فرم‌ها و فایل‌های راهنما

فایل‌های مورد نیاز برای بارگذاری در سایت پژوهش‌نامه هنگام ارسال نسخه اولیه مقاله و فایلهای راهنما (با کلیک بر روی تصویر مربوط به هر گزینه، آن را دریافت کنید).

 

اصل مقاله همراه با چکیده مبسوط (نمونه)

مشخصات نویسندگان

تعهدنامه

تعارض منافع

راهنمای نگارش و تدوین مقاله

راهنمای ارسال مقاله

پاسخ به داور