1. اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی گروهی بر اضطراب و طرحواره های هیجانی زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

زهرا امام زمانی؛ علی مشهدی؛ زهره سپهری شاملو

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 5-24

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v9i1.69238

چکیده
  هدف:  بررسی اثربخشی طرحواره‌درمانی هیجانی گروهی بر اضطراب و طرحواره­های هیجانی زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر روش: این پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-‌پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری، همه‌ی زنان 20 تا 35 ساله مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر بودند که به کلینیک روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد مراجعه کردند. با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

2. اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی در درمان افراد مبتلا به اضطراب فراگیر

فرزاد نصیری؛ مجید محمودعلیلو؛ عباس بخشی پور رودسری

دوره 5، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، ، صفحه 116-133

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v5i1.40703

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی (MBCT) در درمان افراد مبتلا به اضطراب فراگیر (GAD) است. این پژوهش در چارچوب طرح تجربی تک موردی با استفاده از طرح خطوط پایه‌ی چندگانه‌ی پلکانی اجرا شد.2 نفر از مبتلایان به GAD بر اساس ملاک‌های ورود و احراز شرایط پژوهش وارد طرح درمان شدند و تحت درمان MBCT قرار گرفتند. جهت ثبت شدت نشانه‌ها ...  بیشتر