کلیدواژه‌ها = ذهن آگاهی
تأثیر آموزش ذهن‌آگاهی بر اضطراب و حافظه کاری: توجه به نقش نگرانی و نشخوار فکری

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 41-59

10.22067/tpccp.2021.68126.1015

مریم رنجکش؛ طاهره الهی؛ ذکراله مروتی؛ کبری قاسمی