دلبستگی ایمن ـ ناایمن با شناخت‌های ناکارآمد دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

سید علی کیمیایی؛ حسن گرجیان مهلبانی

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1391

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v2i1.7514

چکیده
  چکیده هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سبک‌های دلبستگی ایمن ـ ناایمن با شناخت‌های ناکارآمد در دانشجویان بود. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، 403 دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد به روش تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه سبک‌های دلبستگی کولینز و رید (1990)، با آلفای 80/0 و پرسشنامه مثلث شناختی بکام، لبر، ...  بیشتر

3. آموزش هوش هیجانی و اثربخشی آن بر کاهش پرخاشگری نوجوانان پرخاشجوی

علی کیمیایی؛ محمدرضا رفتار؛ عاطفه سلطانی فر

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1390

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v1i1.3116

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری نوجوانان پرخاشجوی بود. روش پژوهش از نوع شبه تجربی (طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون) با گروه کنترل بوده است. بدین منظور، ابتدا از بین مدارس راهنمایی ناحیه 5 آموزش و پرورش شهر مشهد به روش خوشه‌ای تصادفی چند مرحله‌ای یک مدرسه و از آن تعداد 100 دانش آموز به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ...  بیشتر

4. مقایسة وضعیت سلامت روان پدران و مادران کودکان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر شهر مشهد

علی کیمیایی؛ مهرابی مهرابی؛ میرزایی میرزایی

دوره 011، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1389

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v11i1.6705

چکیده
  هدف مطالعة حاضر، مقایسة وضعیت سلامت روان والدینِ دارای فرزند کم‌‌توان ذهنی آموزش‌پذیر و ابعاد مختلف آن شامل افسردگی، اضطراب، شکایت‌های جسمانی و اختلال در عملکرد اجتماعی می‌باشد. پژوهش حاضر، یک مطالعة پیمایشی بر روی 191 پدر و مادر دارای فرزند کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر (114= مادر و 77= پدر) است که فرزندان آن‌ها در 28 مدرسة استثنایی شهر ...  بیشتر