نویسنده = باقری باقری
بررسی تحولات نگرشی و هویتی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 06، شماره 1، آبان 1384

10.22067/ijap.v6i1.6718

مهرام مهرام؛ ساکتی ساکتی؛ لطف آبادی لطف آبادی


نگرش روسای دانشگاهها به برنامه ریزی دانشگاهی

دوره 06، شماره 2، آبان 1384

10.22067/ijap.v6i2.6728

بذر افشان مقدم بذر افشان مقدم؛ نور شاهی مقدم نور شاهی مقدم؛ شافعی شافعی


رابطه هیجان خواهی، برون گرایی و خشم در نوجوانان پسر بزهکار و عادی شهر تهران

دوره 04، شماره 2، آبان 1382

10.22067/ijap.v4i2.6690

حسینی حسینی؛ طباطبایی2 طباطبایی2؛ آقامحمدیان3 آقامحمدیان3


بررسی رفتارهای اطلاع‌یابی معلمان پژوهنده در نواحی آموزش و پرورش شهر شیراز

دوره 04، شماره 2، آبان 1382

10.22067/ijap.v4i2.6695

جوکار جوکار؛ رستمی فروشانی رستمی فروشانی