1. بررسی اثربخشی روان‌درمانی بدنی بر بهبود و ارتقاء سطح بازداری و توجه دانش‌آموزان ابتدایی

فاطمه غنائی چمن آباد؛ ایمان الله بیگدلی؛ سیدکاظم رسول زاده طباطبایی

دوره 10، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، ، صفحه 45-64

http://dx.doi.org/10.22067/tpccp.2021.36796.0

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی روان‌درمانی بدنی بر بهبود و ارتقاء سطح بازداری و توجه دانش‌آموزان ابتدایی انجام شده است.              روش: طرح پژوهش از نوع شبه‌آزمایشی همراه با پیش‌آزمون، پس‌آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان ابتدایی 4 مدرسه دولتی (دو پسرانه- دو دخترانه) در ناحیه ...  بیشتر

2. بررسی اثربخشی نوروفیدبک در اصلاح دامنه امواج مغزی و میزان توجه دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی

محمد نریمانی؛ سوران رجبی؛ عباس ابوالقاسمی؛ محمد علی نظری؛ عادل زاهد

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1391

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v2i1.8269

چکیده
  هدف این مطالعه تعیین اثربخشی نوروفیدبک در اصلاح دامنۀ امواج مغزی و میزان توجۀ دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی می‌باشد. نمونۀ این مطالعه 31 نفر دانش آموز پسر نارساخوان مراجعه کننده به مرکز ویژه ناتوانی‌هاییادگیری اردبیل بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. روش مطالعه آزمایشی و طرح آن پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل بوده ...  بیشتر