اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه ‌سبک هویت ( 6G ـ ISI )

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

در این پژوهش با استفاده از روش آماری تحلیلی عاملی، پایایی و اعتبار پرسشنامه سبک هویت
( 6G ـ ISI ) بررسی شد. این پرسشنامه از همسانی درونی مناسبی برخوردار است. اعتبار این پرسشنامه به وسیله اجرای همزمان آن با مقیاس سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ-28) در میان دانش‌آموزان دبیرستانی اصفهان سنجیده شد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که پرسشنامه سبک هویت ازاعتبار بالائی برخوردار است و در نتیجه می‌تواند ابزار مناسبی برای ارزیابی شکل‌گیری هویت از دیدگاه پردازش اطلاعات مربوط به خویشتن باشد. باتوجه به نتایج تحقیق حار، پیشنهاد می‌شود که ویژگی‌های روان‌سنجی این پرسشنامه بر روی سایر گروه‌های سنی و جمعیت‌های بالینی و غیربالینی دیگر و سایر متغیرهای شخصیتی مورد بررسی قرار گیرد.

عنوان مقاله [English]

A Stydy of the reliability and validity of Identity style Questionnaire (ISI - 6G)

نویسنده [English]

  • Ahmad Ghazanfari
چکیده [English]

This research applied a factor analysis statistical method to study the validity and reliability of ISI-6G identity Questionnaire. The questionnaire has a well internal consistency. Its validity was tented through a simultaneous implementation against goldbery Generl Health Questionnaire (G H Q – 28) among highschool students in Isfahan. Findings show That the Identity style Questionnaire has a high validity and thus it can be used as a useful instrument for evaluating idenlity formation from an information processing prespective. It is recommended that the psychoanalytic characteristics of this questionnaire be studied on other age groups and clinical as well as non-clinical populations. The paper also suggests that other personality variables be studied.

CAPTCHA Image