1. بررسی تأثیر روان درمانگری کوتاه مدت همدلانه در کاهش اضطراب و افسردگی دانشجویان با توجه به سبک دلبستگی آنها

شیما حیدری؛ عباسعلی اللهیاری؛ پرویز آزاد فلاح

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1391

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v2i1.9802

چکیده
  چکیده هدف از این پژوهش بررسی تأثیر روان درمانگری کوتاه مدت همدلانه در کاهش اضطراب و افسردگی دانشجویان با توجه به سبک دلبستگی آنها بود. آزمودنی های این پژوهش 20 نفر از دانشجویان مضطرب و افسرده از بین دانشجویان دانشگاه صنعتی بابل بودند که به دلیل اضطراب و افسردگی به مرکز مشاوره دانشگاه مراجعه نمودند.10 نفر از این دانشجویان تشخیص سبک ...  بیشتر

2. رابطه خودپنداره مادر با سبک دلبستگی و خودپنداره فرزند

صدیقه صفایی؛ ایمان اله بیگدلی؛ سیاوش طالع پسند

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1390

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v1i2.8360

چکیده
  شناخت عوامل تأثیر گذار بر خودپنداره امری حیاتی تلقی می‌شود؛ زیرا خودپنداره اساس ارزیابی فرد از خود و جهان پیرامونش را تشکیل می‌دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ میان خودپندارۀ مادر، سبک دلبستگی و خودپندارۀ فرزند انجام گرفت. نمونۀ آماری پژوهش، 180 دانش آموز دختر بودند که در سال تحصیلی 89-88 در دبیرستان‌های شهر سمنان تحصیل می‌کردند ...  بیشتر