1. مقایسه کارآمدی واقعیت درمانی گروهی با گروه درمانی شخص محور بر هوش هیجانی و معناداری زندگی زندانیان

ابوالفضل بخشی پور؛ ولی نیکنام شاهرک؛ محمود جاجرمی

دوره 10، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، ، صفحه 123-141

http://dx.doi.org/10.22067/tpccp.2021.68952.1053

چکیده
  هدف:. هدف مقاله حاضر مقایسه کارآمدی واقعیت درمانی گروهی با گروه درمانی شخص محور  بر هوش هیجانی و معناداری زندگی زندانیان بود.روش: این مطالعه شبه آزمایشی از نوع پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری 3 ماهه بود که در هر هفته دو جلسه درمانی برای هر گروه  برگزار گردید . جامعه آماری کلیه زندانیان واحد مشاوره 2 زندان مشهد بودند . روش نمونه گیری ...  بیشتر

2. اثربخشی طرحواره درمانی گروهی بر تعلل‌ورزی تحصیلی و خودتنظیمی در یادگیری دانش‌آموزان دختر مقطع دوم متوسطه

نرگس هاشمی زاده نهی؛ محمود جاجرمی؛ حسین مهدیان

دوره 10، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 70-86

http://dx.doi.org/10.22067/tpccp.2020.39365

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی طرحواره درمانی گروهی بر تعلل‌ورزی تحصیلی و خودتنظیمی یادگیری دانش‌آموزان دختر  دوره متوسطه  بود. روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل همه دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر مشهد در سال تحصیلی 98- ۱۳۹۷ بود. نمونه پژوهش شامل 30 نفر دانش‌آموزی ...  بیشتر