بررسی تأثیر آموزش حرکات ریتمیک ورزشی بر کارکرد حافظه‌ی عددی دانش‌آموزان مبتلا به اختلالات ویژه‌ی یادگیری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر آموزش حرکات ریتمیک ورزش کاراته بر کارکرد حافظه‌ی عددی دانش‌آموزان مبتلا به اختلالات ویژه‌ی یادگیری پرداخته شده است. همه‌ی دانش‌آموزان شرکت کننده در این پژوهش از طریق مدارس مقطع ابتدائی شهر مشهد به‌علت بروز مسائلی در فرآیند آموزش رسمی ایشان به سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنائی ارجاع شده‌اند و پژوهش‌گران با به‌کارگیری شیوه‌ی تمام‌نگر بالینی به ارزیابی اختلال در این افراد پرداخته‌اند و به‌شیوه‌ی علمی اختلالات ویژه‌ی یادگیری در این افراد محرز گردیده است. تعداد افراد 58 نفر بود که به‌طور تصادفی به دو گروه آزمایش و گروه گواه تقسیم شدند. هر دو گروه قبل از ارائه‌ی متغیر مستقل از لحاظ عملکرد حافظه‌ی عددی با به‌کارگیری آزمون حافظه‌ی عددی وکسلر مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس، گروه آزمایش طی 4 ماه، هر هفته 3 جلسه، جمعاً 48 جلسه و هر جلسه معادل 5/1 ساعت، با به‌کارگیری حداکثر60% ضربان قلب تحت تأثیر متغیر مستقل بوده‌اند. پس از اتمام دوره‌ی آموزشی، هر دو گروه از لحاظ کارکرد حافظه‌ی عددی مورد ارزیابی مجدد قرار گرفته‌اند. نتایج نشان می‌دهد که بین آموزش حرکات ریتمیک کاراته و پیشرفت حافظه‌ی عددی دانش‌آموزان مبتلا به اختلالات ویژه‌ی یادگیری رابطه‌ی مثبت معناداری وجود دارد.

عنوان مقاله [English]

The effect of rhythmic movement exercises on the function of digit symbol memory in children with special learning disabilities

نویسندگان [English]

  • mirtaghi garusi
  • Hasan Ashayeri
  • Jalil Babapoor
  • ali Moghimi
چکیده [English]

The purpose of this research was the investigation of the relationships between the effects of rhythmic movement exercises on the function of digit symbol memory in children with special learning disabilities. All subjects of this study were selected from Mashhad primary school students that because of problems in their learning processes were under special educating system of "education of exceptional children organization". Before beginning of this study, all mentioned subjects were evaluated using the standard tests to determine exact special learning deficits (N=58), after which they were divided randomly into experimental and control groups. Both groups were tested using Wechsler digit symbol memory (before starting the exercises). The experimental group was experienced a 4 month period of rhythmic movement exercises (3 session every week, one and half hour per session, total sessions 48) with application of a maximum 60% of heart beat. The control group was under usual living rhythms. At the end of the experimental period both groups were tested by Wechsler digit symbol memory criteria. The results show that there is a significant positive relationship between rhythmic movement exercise training and digit symbol memory improvement in the students suffering from special learning disorders. Movement therapy is an accepted method for some forms of mental disorders that may improve the interactions between touch and proprioceptive systems of the nervous system and cortical sensory and motor areas of the brain.
Key words: Special learning disabilities, Sport rhythmic movement exercises, Wechsler digit symbol memory

CAPTCHA Image