1. رابطه مذهب با سلامت روان: نقش میانجی احساس شرم و گناه

زینب ربانی؛ ایمان الله بیگدلی؛ محمود نجفی

دوره 5، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، ، صفحه 134-153

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v5i1.42259

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر مذهب بر سلامت روان به واسطه هیجانات خودآگاه احساس شرم و احساس گناه بود. بدین منظور 286 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه سمنان به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای تصادفی انتخاب شدند و مقیاس هیجان خودآگاه برای بزرگسالان تانجنی و همکاران، پرسشنامه دینداری گلاک و استارک و پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ ...  بیشتر