بررسی رابطه‌ی ادراکات محیطی مدرسه‌ای و اهداف پیشرفت؛ آیا نوع مدرسه، رشته‌ی تحصیلی و منطقه‌ی محل سکونت تفاوت ایجاد می‌کند؟

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر نوع مدرسه، رشته‌ی تحصیلی و منطقه‌ی محل سکونت در ادراکات فعالیت‌های کلاسی و اهداف پیشرفت دانش‌آموزان است. بدین منظور، نمونه‌ای به حجم 571 آزمودنی از دبیرستان‌های مناطق مختلف تهران انتخاب شدند. آزمودنی‌های یادشده ازجهت نوع مدرسه (عادی، دولتی و غیر انتفاعی)، رشته‌ی تحصیلی (ریاضی فیزیک و ادبیات و علوم انسانی) و منطقه‌ی محل سکونت (شمال و جنوب تهران) تفکیک شدند. پرسش‌نامه‌‌های ادراکات فعالیت‌های کلاسی (جنتری و همکاران، 2002) و اهداف پیشرفت میدگلی و همکاران (1998) پس از احراز روایی و پایایی، توسط آزمودنی‌ها تکمیل شدند. نتایج نشان داد که تمام مؤلفه‌های ادراکات محیطی کلاسی (علاقه، لذت، چالش و انتخاب) و اهداف پیشرفت (تبحری ، عملکردی رویکردی و عملکردی اجتنابی) دو به دو با هم‌دیگر رابطه دارند (01/0 p< ). با اجرای تحلیل واریانس چند متغیری مشخص شد که میانگین مؤلفه‌های علاقه و انتخاب در رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم انسانی، باهم تفاوت داشتند (05/0 p< )، اما سایر اثرات ساده معنادار نبود. اثرات تعاملی رشته و منطقه در مؤلفه‌های ادراکات محیطی کلاسی (علاقه، لذت، چالش و انتخاب) و اهداف پیشرفت (تبحری، عملکردی رویکردی و عملکردی اجتنابی)، اثرات تعاملی رشته و نوع مدرسه در مؤلفه‌های ادراکات محیطی کلاسی (علاقه، لذت، چالش و انتخاب) و اهداف پیشرفت (تبحری)، و نوع مدرسه و منطقه در مؤلفه‌های ادراکات محیطی کلاسی (علاقه، لذت، چالش و انتخاب) و اهداف پیشرفت (تبحری)، معنادار بود (05/0p

عنوان مقاله [English]

The study of relationship between perceptions of classroom environmental and achievement goals: What are differences between school type, academic field and area of life?

نویسندگان [English]

  • Hosein Kareshki
  • ALINAGHI kHARAZI
چکیده [English]

The aim of this research is studying the role of school type, academic field and area of life in students on perceptions of classroom activities and achievement goals. For this goal, we selected a sample of third grade boy from Tehran city High Schools. Size sample was 571, which was selected based on multistage cluster sampling. Students achievement goal orientation scale (Midgly and his colleague and Students Perceptions of Classroom Activities (SPCA), (Gentry and his colleague, 2002), were administrated to students as a group. Questionnaires validity and reliability were verified. Result of Pearson correlation showed that mutual correlation between components of classroom environmental perceptions (interest, challenge, choice and joint) and achievement goals (mastery, approach-performance and avoiding-performance) were significant (p

CAPTCHA Image