1. اثربخشی آموزش پیش از ازدواج به روش سیمبیس بر تمایزیافتگی، نگرش‌ها و انتظارات زناشویی در بین دختران مجرد دانشگاه هرمزگان

حانیه شعفی زاده؛ سمانه نجارپوریان؛ زهره سپهری شاملو

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 120-140

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v9i2.66487

چکیده
  هدف: بررسی اثربخشی آموزش پیش از ازدواج با روش سیمبیس بر تمایزیافتگی، نگرش‌ها و انتظارات زناشویی در بین دختران مجرد دانشگاه هرمزگان انجام شده است. روش: این پژوهش از نوع تحقیقات نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعۀ آماری پژوهش را دختران مجرد دانشگاه هرمزگان تشکیل می‌دادند؛ از بین کسانی که نمرات کمتری در ...  بیشتر

2. اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی گروهی بر اضطراب و طرحواره های هیجانی زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

زهرا امام زمانی؛ علی مشهدی؛ زهره سپهری شاملو

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 5-24

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v9i1.69238

چکیده
  هدف:  بررسی اثربخشی طرحواره‌درمانی هیجانی گروهی بر اضطراب و طرحواره­های هیجانی زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر روش: این پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-‌پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری، همه‌ی زنان 20 تا 35 ساله مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر بودند که به کلینیک روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد مراجعه کردند. با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

3. مقایسه اثربخشی برنامه غنی سازی و ارتقاء زندگی و واقعیت درمانی بر بهبود شاخص های درمانی اعتیاد سوء مصرف‌کنندگان مواد

زهرا وفائی جهان؛ زهره سپهری شاملو؛ جواد صالحی فدردی

دوره 3، شماره 1 ، بهار و تابستان 1392

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v3i1.9320

چکیده
  چکیده درمان افراد وابسته یا سوء مصرف کننده مواد چه به صورت سرپایی یا بستری مستلزم مشاوره و درمان گروهی و شرکت در فعالیت های گروهی دیگر، مثل شرکت در گروه های سوء مصرف کنندگان مواد بی-نام می باشد. هدف پژوهش حاضر عبارت بود از مقایسه اثربخشی برنامه های آموزش گروهی غنی سازی و ارتقاء زندگی و واقعیت درمانی بر بهبود شاخص های درمانی اعتیاد سوء ...  بیشتر