1. بررسی اثربخشی روان‌درمانی بدنی بر بهبود و ارتقاء سطح بازداری و توجه دانش‌آموزان ابتدایی

فاطمه غنائی چمن آباد؛ ایمان الله بیگدلی؛ سیدکاظم رسول زاده طباطبایی

دوره 10، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، ، صفحه 45-64

http://dx.doi.org/10.22067/tpccp.2021.36796.0

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی روان‌درمانی بدنی بر بهبود و ارتقاء سطح بازداری و توجه دانش‌آموزان ابتدایی انجام شده است.              روش: طرح پژوهش از نوع شبه‌آزمایشی همراه با پیش‌آزمون، پس‌آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان ابتدایی 4 مدرسه دولتی (دو پسرانه- دو دخترانه) در ناحیه ...  بیشتر

2. رابطه مذهب با سلامت روان: نقش میانجی احساس شرم و گناه

زینب ربانی؛ ایمان الله بیگدلی؛ محمود نجفی

دوره 5، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، ، صفحه 134-153

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v5i1.42259

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر مذهب بر سلامت روان به واسطه هیجانات خودآگاه احساس شرم و احساس گناه بود. بدین منظور 286 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه سمنان به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای تصادفی انتخاب شدند و مقیاس هیجان خودآگاه برای بزرگسالان تانجنی و همکاران، پرسشنامه دینداری گلاک و استارک و پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ ...  بیشتر

3. اختلالات روانی شایع در سوء مصرف کنندگان مواد

ایمان الله بیگدلی؛ علی محمد رضایی؛ اسحق رحیمیان بوگر

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1391

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v2i1.8616

چکیده
  چکیده همراه شدن اختلالات روانی با سوء مصرف مواد در درمان افراد وابسته به مواد تاثیر بسزایی دارد. هدف پژوهش حاضر تعیین فراوانی اختلالات روانی در افراد وابسته به مواد می باشد. در یک طرح توصیفی مقطعی، 643 نفر با روش نمونه گیری در دسترس از میان افراد وابسته به مواد که برای درمان در مراکز ترک اعتیاد استان سمنان در سال 1389 بستری بودند، انتخاب ...  بیشتر

4. رابطه خودپنداره مادر با سبک دلبستگی و خودپنداره فرزند

صدیقه صفایی؛ ایمان اله بیگدلی؛ سیاوش طالع پسند

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1390

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v1i2.8360

چکیده
  شناخت عوامل تأثیر گذار بر خودپنداره امری حیاتی تلقی می‌شود؛ زیرا خودپنداره اساس ارزیابی فرد از خود و جهان پیرامونش را تشکیل می‌دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ میان خودپندارۀ مادر، سبک دلبستگی و خودپندارۀ فرزند انجام گرفت. نمونۀ آماری پژوهش، 180 دانش آموز دختر بودند که در سال تحصیلی 89-88 در دبیرستان‌های شهر سمنان تحصیل می‌کردند ...  بیشتر