بررسی اثربخشی رویکرد تلفیقی (فرزندپروری مثبت و رفتار درمانی) به شیوه گروهی بر بهبود ارتباط مادر-کودک

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

ایرانی

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی رویکرد تلفیقی( فرزندپروری مثبت و رفتار درمانی) به شیوه گروهی بر بهبود ارتباط مادر-کودک انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری مادران مقطع ابتدایی پسرانه اصفهان بودند. روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای بود. پرسشنامه‌ی رابطه مادر-کودک توسط مادران تکمیل شد و 30 نفر که نمره پایین‌تری به دست آوردند، به طور تصادفی در دوگروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش در 6 جلسه آموزشی 90 دقیقه‌ای شرکت کردند و گروه کنترل در فهرست انتظار قرار گرفتند. داده‌ها با نرم افزار SPSS و روش تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که روش تلفیقی به طور معناداری منجر به بهبود رابطه‌ی مادر-کودک در ابعاد تعارض و وابستگی شده است اما در رابطه مثبت مادر-کودک تفاوت معنی‌داری بین گروه کنترل و آزمایش مشاهده نشد. نتایج بعد از 2 ماه پیگیری در بعد وابستگی همچنان پایدار بودند، اما در بعد تعارض تفاوت معنی‌دار بین گروه کنترل و آزمایش از بین رفته بود. بنابراین آموزش مادران بر اساس رویکرد تلفیقی، روش مناسبی برای بهبود ارتباط مادر- کودک می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of integrative group training approach (positive parenting program and behavior therapy) to improve mother child relationship

نویسندگان [English]

  • maryam masomi
  • ozra etemadi
  • seyed ahmad ahmadi
چکیده [English]

Abstract

The present study was designed to measure the effectiveness of integrative group training approach (positive parenting program and behavior therapy) to improve mother child relationship. The population of the study consists of all the mother of elementary school students in Isfahan during the year1388-1389. The sampling procedure was cluster sampling whichan area was chosen randomly from among five area of Isfahan. Participants were screened based on mother-child relationship questionnaire and those with lower score were randomly assigned to one of two groups,experimental and controlgroups.Treatment employed based on pre-test, post-test and follow up design to find out the Effectiveness of integrative group training approach (positive parenting program and behavior therapy) to improve mother child relationship.Experimentalgroup participated in 6 session'sgroup training which duration of sessions were 90 minutes. To examine the research hypothesis ANCOVAwas employed.The results of the study showed that integrativegroup training approachhighly effective to improve the mother-child relationship in conflict and dependency dimension. Nonetheless no significant differences in mother-child positive relationship between experimental and control group was observed. Participants in experimentalgroup maintained the gains made from pre-treatment to post-treatment over the follow-up periodon dependency dimensionbut differences in conflictdimension disappeared between experimental and control groupover the follow-up period. On the whole, integrative group training approach is an appropriateapproachin improvement of mother-child relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integrative Group Training Approach
  • Positive Parenting Program
  • Behavior Therapy
  • Mother-Child Relationship
CAPTCHA Image