1. مقایسه اثربخشی زوج درمانی گاتمن و زوج درمانی هیجان محور بر تنظیم هیجان در زوجین

حسین صائمی؛ محمد علی بشارت؛ علی اصغر اصغرنژادفرید

دوره 10، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 87-104

http://dx.doi.org/10.22067/tpccp.2020.39366

چکیده
  هر دو گروه آزمایش در تنظیم هیجان از گ هدف: تنظیم هیجان برای داشتن ارتباطات زناشویی و خانوادگی موثر ضروری است. این پژوهش به هدف بررسی اثربخشی زوج درمانی گاتمن  (GCT) وزوج درمانی هیجان محور (EFCT) بر تنظیم هیجان زوجین انجام شد. روش: روش پژوهش شبه آزمایشی  واز نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه شامل 36 زوج  بود که از بین زوجین ...  بیشتر

2. بررسی اثربخشی زوج درمانی هیجان – محور بر افزایش صمیمیت زناشویی زوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تهران

اسماعیل اسدپور؛ علی محمد نظری؛ باقر ثنائی ذاکر؛ شهرزاد شقاقی

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1391

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v2i1.8282

چکیده
  چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی زوج درمانی با رویکرد هیجان - محور بر افزایش صمیمیت زناشویی زوج ها صورت گرفته است. روش تحقیق شبه آزمایشی بود و از طرح آزمایشی آمیخته 2*3 (متغیر بین گروهی با دو سطح و متغیر درون گروهی با سه سطح)استفاده شده است. جامعه ی آماری شامل زوج هایی بود که به دلیل مشکلات مربوط به صمیمیت و تعارضات زناشویی به یکی ...  بیشتر