فرم‌ها و فایل‌های راهنما

فایل‌های مورد نیاز برای بارگذاری در سایت نشریه هنگام ارسال نسخه اولیه مقاله (با کلیک بر روی تصویر مربوط به هر گزینه، آن را دریافت کنید).

اصل مقاله (نمونه)

مشخصات نویسندگان

تعهدنامه

تعارض منافع

راهنمای نگارش و تدوین مقاله

راهنمای ارسال مقاله

راهنمای دریافت کد ارکید

پاسخ به داور