چالشهای علم سنجی در علوم انسانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

با توجه به اهمیت علوم انسانی و نقش مهم آن در زندگی،فرهنگ و تمدن هر جامعه و با عنایت به تفاوت ماهیت، الگوی ارتباط و رفتار علمی آن با سایر حوزه های علمی، این مقاله رفتار انتشاراتی و استنادی علوم انسانی و اجتماعی را در پیوند با شاخصهای علم سنجی در دو سطح ملی و بین المللی مورد مطالعه قرار داده است.برای این منظور با استفاده از روش تحلیل ثانویه در سطح ملی مقاله های تالیفی حوزه علوم انسانی به زبان فارسی مندرج در مجله های علمی پژوهشی در یک دوره زمانی 5 ساله و در سطح بین المللی به عنوان نمونه مقالات یک رشته علوم اجتماعی(کتابداری و اطلاع رسانی) نمایه شده در پایگاه اطلاعاتی SSCI از مجموعه پایگاههای اطلاعاتی مؤسسه ISI در یک دوره پنج ساله مطالعه شده است. بر مبنای داده های بدست آمده چالش های روش شناسی و روشی علم سنجی مانند مدارک قابل استناد،عامل تاثیر،شاخص فوریت،نرخ استناد و خوداستنادی تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان داد که رفتار انتشاراتی و استنادی حوزه علوم انسانی متفاوت از حوزه علوم است. بنابراین، شاخص های اساسی علم سنجی مانند نرخ استناد، عامل تاثیر و شاخص فوریت با توجه به اینکه نیمه عمر استنادی در حوزه علوم انسانی طولانی است،از کارایی چندانی برخوردار نیستند.
کلیدواژه ها: رفتار استنادی،استناد،علم‌سنجی،علوم انسانی،

عنوان مقاله [English]

Scientometric Challenges in Humanities and Social Sciences: A Comparison with other Scientific Areas

نویسنده [English]

  • mohammad reza Davarpanah
چکیده [English]

The Present study deals with the analysis of citation behaviour of Hummanities and Social Sciences Scientisits based on a quantititive study of productivity, Characteristics and various aspects of national and international publication in the fields of Hummanities and Social Sciences.
By using secondary analysis metod a sample of articles published in national scientific jounals and articles indexed in social science. Citation Index (SSCI) during a period of Five years was analysed. The Findings revealed that the hummanities and social sciences areas are facing method and methodolgical challenges in scientometric analysis. .
Keywords: Scientometric challenges, Humanities, Social Sciences

CAPTCHA Image