مدیر مسئول


بهرام علی قنبری هاشم آبادی استاد/ دانشگاه فردوسی مشهد

استاد روان شناسی مشاوره

سردبیر


بهرام علی قنبری هاشم آبادی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

مشاوره

اعضای هیات تحریریه


حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف استاد/ دانشگاه فردوسی مشهد

روان شناسی

اعضای هیات تحریریه


سید امیر امین یزدی استاد/ دانشگاه فردوسی مشهد

روان شناسی تربیتی

اعضای هیات تحریریه


محمدعلی بشارت استاد دانشگاه تهران

روان شناسی بالینی

اعضای هیات تحریریه


نور محمد بخشانی استاد دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

روان شناسی بالینی

اعضای هیات تحریریه


عبدالله شفیع آبادی استاد، دانشگاه علامه طباطبایی

مشاوره

اعضای هیات تحریریه


جواد صالحی فدردی استاد روان شناسی بالینی و سلامت، دانشگاه فردوسی مشهد

روان شناسی بالینی و سلامت

اعضای هیات تحریریه


سیدعلی کیمیایی دانشیار/ دانشگاه فردوسی مشهد

مشاوره

اعضای هیات تحریریه


بهرام علی قنبری هاشم آبادی استاد/ دانشگاه فردوسی مشهد

مشاوره

مدیر اجرایی


محمدرسول فیاض صابری مدیراجرایی مجله /دانشگاه فردوسی مشهد

علوم تربیتی

  • jsepum.ac.ir