1. پیش‏بینی پایداری ازدواج بر اساس سازگاری زناشویی و خودابرازی جنسی با میانجی‏گری هوش هیجانی

محمدحسن فیاض صابری؛ حسن توزنده جانی؛ علی اکبر ثمری؛ حمید نجات

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 56-70

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v9i2.81087

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین سازگاری زناشویی و خودابرازی جنسی با پایداری ازدواج با میانجی‏گری هوش هیجانی انجام شد. روش: روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی با مدل تحلیل مسیر بود. جامعه آماری این پژوهش متأهلین شهر مشهد در سال ۱۳۹۷ بودندکه حداقل 3 سال از ازدواج آنها گذشته بود. تعداد نمونه پژوهش، طبق جدول مورگان 384 نفر مرد و زن متأهل ...  بیشتر