1. نقش میانجی گرانه اهمالکاری تحصیلی و اضطراب امتحان در رابطه ی درماندگی آموخته شده با پیشرفت تحصیلی

سیده خدیجه امیریان؛ محمد سعید عبدخدائی؛ حسین کارشکی

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 5-22

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v7i2.46452

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی درماندگی آموخته شده با پیشرفت تحصیلی با میانجی گری اهمالکاری تحصیلی و اضطراب امتحان انجام شد. جامعه ی آماری کلیه ی دانش آموزان دختر دوم متوسطه شهر مشهد در سال تحصیلی 92-1391 بود. روش: نمونه ای با حجم 394 نفر با روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شد. دانش آموزان پرسشنامه های درماندگی آموخته شده (LHS)، اهمالکاری ...  بیشتر

2. بررسی ارتباط ساختار انگیزشی و اهمال‌کاری تحصیلی در دانشجویان کارشناسی شاهد دانشگاه فردوسی مشهد

بی بی عفت لامعی؛ زهره سپهری شاملو؛ حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف

دوره 4، شماره 1 ، بهار و تابستان 1393، ، صفحه 55-70

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v4i1.14857

چکیده
  اهمال‌کاری تحصیلی از پیشرفت دانشجو جلوگیری می‌کند و ممکن است پیامدهای نامطلوب و جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد. تحقیقات پیشین نشان دادند که ساختار انگیزشی غیر انطباقی، نقش اساسی در رفتارهای نامناسب مانند به تأخیر انداختن انجام تکالیف، ایفا می‌کند. پژوهش حاضر باهدف بررسی ساختار انگیزشی و اهمال‌کاری تحصیلی در دانشجویان کارشناسی ...  بیشتر

3. معنویت‌گرایی، مدیریت زمان و پیشرفت تحصیلی: زمان ورزی معنوی

حسن بلند

دوره 4، شماره 1 ، بهار و تابستان 1393، ، صفحه 155-174

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v4i1.33309

چکیده
  این پژوهش بر آن است تا از طریق وارسی رابطه‌ی میان معنویت‌گرایی، مدیریت زمان و پیشرفت تحصیلی، زمینه‌ای را برای معرفی سازه‌ی «زمان ورزی معنوی» (مجموعه‌ی به‌هم‌پیوسته‌ای از شناخت‌ها، رفتارها و هیجان‌های مرتبط بازمان در زندگی دین‌ورزانه) فراهم کند. 214 تن از دانشجویان دانشگاه گیلان از طریق روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای ...  بیشتر

4. تاثیر آموزش و تمرینات تن آرامی بر میزان اضطراب و پیشرفت تحصیلی

منیر کلانتر قریشی؛ فلور رضایی کارگر؛ فریبرز درتاج؛ مهدی شاه نظری

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1391

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v2i1.8603

چکیده
  چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش و تمرینات تن آرامی بر میزان اضطراب و پیشرفت تحصیلی در نوجوانان بود. بدین منظور تعدا 40 نفر از دانش آموزان دختر سال دوم راهنمایی شهر تهران با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، و غربالگری از نظر اضطراب با استفاده از آزمون خودسنجی اضطراب زونگ (1970)، انتخاب شده و به طور کاملا تصادفی در دو گروه ...  بیشتر