تاریخچه

تاریخچه

نخستین مجله دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد با عنوان "خبرنامه علوم تربیتی و روان‌شناسی" انتشار یافت.

 

درخواست مجوز چاپ آن در تاریخ 1376/07/05 از مراجع ذیصلاح توسط آقای دکتر حسین‌علی کوهستانی رئیس وقت دانشکده دریافت گردید و در اولین جلسه مجله که در تاریخ 1377/02/01 تشکیل شد آقای دکتر محمدحسین دیانی به سمت سردبیر مجله انتخاب شدند.

 

در بهار 1378 اولین شماره مجله بصورت رسمی تحت عنوان "مجله علوم تربیتی و روان‌شناسی" به چاپ رسید.

 

در تاریخ 1378/12/23 درخواست تبدیل مجوز داخلی به عمومی و در تاریخ 1379/06/28 درخواست اخذ شماره عضویت شبکه جهانی انتشارات ISSN توسط آقای دکتر رحمت الله فتاحی معاونت پژوهشی وقت دانشکده انجام گرفت.

 

مجله در سال 1381 جهت دریافت مجوز قطعی نشر به مدت یک‌سال از انتشار بازماند.

 

در تاریخ 1383/02/02 برای صدور مجوز مجله با عنوان جدید"مطالعات تربیتی و روان‌شناسی" اقدام گردید و متعاقب آن پروانه انتشار مجله "مطالعات تربیتی و روان‌شناسی" به شماره ثبت  1405/124 در تاریخ 1385/02/21 توسط معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شد.

 

در مورخ 1383/02/22 جناب آقای دکتر محمدرضا داورپناه به سمت سردبیر مجله "مطالعات تربیتی و روان‌شناسی" انتخاب گردید (با توجه به بازنشسته شدن آقای دکتر محمدحسین دیانی در تاریخ 1382/12/13).

 

در تاریخ 1383/03/20 توافقنامه بین دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد و انجمن ایرانی تعلیم و تربیت به منظور همکاری در ادامه انتشار مجله "مطالعات تربیتی و روان‌شناسی" به امضای آقای دکتر محمدرضا داورپناه سردبیر مجله، آقای دکتر علیرضا ذکاوتی رئیس انجمن ایرانی تعلیم و تربیت و آقای دکتر محمد رحیمی‌زاده معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد رسید.

 

به استناد مجوز شماره 272/2910/3 مورخ 1383/04/6 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور مجله "مطالعات تربیتی و روان‌شناسی" دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد واجد درجه علمی ـ  پژوهشی  شناخته شده و در فهرست مجلات معتبر علمی ـ  پژوهشی قرار گرفت .

 

درتاریخ 1383/10/27 آقای دکتر بختیار شعبانی‌ورکی به عنوان مدیر مسئول مجله مطالعات تربیتی و روان‌شناسی معرفی شدند.

 

در طی سالهای 1383، 1385، 1386، 1388یک شماره مجله با عنوان "ویژه نامه کتابداری و اطلاع رسانی" با درجه علمی ـ پژوهشی منتشر گردیده است.

 

از ابتدای سال 1390، با توجه به سیاست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجله "مطالعات تربیتی و روان‌شناسی" به سه مجله تخصصی تفکیک شد. این مجلات به صورت دو فصلنامه منتشر می‌شوند و به استناد مجوزهای شماره 19/3/11/105030، و  19/3/11/105031 و  19/3/11/105032 مورخ 1389/12/14 "کمیسیون نشریات علمی کشور" دارای اعتبار علمی- پژوهشی می‌باشند.

 

مجلات یاد شده تا سال 1395 به مدیر مسئولی دکتر بختیار شعبانی‌ورکی منتشر شده‌اند.

 

در سال 1395 برای هر کدام از مجلات فوق از وزارت ارشاد تقاضای دریافت مجوز انتشار جداگانه شد و در سال 1396 و 1397 مجوز انتشار هر مجله دریافت شد.

 

شماره مجوز انتشار از وزارت ارشاد برای این مجله:  79829- 13/6/1396

 

مدیر مسئول و سردبیر فعلی مجله آقای دکتر بهرام علی قنبری هاشم آبادی می باشد.