داوران

نام نام خانوادگی وابستگی سازمانی
 شهرام  محمدخانی  دانشیار، گروه روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی، تهران
 مهناز  مهرابی زاده هنرمند  استاد روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
 حمید طاهر  نشاط دوست  استاد گروه روانشناسی بالینی دانشکده روانشناسی دانشگاه اصفهان
 سید محسن  اصغری نکاح  دانشیار روانشناسی‌وآموزش کودکان‌استثنائی،گروه روانشناسی مشاوره و تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
  زهرا  طبیبی  دانشیار روانشناسی رشد گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
 جعفر  طالبیان شریف  استادیار روانشناسی عمومی گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
 علی  غنایی چمن آباد  دانشیار علوم اعصاب شناختی، مغز و شناخت گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی  مشهد
 مرتضی  مدرس غروی  دانشیار و مدیر گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 علی اصغر  احمدی  دانشگاه تهران
 زهره  سپهری شاملو  دانشیار روانشناسی بالینی،گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
 جواد  ملازاده  دانشیار روانشناسی،گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز
 محمد باقر  کجباف   استاد روانشناسی، گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان
 شعله  امیری   استاد روانشناسی، گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان
 علی  سیادت   استاد گروه علوم تربیتی ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان
 محمد  خیر   استاد گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز
 ناصر   یوسفی   دانشیار مشاوره خانواده و رولنشناسی،گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان
 بهروز  مهرام   دانشیار برنامه ریزی درسی گروه مطالعات برنامه درسی و آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
 محمدنقی  فراهانی فرمهینی   استاد گروه آموزشی روانشناسی، گروه پژوهشی مطالعات روانشناختی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی تهران
 علی  مشهدی  استاد روانشناسی، گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
 معصومه  اسماعیلی  استاد مشاوره، گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی تهران
 محمدجواد  اصغری ابراهیم آباد  دانشیار روانشناسی، گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
 باقر  غباری بناب  استاد گروه آموزش کودکان استثنایی  دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
 فریدون  یاریاری  دانشیار گروه آموزشی روانشناسی، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی تهران
 علی  مقیمی  استاد بیولوژی، نوروفیزیولوژی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
 محمد رضا  عابدی  استاد گروه مشاوره ، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان
 علی  دلاور  استاد گروه سنجش و اندازه گیری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران
 ایمان الله  بیگدلی  استاد روانشناسی، گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
 عبدالکاظم  نیسی  استاد گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 بهمن  بهمنی  دانشیار، مشاوره، گروه آموزشی مشاوره، دانشکده علوم رفتاری، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی تهران
 کاظم  رسول زاده طباطبایی  دانشیار روانشناسی عمومی، گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
 عبدالعزیز  افلاک سیر  دانشیار روانشناسی،گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز
 فرشاد  بهاری  دانشگاه اصفهان
 غلامرضا  رجبی  استاد روان شناسی گروه مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
 سید ابوالقاسم مهری نژاد  استاد روانشناسی بالینی دانشگاه تربیت مدرس
 محمدرضا  آهنچیان  استاد فلسفه تعلیم وتربیت، گروه مدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
 وحید  نجاتی  دانشگاه شهید بهشتی
 ابوالفضل  غفاری  استادیار فلسفه تعلیم وتربیت، گروه مبانی تعلیم و تربیت، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
 علی رضا  قادری  استادیار روانشناسی‌بالینی، گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
 کیومرث  بشلیده  دانشگاه شهید چمران اهواز
 حسن  صبوری مقدم  دانشیار علوم اعصاب شناختی  دانشگاه تبریز
 حسین  سلیمی بجستانی  دانشیار مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی تهران
 محمدعلی  گودرزی  استاد گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز
 سید حسن  علم الهدی  استاد آموزش ریاضی، گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد
 فاطمه  میردورقی  موسسه آموزش عالی حکمت رضوی
 نورالله  محمدی  استاد گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز
 آزاده  عطاری  دانشگاه فردوسی مشهد
 هانیه  بیجاری  دانشگاه فردوسی مشهد
 فرزاد  نصیری  استادیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی گروه روانشناسی دانشگاه کردستان
 محمد  فتحی  دانشگاه فردوسی مشهد
 مسعود  مقدس زاده بزاز  دانشگاه فردوسی مشهد
 محمود  سعیدی رضوانی  دانشیار برنامه ریزی درسی گروه مطالعات برنامه درسی و آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی  مشهد
 مجید  معینی زاده  استادیار روانشناسی پژوهش بالینی، گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
 احسان  گلی گرمیانکی  دانشگاه فردوسی مشهد
 سمانه  شیخ نظامی  دانشگاه فردوسی مشهد
 مجید  حسین ابادی  دانشگاه فردوسی مشهد
 سید محسن  حجت خواه  دانشگاه علامه طباطبایی
 جواد  وکیلی  دانشگاه فردوسی مشهد
 سمیه سادات  ابراهیمی  دانشگاه فردوسی مشهد
 آتنا السادات  میررجائی  دانشگاه فردوسی مشهد
 ذبیح  پیرانی  استادیار گروه روانشناسی تربیتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
 فیروزه  زنگنه مطلق  دانشگاه آزاد اسلامی اراک
 تکتم  کاظمینی  دانشگاه فردوسی مشهد
 فاطمه  شهامت ده سرخ  دانشیار گروه آموزشی علوم اجتماعی، روانشناسی و مشاوره دانشگاه خیام
 اعظم  نوفرستی  دانشگاه فردوسی مشهد
 شاهد  مسعودی  دانشگاه آزاد اسلامی قوچان
 رقیه  نورانی  دانشگاه فردوسی مشهد
 حسین  باقری  دانشگاه فردوسی مشهد
 عبداله  جمالی  دانشگاه فردوسی مشهد
 فرزانه  طیرانی نجاران  دانشگاه فردوسی مشهد
 حسین  فرخی  دانشگاه علامه طباطبایی
 سیده مریم  مشیریان فراحی  دانشگاه فردوسی مشهد
 کسری  شریفی  دانشگاه فردوسی مشهد
 حمید  دررودی  دانشگاه فردوسی مشهد
 محمد مهدی  جهانگیری  استایار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
 ایمان  سیدمحرمی  دانشگاه فردوسی مشهد
 سکینه  سلطانی کوهبنانی  استادیار روانشناسی‌وآموزش کودکان‌استثنائی، گروه روانشناسی مشاوره و تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،  دانشگاه فردوسی مشهد
 امین  براتیان  دانشگاه فردوسی مشهد
 محمد  محمدی پور  استادیار گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی  قوچان
 آزاده  پورمحمد شاندیز  دانشگاه فردوسی مشهد
 سیدایمان  سیدزاده دلویی  دانشگاه فردوسی مشهد
 حمید  ذوالفقاری  دانشگاه فردوسی مشهد
 مرضیه  رضایی  دانشگاه فردوسی مشهد
 راحله  دین پرور  دانشگاه فردوسی مشهد
 زهرا  علیزاده بیرجندی  دانشگاه امام رضا
 مریم  بردبار  استادیار روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی مشاوره و تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
 سید روح الله  حسینی  استادیار علوم اعصاب، گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
 مهدی  قاسمی مطلق  استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد
 زهرا  حسین زاده ملکی  استادیار روانشناسی،  گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
 محمود  آزادی  استادیار موسسه آموزش عالی حکمت رضوی
 ندا  محمدزاده  دانشگاه فردوسی مشهد
 محمدرضا  ودادمفرد  دانشگاه فردوسی مشهد
 سیده سلیل  ضیائی  استادیار روانشناسی‌بالینی،گروه پژوهشی تعلیم و تربیت اسلامی، پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی، دانشگاه  فردوسی مشهد
 مهدی  امیری  استادیار دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
 سپیده  مشایخی قویونلو  دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد
 ابوالفضل  بخشی پور  هیات علمی گروه روانشناسی  دانشگاه آزاد بجنورد
 نعیمه  دری مشهدی  دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد
 زهرا  ودادیان  دانشگاه فردوسی مشهد
 معصومه  اسلامی  استادیار روانشناسی دانشگاه بجنورد
 صفورا  جمشیدی  دانشجوی دکتری  روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
 راضیه  خرم آبادی  استادیار دانشگاه خلیج فارس
 محمدرضا  مظلوم زاده  دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تهران
 سارا  صنعت نگار  دانشگاه فرهنگیان
 آلاله  عطاران خراسانی  دانشگاه فردوسی مشهد