1. مقایسه کارآمدی واقعیت درمانی گروهی با گروه درمانی شخص محور بر هوش هیجانی و معناداری زندگی زندانیان

ابوالفضل بخشی پور؛ ولی نیکنام شاهرک؛ محمود جاجرمی

دوره 10، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، ، صفحه 123-141

http://dx.doi.org/10.22067/tpccp.2021.68952.1053

چکیده
  هدف:. هدف مقاله حاضر مقایسه کارآمدی واقعیت درمانی گروهی با گروه درمانی شخص محور  بر هوش هیجانی و معناداری زندگی زندانیان بود.روش: این مطالعه شبه آزمایشی از نوع پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری 3 ماهه بود که در هر هفته دو جلسه درمانی برای هر گروه  برگزار گردید . جامعه آماری کلیه زندانیان واحد مشاوره 2 زندان مشهد بودند . روش نمونه گیری ...  بیشتر

2. اثربخشی درمان گروهی بر پایه الگو فراشناختی ذهن آگاهی انفصالی بر افسردگی و فشارخون بیماران زن مبتلا به فشارخون

آزاده بختیاری؛ احمد عابدی

دوره 3، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1392، ، صفحه 23-36

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v3i2.10297

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی درمان گروهی بر پایه الگو فراشناختی ذهن آگاهی انفصالی بر افسردگی و فشارخون بیماران زن مبتلا به فشارخون بود. روش پژوهش تجربی با گروه آزمایش و کنترل بود. به منظور انجام این پژوهش، ۳۰ بیمار زن مبتلا به فشار خون که به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند و بصورت تصادفی در ۲ گروه آزمایشی (۱۵ نفر) وکنترل (۱۵ نفر) قرار ...  بیشتر