رابطه هیجان خواهی، برون گرایی و خشم در نوجوانان پسر بزهکار و عادی شهر تهران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه ویژگیهای هیجان خواهی، برون‌گرایی و خشم در نوجوانان پسر بزهکار و عادی استان تهران انجام شد. با روش نمونه گیری ‌تصادفی ساده تعداد 168 نفر از نوجوانان پسر بزهکار ساکن در کانون اصلاح وتربیت استان تهران و دبیرستانهای تهران انتخاب شدند. روش تحقیق در این بررسی، روش توصیفی پس رویدادی است. این مطالعه نشان داد که میزان هیجان‌خواهی نوجوانان بزهکار بیشتر از نوجوانان عادی است و این تفاوت معنادار است. میزان برون‌گرایی نوجوانان بزهکار بیشتر از نوجوانان عادی است و این تفاوت نیز معنادار است. میزان خشم نوجوانان بزهکار بیشتر از نوجوانان عادی است و این تفاوت هم معنادار است. بین میزان هیجان‌خواهی بزهکاران نوجوان و خشم آنان رابطه وجود دارد و این رابطه معنادار است.

عنوان مقاله [English]

The relationship of the Emotion Seeking, extraversion and anger of juveniles' criminal and habitual juveniles' boy in Tehran

نویسندگان [English]

  • mehran hoseiny
  • mahmod tabatabai
  • hamidreza aghamohamadian
چکیده [English]

The purpose of the present study is comparison of the personality characteristics of the Emotion seeking, extraversion and anger of juveniles criminal and habitual boy in Tehran city. In the research a sample of 168 by random sampling method were selected from criminal juveniles' stationary boys in province Tehran reformatore and high school in Tehran. Research method in the study is ex-post-facto descriptive method. The results revealed that: Emotion seeking rate in criminal juveniles is more than habitual boys and the difference is significant. An extraversion rate criminal juvenile is more than habitual boys and it is significant. An anger rate criminal juvenile is more than habitual boys. There is significant relationship between sensation seeking rate criminal juveniles and anger.

CAPTCHA Image