روند تحول تفکر انتقادی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

ایران

چکیده

این پژوهش بررسی چگونگی روند تحول تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد را کانون توجه خویش قرار داده است. بدین منظور، پژوهشی پیمایشی در مقطع زمانی معینی؛ برای تعیین میزان تفکر انتقادی دانشجویان سال اول و سال چهارم انجام شده است. افراد نمونه در این پژوهش 144 نفر دانشجوی کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد بوده که به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شده اند. در این تحقیق، آزمون تفکر انتقادی واتسون- گلیرز بعنوان ابزار اندازه‌گیری مورد استفاده قرار گرفته است. در این پرسشنامه مولفه های اصلی تفکر انتقادی عبارتنداز: استنباط، شناسایی مفروضات، استنتاج، تعبیر و تفسیر و ارزشیابی. یافته‌های پژوهش نشان می دهد که بین میانگین نمرات تفکر انتقادی دانشجویان سال اول و سال چهارم تفاوت معنی‌داری وجود دارد. با وجود این ، میانگین کلی نمرات تفکر انتقادی دانشجویان سال اول و چهارم که به ترتیب 42.88 و46.21 می باشد بنا بر استانداردهای گزارش شده، در حد ضعیف ارزیابی می شود. همچنین یافته های این پژوهش نشان داده است دانشجویان دختر در مهارت استنتاح و دانشجویان پسر در مهارت تفسیر نمرات بیشتری را کسب کرده اند. با وجود این بین میزان تفکر انتقادی دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی داری مشاهده نشده است. بعلاوه، بر اساس یافته های بدست آمده، تفاوت معناداری بین میانگین نمرات تفکر انتقادی دانشجویان رشته های علوم انسانی و سایر رشته ها در کلیه حیطه‌های به جز حیطه تفسیر مشاهده نشد.
واژه‌های کلیدی: تفکر انتقادی، استنباط، شناسایی مفروضات، استنتاج، تعبیر و تفسیر، ارزشیابی و آموزش عالی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical thinking skills of students in the baccalaureate program in Ferdowsi University of Mashhad

نویسندگان [English]

  • tahereh javidi
  • Afsaneh Abdoli
چکیده [English]

The purpose of this research is to evaluate students’ critical thinking at Ferdowsi University of Mashhad. A total of 144 questionnaires were sent to undergraduate students to assess their Critical thinking skills. In this research, the Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal has been used as of critical thinking’s tool that contains 80 item questions across a series of five test exercises and takes about 60 minutes to complete. Each item requires the application of analytic reasoning skills. Categories of The five exercises are: Drawing Inferences, Recognizing Assumptions, Argument Evaluation, Deductive Reasoning and Logical Interpretation A cross sectional method, T- Test and ANOVA were advantaged to analyze the data. The result indicates that that there is a significant difference between the first year University students’ critical thinking and the last year students’ CT. the research also shows that there is no significant difference between the students’ CT based on their sex and academic discipline. Key words: critical thinking, higher education, Inferences, Recognizing Assumptions, Argument Evaluation, Deductive Reasoning and Logical Interpretation

CAPTCHA Image