داوران

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
محمود آزادی استادیار مؤسسه آموزش عالی حکمت رضوی
حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا آهنچیان دانشگاه فردوسی مشهد
قاسم آهی آزاد واحد بیرجند
سمیه سادات ابراهیمی فردوسی مشهد
علی اصغر احمدی
معصومه اسلامی روان شناسی بالینی استادیار دانشگاه بجنورد
معصومه اسماعیلی علامه طباطبایی
محمدجواد اصغری ابراهیم آباد دانشگاه فردوسی مشهد
سید محسن اصغری نکاح دانشگاه فردوسی مشهد
عبدالعزیز افلاک سیر
امیر امین یزدی دانشگاه فردوسی مشهد
جلیل باباپور استاد دانشگاه تبریز
حسین باقری دانشگاه فردوسی مشهد
نورمحمد بخشانی دانشگاه علوم پزشکی زادهدان
ابوالفضل بخشی پور هیات علمی گروه روانشناسی واحد بجنورد
امین براتیان خانواده و ازدواج فردوسی مشهد
مریم بردبار استادیار گروه آموزشی روان شناسی مشاوره و تربیتی/دانشگاه فردوسی مشهد
محمدعلی بشارت
کیومرث بشلیده دانشگاه شهید چمران اهواز
فرشاد بهاری تهران
بهمن بهمنی 0
هانیه بیجاری دانشگاه فردوسی مشهد
ایمان الله بیگدلی دانشگاه فردوسی مشهد
آزاده پورمحمد شاندیز فردوسی مشهد
ذبیح پیرانی استادیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک،ایران.
عبداله جمالی دانشگاه فردوسی مشهد
صفورا جمشیدی روان شناسی بالینی دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه فردوسی
محمد مهدی جهانگیری استایار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
سید محسن حجت خواه دانشگاه علامه طباطبایی
حسین حسن آبادی ایران
مجید حسین ابادی دانشگاه فردوسی مشهد
زهرا حسین زاده ملکی استادیار/ دانشگاه فردوسی مشهد
سید روح الله حسینی استادیار /دانشگاه فردوسی مشهد
داوود حسینی نسب
مسعود خاکپور دانشگاه آزاد اسلامی قوچان
راضیه خرم آبادی روان شناسی بالینی استادیار دانشگاه خلیج فارس
محمد خیر
داودی داودی
حمید دررودی فردوسی مشهد
نعیمه دری مشهدی روان شناسی بالینی دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد
علی دلاور تهران
راحله دین پرور دانشگاه فردوسی مشهد
حمید ذوالفقاری دانشگاه فردوسی مشهد
غلامرضا رجبی اهواز
کاظم رسول زاده طباطبایی روان شناسی بالینی دانشیار/ دانشگاه فردوسی مشهد
مرضیه رضایی فردوسی مشهد
فیروزه زنگنه مطلق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
زهره سپهری شاملو دانشگاه فردوسی مشهد
محمود سعیدی رضوانی
سکینه سلطانی کوهبنانی استادیار/دانشگاه فردوسی مشهد
حسین سلیمی بجستانی علامه طباطبایی
منصور سودانی استاد، گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
علی سیادت دانشگاه اصفهان
سیدایمان سیدزاده دلویی فردوسی مشهد
ایمان سیدمحرمی دانشگاه فردوسی مشهد
حسین شاره 1- دانشگاه حکیم سبزواری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم تربیتی. سبزوار، ایران. E: h.shareh@hsu.ac.ir 2- دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده
کسری شریفی دانشگاه فردوسی مشهد
فاطمه شهامت ده سرخ خیام
سمانه شیخ نظامی دانشگاه فردوسی مشهد
صالحی فدردی صالحی فدردی
حسن صبوری مقدم دانشگاه تبریز
سیده سلیل ضیائی روان شناسی بالینی استادیار پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی
جعفر طالبیان شریف گروه روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
زهرا طبیبی دانشگاه فردوسی مشهد
فرزانه طیرانی نجاران دانشگاه فردوسی مشهد
محمد رضا عابدی دانشگاه اصفهان- گروه مشاوره
شهربانو عالی استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
محمد سعید عبدخدائی دانشگاه فردوسی
زهره عدالتی دکتر / دانشگاه ؟
ازاده عطاری دانشگاه فردوسی مشهد
سید حسن علم الهدی فردوسی مشهد
زهرا علیزاده بیرجندی مدرس دانشگاه امام رضا(ع)
باقر غباری بناب عضو هیئت علمی گروه استثنائی دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران
ابوالفضل غفاری دانشگاه فردوسی مشهد
علی غنایی چمن آباد دانشگاه فردوسی مشهد
محمد فتحی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدنقی فراهانی فرمهینی دانشگاه خوارزمی
کیومرث فرحبخش اصفهان
حسین فرخی دانشگاه علامه طباطبایی
عباس فیروزآبادی استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
علی رضا قادری دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی قاسمی مطلق استادیار گروه روانشناسی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران
بهرام علی قنبری هاشم آبادی فردوسی مشهد
حسین کارشکی دانشگاه فردوسی مشهد
تکتم کاظمینی روان شناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد باقر کجباف روان شناسی بالینی دانشگاه اصفهان
سید علی کیمیایی دانشگاه فردوسی مشهد
احسان گلی گرمیانکی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدعلی گودرزی شیراز
زهرا گویا
شهرام محمدخانی
ندا محمدزاده اضطراب دانشگاه فردوسی مشهد
نورالله محمدی
محمد محمدی پور دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
مرتضی مدرس غروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
شاهد مسعودی دانشگاه آزاد قوچان
سپیده مشایخی قویونلو اضطراب دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد
علی مشهدی مداخلات روان شناسی شناختی استاد/ دانشگاه فردوسی مشهد
سیده مریم مشیریان فراحی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا مظلوم زاده روان شناسی بالینی دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
مجید معینی زاده روان شناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد
مسعود مقدس زاده بزاز university ferdowsi
علی مقیمی استاد، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
جواد ملازاده
مهناز مهرابی زاده هنرمند
بهروز مهرام دانشیار/ دانشگاه فردوسی مشهد
سید ابوالقاسم مهری نژاد تربیت مدرس
وحیده مومنیان اضطراب سایر
فاطمه میردورقی موسسه آموزش عالی حکمت رضوی
آتنا السادات میررجائی دانشگاه فردوسی مشهد
حمید نجات دانشگاه آزاد قوچان
وحید نجاتی دانشگاه شهید بهشتی
محمد نریمانی استاد دانشگاه
حمید طاهر نشاط دوست دانشگاه اصفهان
فرزاد نصیری استادیار / دانشگاه کردستان
رقیه نورانی فردوسی مشهد
اعظم نوفرستی فردوسی مشهد
عبدالکاظم نیسی
هاشمی شیخ شبانی هاشمی شیخ شبانی
محمدرضا ودادمفرد دانشجو دکترا/ دانشگاه فردوسی مشهد
زهرا ودادیان روان شناسی بالینی استاد مدعو، دانشگاه فردوسی مشهد
جواد وکیلی فردوسی مشهد
فریدون یاریاری
ناصر یوسفی دانشگاه گردستان